Skip to main content

Text 166

Text 166

Text

Verš

svarūpādi mili’ tabe vicāra karilā
triveṇī-prabhāve haridāsa prabhu-pada pāilā
svarūpādi mili’ tabe vicāra karilā
triveṇī-prabhāve haridāsa prabhu-pada pāilā

Synonyms

Synonyma

svarūpa-ādi — devotees headed by Svarūpa Dāmodara; mili’ — coming together; tabe — then; vicāra karilā — discussed; triveṇī-prabhāve — by the influence of the holy place at the confluence of the Ganges and Yamunā; haridāsa — Junior Haridāsa; prabhu-pada pāilā — achieved the shelter of the lotus feet of Śrī Caitanya Mahāprabhu.

svarūpa-ādi — oddaní v čele se Svarūpou Dāmodarem; mili' — když se sešli; tabe — potom; vicāra karilā — hovořili; triveṇī-prabhāve — vlivem svatého místa na soutoku Gangy a Jamuny; haridāsa — Haridāsa mladší; prabhu-pada pāilā — získal útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Translation

Překlad

Then all the devotees, headed by Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, concluded that because Haridāsa had committed suicide at the confluence of the rivers Ganges and Yamunā, he must have ultimately attained shelter at the lotus feet of Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Všichni oddaní v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm potom dospěli k závěru, že když Haridāsa spáchal sebevraždu na soutoku řek Gangy a Jamuny, jistě nakonec získal útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Purport

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura remarks that after one adopts the renounced order and accepts the dress of either a sannyāsī or a bābājī, if he entertains the idea of sense gratification, especially in relationship with a woman, the only atonement is to commit suicide at the confluence of the Ganges and Yamunā. Only by such atonement can his sinful life be purified. If such a person is thus punished, it is possible for him to attain the shelter of Śrī Caitanya Mahāprabhu. Without such punishment, however, the shelter of Śrī Caitanya Mahāprabhu is very difficult to regain.

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura poznamenává, že pro toho, kdo přijal stav odříkání a oděv sannyāsīho nebo bābājīho, a zároveň si pohrává s myšlenkou na uspokojování smyslů, zvláště se ženou, je jediným odčiněním spáchat sebevraždu na soutoku Gangy a Jamuny. Pouze tímto odčiněním může být jeho hříšný život očištěn. Pro toho, kdo je takto potrestán, je možné získat útočiště u Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Bez tohoto trestu je však útočiště u Śrī Caitanyi Mahāprabhua velmi těžké znovu dosáhnout.