Skip to main content

Text 25

Text 25

Text

Verš

loka nistārite ei tomāra ‘avatāra’
nāmera mahimā loke karilā pracāra
loka nistārite ei tomāra ‘avatāra’
nāmera mahimā loke karilā pracāra

Synonyms

Synonyma

loka nistārite — to deliver the people in general; ei — this; tomāra avatāra — your incarnation; nāmera mahimā — the glories of the holy name; loke — in this world; karilā pracāra — you have preached.

loka nistārite — abys osvobozoval obyčejné lidi; ei — v této; tomāra avatāra — svojí inkarnaci; nāmera mahimā — slávu svatého jména; loke — v tomto světě; karilā pracāra — kázal jsi.

Translation

Překlad

“Your role in this incarnation is to deliver the people in general. You have sufficiently preached the glories of the holy name in this world.”

„Tvojí rolí v této inkarnaci bylo osvobozovat obyčejné lidi. Už jsi kázal slávu svatého jména Pána v tomto světě dostatečně.“

Purport

Význam

Haridāsa Ṭhākura is known as nāmācārya because it is he who preached the glories of chanting hari-nāma, the holy name of God. By using the words tomāra avatāra (“your incarnation”), Śrī Caitanya Mahāprabhu confirms that Haridāsa Ṭhākura is the incarnation of Lord Brahmā. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura says that advanced devotees help the Supreme Personality of Godhead in His mission and that such devotees or personal associates incarnate by the will of the Supreme Lord. The Supreme Lord incarnates by His own will, and, by His will, competent devotees also incarnate to help Him in His mission. Haridāsa Ṭhākura is thus the incarnation of Lord Brahmā, and other devotees are likewise incarnations who help in the prosecution of the Lord’s mission.

Haridāsa Ṭhākura je známý jako nāmācārya, protože je to on, kdo kázal slávu zpívání hari-nāmu neboli svatého jména Boha. Použitím slov tomāra avatāra („tvoje inkarnace“) Śrī Caitanya Mahāprabhu potvrzuje, že Haridāsa Ṭhākura je inkarnací Pána Brahmy. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že pokročilí oddaní pomáhají Nejvyššímu Pánu v Jeho misi a že tito oddaní neboli osobní společníci inkarnují na přání Nejvyššího Pána. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, inkarnuje podle svého přání a podle Jeho přání také inkarnují způsobilí oddaní, aby Mu v Jeho misi pomohli. Haridāsa Ṭhākura je tedy inkarnací Pána Brahmy a další oddaní jsou také inkarnacemi, které Pánu pomáhají vykonávat Jeho misi.