Skip to main content

Text 108

Text 108

Text

Verš

bhṛtyasya paśyati gurūn api nāparādhān
sevāṁ manāg api kṛtāṁ bahudhābhyupaiti
āviṣkaroti piśuneṣv api nābhyasūyāṁ
śīlena nirmala-matiḥ puruṣottamo ’yam
bhṛtyasya paśyati gurūn api nāparādhān
sevāṁ manāg api kṛtāṁ bahudhābhyupaiti
āviṣkaroti piśuneṣv api nābhyasūyāṁ
śīlena nirmala-matiḥ puruṣottamo ’yam

Synonyms

Synonyma

bhṛtyasya — of the servant; paśyati — He sees; gurūn — very great; api — although; na — not; aparādhān — the offenses; sevām — service; manāk api — however small; kṛtām — performed; bahudhā — as great; abhyupaiti — accepts; āviṣkaroti — manifests; piśuneṣu — on the enemies; api — also; na — not; abhyasūyām — envy; śīlena — by gentle behavior; nirmala-matiḥ — naturally clean-minded; puruṣa-uttamaḥ — the Supreme Personality of Godhead, the best of all personalities; ayam — this.

bhṛtyasya — služebníka; paśyati — vidí; gurūn — velmi velké; api — i když; na — ne; aparādhān — přestupky; sevām — službu; manāk api — jakkoliv malou; kṛtām — vykonal; bahudhā — jako velkou; abhyupaiti — přijímá; āviṣkaroti — projevuje; piśuneṣu — vůči nepřátelům; api — také; na — ne; abhyasūyām — závist; śīlena — laskavým chováním; nirmala-matiḥ — přirozeně čisté mysli; puruṣa-uttamaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství, nejlepší ze všech osobností; ayam — toto.

Translation

Překlad

“The Supreme Personality of Godhead, who is known as Puruṣottama, the greatest of all persons, has a pure mind. He is so gentle that even if His servant is implicated in a great offense, He does not take it very seriously. Indeed, if His servant renders some small service, the Lord accepts it as being very great. Even if an envious person blasphemes the Lord, the Lord never manifests anger against him. Such are His great qualities.”

„Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, známý jako Puruṣottama neboli nejvznešenější ze všech osobností, má čistou mysl. Je tak laskavý, že nebere příliš vážně ani to, když se Jeho služebník dopustí velkého přestupku. I malou službu svého služebníka Pán přijme jako velikou. Dokonce i když Pána někdo závistivý pomlouvá, Pán vůči němu nikdy neprojeví svůj hněv. Takové jsou Jeho vznešené vlastnosti.“

Purport

Význam

This verse is from the Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.138), by Śrīla Rūpa Gosvāmī.

Tento verš je z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.138) Śrīly Rūpy Gosvāmīho.