Skip to main content

Text 82

Text 82

Text

Verš

śāstra-lokātīta yei yei bhāva haya
itara-lokera tāte nā haya niścaya
śāstra-lokātīta yei yei bhāva haya
itara-lokera tāte nā haya niścaya

Synonyms

Synonyma

śāstra-loka-atīta — beyond the conception of people and the revealed scriptures; yei yei — whatever; bhāva — emotional ecstasies; haya — there are; itara-lokera — of common men; tāte — in that; haya — there is not; niścaya — belief.

śāstra-loka-atīta — nad představami lidí a zjevených písem; yei yei — jakékoliv; bhāva — emotivní extáze; haya — jsou; itara-lokera — obyčejných lidí; tāte — v to; haya — není; niścaya — víra.

Translation

Překlad

These ecstasies are not described in the śāstras, and they are inconceivable to common men. Therefore people in general do not believe in them.

Tyto extatické příznaky nejsou popsané v śāstrāch a pro obyčejné lidi jsou nepředstavitelné. Proto na ně lidé obvykle nevěří.