Skip to main content

Text 137

Text 137

Text

Verš

nirantara nāma lao, kara tulasī sevana
acirāt pābe tabe kṛṣṇera caraṇa”
nirantara nāma lao, kara tulasī sevana
acirāt pābe tabe kṛṣṇera caraṇa”

Synonyms

Synonyma

nirantara — twenty-four hours a day; nāma lao — chant the Hare Kṛṣṇa mantra; kara — perform; tulasī sevana — worship of the tulasī plant; acirāt — very soon; pābe — you will get; tabe — then; kṛṣṇera caraṇa — the lotus feet of Kṛṣṇa.

nirantara — dvacet čtyři hodin denně; nāma lao — zpívej Hare Kṛṣṇa mantru; kara — prováděj; tulasī sevana — uctívání rostlinky tulasī; acirāt — velmi brzy; pābe — dosáhneš; tabe — potom; kṛṣṇera caraṇa — lotosových nohou Kṛṣṇy.

Translation

Překlad

“Chant the Hare Kṛṣṇa mantra continuously and render service to the tulasī plant by watering her and offering prayers to her. In this way you will very soon get the opportunity to be sheltered at the lotus feet of Kṛṣṇa.”

„Bez ustání pronášej mantru Hare Kṛṣṇa, zalévej rostlinku tulasī a klaň se jí. Tímto způsobem velmi brzy dosáhneš útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy.“

Purport

Význam

At least five thousand years ago, Lord Śrī Kṛṣṇa expressed His desire that everyone surrender to Him (sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja). Why is it that people cannot do this? Kṛṣṇa assures, ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ: “I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear.” Everyone is suffering from the results of sinful activities, but Kṛṣṇa says that if one surrenders unto Him, He will protect one from sinful reactions. Modern civilization, however, is interested neither in Kṛṣṇa nor in getting relief from sinful acts. Therefore men are suffering. Surrender is the ultimate instruction of the Bhagavad-gītā, but for one who cannot surrender to the lotus feet of Kṛṣṇa, it is better to chant the Hare Kṛṣṇa mantra constantly, under the instruction of Haridāsa Ṭhākura.

VÝZNAM: Před pěti tisíci lety Pán Śrī Kṛṣṇa vyjádřil touhu, aby se Mu všichni odevzdali (sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja). Proč to tedy lidé nedokáží? Kṛṣṇa ujišťuje: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ – „Osvobodím tě od všech hříšných reakcí, neboj se.“ Každý trpí následky hříšných činností, ale Kṛṣṇa říká, že toho, kdo se Mu odevzdá, před následky hříchů ochrání. Moderní civilizace se však nezajímá ani o Kṛṣṇu, ani o to, jak se zbavit svých hříchů. Proto lidé trpí. Odevzdání je konečným pokynem Bhagavad-gīty, ale pro ty, kdo se lotosovým nohám Kṛṣṇy nedokáží odevzdat, je lepší neustále zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, jak učí Haridāsa Ṭhākura.

In our Kṛṣṇa consciousness movement we are teaching our followers to chant the Hare Kṛṣṇa mantra continuously on beads. Even those who are not accustomed to this practice are advised to chant at least sixteen rounds on their beads so that they may be trained. Otherwise, Śrī Caitanya Mahāprabhu recommended:

V tomto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy své následovníky učíme, aby na růženci opakovali Hare Kṛṣṇa mantru neustále. I těm, kdo na to nejsou zvyklí, radíme, aby na růženci zpívali alespoň šestnáct kol denně a mohli tak dostat další průpravu. Śrī Caitanya Mahāprabhu jinak doporučil:

tṛṇād api su-nīcenataror iva sahiṣṇunā
amāninā māna-dena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ
tṛṇād api su-nīcena
taror iva sahiṣṇunā
amāninā māna-dena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

“One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and ready to offer all respect to others. In such a state of mind one can chant the holy name of the Lord constantly.” Sadā means “always.” Haridāsa Ṭhākura says, nirantara nāma lao: “Chant the Hare Kṛṣṇa mantra without stopping.”

„Člověk by měl zpívat svaté jméno Pána s pokornou myslí a považovat se za nižšího než tráva na ulici. Má být snášenlivější než strom, prostý veškeré pýchy a připravený vzdávat úctu všem. V tomto stavu mysli může zpívat svaté jméno Pána neustále.“ Sadā znamená „neustále“. Haridāsa Ṭhākura říká nirantara nāma lao – „Zpívej Hare Kṛṣṇa mantru bez ustání.“

Although Kṛṣṇa wants everyone to surrender to His lotus feet, because of people’s sinful activities they cannot do this. Na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ: rascals and fools, the lowest of men, who engage in sinful activities, cannot suddenly surrender to the lotus feet of Kṛṣṇa. Nevertheless, if they begin chanting the Hare Kṛṣṇa mantra and rendering service unto the tulasī plant, they will very soon be able to surrender. One’s real duty is to surrender to the lotus feet of Kṛṣṇa, but if one is unable to do so, he should adopt this process, as introduced by Śrī Caitanya Mahāprabhu and His most confidential servant, Nāmācārya Śrīla Haridāsa Ṭhākura. This is the way to achieve success in Kṛṣṇa consciousness.

Kṛṣṇa chce, aby se Mu všichni odevzdali, ale lidé to kvůli svým hříšným činnostem nejsou schopni udělat. Na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ – darebáci a hlupáci, nejnižší z lidí pohroužení v hříšných činnostech se lotosovým nohám Kṛṣṇy nemohou jen tak zničehonic odevzdat. Pokud však začnou zpívat mantru Hare Kṛṣṇa a sloužit rostlince tulasī, velmi brzy to dokáží. Naší skutečnou povinností je odevzdat se lotosovým nohám Kṛṣṇy, ale pokud toho nejsme schopni, měli bychom si osvojit tento postup, který zavedl Śrī Caitanya Mahāprabhu a Jeho velice důvěrný služebník, Nāmācārya Śrīla Haridāsa Ṭhākura. To je způsob, jak dosáhnout úspěchu v rozvoji vědomí Kṛṣṇy.