Skip to main content

Text 9

Text 9

Text

Verš

kṣaṇe kṣaṇe anubhavi’ ei dui-jana
saṅkṣepe bāhulye karena kaḍacā-granthana
kṣaṇe kṣaṇe anubhavi’ ei dui-jana
saṅkṣepe bāhulye karena kaḍacā-granthana

Synonyms

Synonyma

kṣaṇe kṣaṇe — moment by moment; anubhavi’ — understanding; ei dui-jana — these two persons; saṅkṣepe — in brief; bāhulye — elaborately; karena — do; kaḍacā-granthana — compiling the notebooks.

kṣaṇe kṣaṇe — okamžik za okamžikem; anubhavi' — chápající; ei dui-jana — tyto dvě osobnosti; saṅkṣepe — v krátkosti; bāhulye — obšírně; karena — činí; kaḍacā-granthana — sepisování deníků.

Translation

Překlad

These two great personalities [Svarūpa Dāmodara and Raghunātha dāsa Gosvāmī] recorded the activities of Śrī Caitanya Mahāprabhu moment by moment. They described these activities briefly as well as elaborately in their notebooks.

Okamžik za okamžikem tyto dvě velké osobnosti (Svarūpa Dāmodara a Raghunātha dāsa Gosvāmī) zaznamenávaly ve svých denících činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, stručně i obšírně.

Purport

Význam

For future reference, we should remember that Svarūpa Dāmodara Gosvāmī recorded the pastimes briefly, whereas Raghunātha dāsa Gosvāmī recorded them elaborately. These two great personalities simply recorded the facts; they did not create any descriptive literary embellishments.

Pro odkazy v budoucnosti bychom si měli pamatovat, že Svarūpa Dāmodara Gosvāmī tyto zábavy zapisoval stručně, kdežto Raghunātha dāsa Gosvāmī obšírně. Tyto dvě velké osobnosti zaznamenávaly pouze skutečnosti, aniž by doplňovaly nějaké literární ozdoby.