Skip to main content

Text 139

Text 139

Text

Verš

tabe sei veśyā gurura ājñā la-ila
gṛha-vitta yebā chila, brāhmaṇere dila
tabe sei veśyā gurura ājñā la-ila
gṛha-vitta yebā chila, brāhmaṇere dila

Synonyms

Synonyma

tabe — thereafter; sei — that; veśyā — prostitute; gurura — of the spiritual master; ājñā — order; la-ila — took; gṛha-vitta — all household possessions; yebā — whatever; chila — there was; brāhmaṇere — to the brāhmaṇas; dila — gave.

tabe — potom; sei — tato; veśyā — prostitutka; gurura — duchovního mistra; ājñā — pokyn; la-ila — přijala; gṛha-vitta — veškerý domácí majetek; yebā — cokoliv; chila — bylo; brāhmaṇerebrāhmaṇům; dila — dala.

Translation

Překlad

Thereafter, the prostitute distributed to the brāhmaṇas whatever household possessions she had, following the order of her spiritual master.

Prostitutka potom podle pokynu svého duchovního mistra rozdala brāhmaṇům vše, co doma měla.

Purport

Význam

Sometimes the word gṛha-vṛtti is substituted for the word gṛha-vitta. Vṛtti means “profession.” The gṛha-vṛtti of the prostitute was to enchant foolish people and induce them to indulge in sex. Here, however, gṛha-vṛtti is not a suitable word. The proper word is gṛha-vitta, which means “all the possessions she had in her home.” All the girl’s possessions had been earned by professional prostitution and were therefore products of her sinful life. When such possessions are given to brāhmaṇas and Vaiṣṇavas who can engage them in the service of the Lord because of their advancement in spiritual life, this indirectly helps the person who gives the charity, for he is thus relieved of sinful reactions. As Kṛṣṇa promises, ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi: “I shall save you from all sinful reactions.” When our Kṛṣṇa conscious devotees go out to beg charity or collect contributions in the form of membership fees, the money thus coming to the Kṛṣṇa consciousness movement is strictly employed to advance Kṛṣṇa consciousness all over the world. The Kṛṣṇa conscious devotees collect the money of others for the service of Kṛṣṇa, and they are satisfied with Kṛṣṇa’s prasādam and whatever He gives them for their maintenance. They do not desire material comforts. However, they go to great pains to engage the possessions of prostitutes, or persons who are more or less like prostitutes, in the service of the Lord and thus free them from sinful reactions. A Vaiṣṇava guru accepts money or other contributions, but he does not employ such contributions for sense gratification. A pure Vaiṣṇava thinks himself unfit to help free even one person from the reactions of sinful life, but he engages one’s hard-earned money in the service of the Lord and thus frees one from sinful reactions. A Vaiṣṇava guru is never dependent on the contributions of his disciples. Following the instructions of Haridāsa Ṭhākura, a pure Vaiṣṇava does not personally take even a single paisa from anyone, but he induces his followers to spend for the service of the Lord whatever possessions they have.

VÝZNAM: Někdy je zde místo slova gṛha-vitta slovo gṛha-vṛtti. Vṛtti znamená „profese“. Gṛha-vṛtti prostitutky bylo okouzlit hlupáky a přimět je k sexu. Slovo gṛha-vṛtti zde však není vhodné. Správné slovo je gṛha-vitta, což znamená „vše, co měla doma“. Protože tato dívka svůj majetek nashromáždila prostitucí, byl to produkt jejího hříšného života. Pokud takovým majetkem obdarujeme brāhmaṇy a vaiṣṇavy, kteří díky svému pokroku v duchovním životě mohou tyto věci zaměstnat ve službě Pánu, dárci to nepřímo pomůže, protože je tak zbaven hříšných reakcí. Kṛṣṇa slibuje: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi – „Zachráním tě před následky všech hříchů.“ Když naši oddaní prosí o milodary nebo vybírají příspěvky v podobě členských poplatků, jsou tyto peníze, které do hnutí pro vědomí Kṛṣṇy přicházejí, použity výlučně pro rozvíjení vědomí Kṛṣṇy po celém světě. Oddaní vědomí si Kṛṣṇy vybírají peníze od druhých pro službu Kṛṣṇovi a sami se spokojí s Kṛṣṇovým prasādam a čímkoliv, co jim Kṛṣṇa pro jejich živobytí pošle. Netouží po hmotném pohodlí. Vynakládají však velké úsilí na to, aby zaměstnali majetek prostitutek nebo osob, které jsou více méně jako prostitutky, ve službě Pánu, a tak je zbavili následků jejich hříchů. Vaiṣṇavský guru přijímá peníze nebo jiné příspěvky, ale nepoužívá je pro uspokojení svých smyslů. Čistý vaiṣṇava si o sobě myslí, že není schopen osvobodit od následků hříšného života ani jednoho člověka, ale zaměstnává tvrdě vydělané peníze lidí ve službě Pánu a tak je osvobozuje od následků jejich hříchů. Vaiṣṇavský guru nikdy nezávisí na příspěvcích od svých žáků. Po vzoru Haridāse Ṭhākura si čistý vaiṣṇava nevezme od nikoho ani halíř, ale své následovníky nabádá, aby pro službu Pánu utratili vše, co mají.