Skip to main content

Text 54

Text 54

Text

Verš

kṣaṇe mana sthira haya,tabe mane vicāraya,
balite ha-ila bhāvodgama
piṅgalāra vacana-smṛti,
karāila bhāva-mati,
tāte kare artha-nirdhāraṇa
kṣaṇe mana sthira haya,tabe mane vicāraya,
balite ha-ila bhāvodgama
piṅgalāra vacana-smṛti,
karāila bhāva-mati,
tāte kare artha-nirdhāraṇa

Synonyms

Synonyma

kṣaṇe — in a moment; mana — the mind; sthira haya — becomes patient; tabe — at that time; mane — within the mind; vicāraya — He considers; balite — to speak; ha-ila — there was; bhāva-udgama — awakening of ecstasy; piṅgalāra — of Piṅgalā; vacana-smṛti — remembering the words; karāila — caused; bhāva-mati — ecstatic mind; tāte — in that; kare — does; artha-nirdhāraṇa — ascertaining the meaning.

kṣaṇe — v okamžiku; mana — mysl; sthira haya — uklidní se; tabe — tehdy; mane — v mysli; vicāraya — uvažuje; balite — říci; ha-ila — bylo; bhāva-udgama — probuzení extáze; piṅgalāra — Piṅgaly; vacana-smṛti — vzpomenutí na slova; karāila — způsobilo; bhāva-mati — extatickou mysl; tāte — v tom; kare — činí; artha-nirdhāraṇa — zjištění významu.

Translation

Překlad

Suddenly, Śrī Caitanya Mahāprabhu became calm and considered His state of mind. He remembered the words of Piṅgalā, and this aroused an ecstasy that moved Him to speak. Thus He explained the meaning of the verse.

Śrī Caitanya Mahāprabhu najednou ztichl a zamyslel se nad stavem své mysli. Vzpomněl si na slova Piṅgaly, a to v Něm probudilo extázi, která Ho přiměla promluvit. Tak vysvětlil význam verše.

Purport

Význam

Piṅgalā was a prostitute who said, “To hope against hope produces only misery. Utter hopelessness is the greatest happiness.” Remembering this statement, Śrī Caitanya Mahāprabhu became ecstatic. The story of Piṅgalā is found in Śrīmad-Bhāgavatam, Eleventh Canto, eighth chapter, verses 22-44, as well as in the Mahābhārata, Śānti-parva, chapter 174.

Piṅgalā byla prostitutka, která řekla: „Tyto marné naděje přinášejí jen utrpení. Naprostá beznaděj je to největší štěstí.“ Vzpomínka na tento výrok uvedla Śrī Caitanyu Mahāprabhua do extáze. Příběh Piṅgaly se nachází ve verších 22–44 osmé kapitoly jedenáctého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu a rovněž také ve sto sedmdesáté čtvrté kapitole Śānti-parvy Mahābhāraty.