Skip to main content

Text 8

Text 8

Text

Verš

se-kāle e-dui rahena mahāprabhura pāśe
āra saba kaḍacā-kartā rahena dūra-deśe
se-kāle e-dui rahena mahāprabhura pāśe
āra saba kaḍacā-kartā rahena dūra-deśe

Synonyms

Synonyma

se-kāle — in those days; e-dui — these two; rahena — stayed; mahāprabhura pāśe — with Śrī Caitanya Mahāprabhu; āra — other; saba — all; kaḍacā-kartā — commentators; rahena — remained; dūra-deśe — far away.

se-kāle — v těch dnech; e-dui — tito dva; rahena — zůstávali; mahāprabhura pāśe — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; āra — ostatní; saba — všichni; kaḍacā-kartā — komentátoři; rahena — zůstávali; dūra-deśe — daleko.

Translation

Překlad

In those days, Svarūpa Dāmodara and Raghunātha dāsa Gosvāmī lived with Śrī Caitanya Mahāprabhu, whereas all other commentators lived far away from Him.

V těch dnech žili Svarūpa Dāmodara a Raghunātha dāsa Gosvāmī se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, kdežto všichni ostatní komentátoři žili od Pána daleko.

Purport

Význam

Besides Svarūpa Dāmodara and Raghunātha dāsa Gosvāmī, there were many others who also recorded Śrī Caitanya Mahāprabhu’s activities. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura believes that the people of the world would benefit greatly if such notes were available. It is a most unfortunate situation for human society that none of these notebooks is still extant.

Vedle Svarūpy Dāmodara a Raghunātha dāse Gosvāmīho bylo mnoho dalších, kteří také zaznamenávali činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura věří, že by lidem celého světa přineslo velký prospěch, kdyby tyto záznamy byly přístupné. To, že se tyto záznamy nedochovaly dodnes, je pro lidskou společnost velkým neštěstím.