Skip to main content

Text 135

Text 135

Text

Verš

“tomāra ye icchā, kara, svatantra īśvara
kebā ki balite pāre tomāra upara?
“tomāra ye icchā, kara, svatantra īśvara
kebā ki balite pāre tomāra upara?

Synonyms

Synonyma

tomāra ye icchā — whatever is Your desire; kara — You can do; svatantra īśvara — the independent Supreme Personality of Godhead; kebā — who; ki balite pāre — can speak; tomāra upara — above You.

tomāra ye icchā — cokoliv si přeješ; kara — můžeš učinit; svatantra īśvara — nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství; kebā — kdo; ki balite pāre — může říci; tomāra upara — něco vyššího než Ty.

Translation

Překlad

Paramānanda Purī said, “My dear Lord Caitanya, You are the independent Personality of Godhead. You can do whatever You like. Who can say anything above You?

Paramānanda Purī řekl: „Můj drahý Pane Caitanyo, jsi nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství. Můžeš dělat, cokoliv se Ti zachce. Kdo by mohl říci něco, čemu bys podléhal?“