Skip to main content

Text 197

Text 197

Text

Verš

tvat-sākṣāt-karaṇāhlāda-
viśuddhābdhi-sthitasya me
sukhāni goṣ-padāyante
brāhmāṇy api jagad-guro
tvat-sākṣāt-karaṇāhlāda-
viśuddhābdhi-sthitasya me
sukhāni goṣ-padāyante
brāhmāṇy api jagad-guro

Synonyms

Synonyma

tvat — You; sākṣāt-karaṇa — by meeting; āhlāda — of pleasure; viśuddha — spiritually purified; abdhi — in an ocean; sthitasya — situated; me — of me; sukhāni — happiness; goṣ-padāyante — is like a calf’s hoofprint; brāhmāṇi — derived from the understanding of impersonal Brahman; api — also; jagat-guro — O master of the universe.

tvat — s Tebou; sākṣāt-karaṇa — setkáním; āhlāda — radosti; viśuddha — duchovně očištěné; abdhi — v oceánu; sthitasya — nacházejícího se; me — mne; sukhāni — štěstí; goṣ-padāyante — jako otisk kopýtka telete; brāhmāṇi — získané z porozumění neosobnímu Brahmanu; api — také; jagat-guro — ó vládce vesmíru.

Translation

Překlad

“ ‘My dear Lord, O master of the universe, since I have directly seen You, my transcendental bliss has taken the shape of a great ocean. Being situated in that ocean, I now realize all other so-called happiness, including even brahmānanda, to be like the water contained in the hoofprint of a calf.’ ”

„  ,Můj drahý Pane, ó vládce vesmíru, od té doby, kdy jsem Tě spatřil, moje transcendentální blaženost nabyla velikosti oceánu. Obklopen tímto oceánem nyní přicházím na to, že veškeré ostatní takzvané štěstí, včetně brahmānandy, je jako voda obsažená v otisku kopýtka telete.̀  “

Purport

Význam

This verse is quoted from the Hari-bhakti-sudhodaya (14.36).

VÝZNAM: Tento verš je citátem z Hari-bhakti-sudhodayi (14.36).