Skip to main content

Text 143

Text 143

Text

Verš

mahāprabhu — kṛpā-sindhu, ke pāre bujhite?
priya bhakte daṇḍa karena dharma bujhāite
mahāprabhu — kṛpā-sindhu, ke pāre bujhite?
priya bhakte daṇḍa karena dharma bujhāite

Synonyms

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛpā-sindhu — the ocean of mercy; ke pāre bujhite — who can understand; priya bhakte — unto His dear devotees; daṇḍa karena — makes chastisement; dharma bujhāite — to establish principles of religion or duty.

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛpā-sindhu — oceán milosti; ke pāre bujhite — kdo může pochopit; priya bhakte — své drahé oddané; daṇḍa karena — trestá; dharma bujhāite — aby ustanovil zásady náboženství či povinnosti.

Translation

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu is the ocean of mercy. Who can understand Him? When He chastises His dear devotees, He certainly does so to reestablish the principles of religion or duty.

Śrī Caitanya Mahāprabhu je oceánem milosti. Kdo Mu může porozumět? Je jisté, že své oddané trestá jen proto, aby znovu ustanovil zásady náboženství či povinnosti.

Purport

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura says in this connection that Śrī Caitanya Mahāprabhu, the ocean of mercy, chastised Junior Haridāsa, although Junior Haridāsa was His dear devotee, to establish that one in the devotional line, engaged in pure devotional service, should not be a hypocrite. For a person engaged in devotional service in the renounced order, having intimate relationships with women is certainly hypocrisy. This chastisement was given to Junior Haridāsa as an example to future sahajiyās who might adopt the dress of the renounced order to imitate Rūpa Gosvāmī and other bona fide sannyāsīs but secretly have illicit connections with women. To teach such men, Śrī Caitanya Mahāprabhu chastised His dear devotee Haridāsa for a slight deviation from the regulative principles. Śrīmatī Mādhavī-devī was a highly elevated devotee; therefore approaching her to ask for some rice to serve Śrī Caitanya Mahāprabhu was certainly not very offensive. Nevertheless, just to preserve the regulative principles for the future, Śrī Caitanya Mahāprabhu enforced the hard-and-fast rule that no one in the renounced order should intimately mix with women. Had Śrī Caitanya Mahāprabhu not chastised Junior Haridāsa for this slight deviation, so-called devotees of the Lord would have exploited the example of Junior Haridāsa to continue their habit of illicit connections with women unrestrictedly. Indeed, they still preach that such behavior is allowed for a Vaiṣṇava. But it is strictly not allowed. Śrī Caitanya Mahāprabhu is the teacher of the entire world, and therefore He enforced this exemplary punishment to establish that illicit sexual connections are never allowed by Vaiṣṇava philosophy. This was His purpose in chastising Junior Haridāsa. Śrī Caitanya Mahāprabhu is in fact the most magnanimous incarnation of the Supreme Personality of Godhead, but He strictly prohibited illicit sex.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti říká, že Śrī Caitanya Mahāprabhu, oceán milosti, Haridāse mladšího potrestal i přesto, že to byl Jeho drahý oddaný. Chtěl tím ustanovit skutečnost, že ten, kdo následuje cestu oddanosti a věnuje se čisté oddané službě, by neměl být pokrytec. Pro toho, kdo oddaně slouží ve stavu odříkání, jsou důvěrné vztahy se ženami jednoznačně pokrytectvím. Tento trest Haridāsa mladší dostal jako příklad pro budoucí sahajiyi, kteří budou nosit oděv stavu odříkání, aby napodobili Rūpu Gosvāmīho a další pravé sannyāsī, ale potají budou udržovat nezákonné styky se ženami. Aby tyto lidi poučil, potrestal Śrī Caitanya Mahāprabhu svého drahého oddaného Haridāse za malou odchylku v usměrňujících zásadách. Požádat Śrīmatī Mādhavī-devī, která byla vysoce pokročilá oddaná, o trochu rýže pro službu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi zajisté nebylo velkým přestupkem. Aby však usměrňující zásady ochránil pro budoucnost, prosazoval Śrī Caitanya Mahāprabhu přísné pravidlo, že by se nikdo ve stavu odříkání neměl důvěrně sdružovat se ženami. Kdyby Śrī Caitanya Mahāprabhu Haridāse mladšího za tento nepatrný přestupek nepotrestal, zneužívali by takzvaní oddaní příkladu Haridāse mladšího k udržování svého návyku nezákonných styků se ženami bez omezení. Dodnes kážou, že takové chování má vaiṣṇava dovolené. Přitom je však přísně zakázané. Śrī Caitanya Mahāprabhu jako učitel celého světa tento příkladný trest uložil proto, aby ustanovil skutečnost, že nezákonné sexuální vztahy vaiṣṇavská filosofie v žádném případě nedovoluje. To byl důvod, proč byl Haridāsa mladší potrestán. Śrī Caitanya Mahāprabhu je ve skutečnosti nejvelkodušnější inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, ale nedovolený sex přísně zakázal.