Skip to main content

Text 27

Text 27

Text

Verš

premera udaye haya premera vikāra
sveda-kampa-pulakādi gadgadāśrudhāra
premera udaye haya premera vikāra
sveda-kampa-pulakādi gadgadāśrudhāra

Synonyms

Synonyma

premera — of love of Godhead; udaye — when there is awakening; haya — it becomes so; premera — of love of Godhead; vikāra — transformation; sveda — perspiration; kampa — trembling; pulaka-ādi — throbbing of the heart; gadgada — faltering; aśru-dhāra — tears in the eyes.

premera — lásky k Bohu; udaye — když nastává probuzení; haya — stane se; premera — lásky k Bohu; vikāra — přeměny; sveda — pocení; kampa — třesení; pulaka-ādi — bušení srdce; gadgada — selhávání hlasu; aśru-dhāra — slzy v očích.

Translation

Překlad

When one’s transcendental loving service to the Lord is actually awakened, it generates transformations in the body such as perspiration, trembling, throbbing of the heart, faltering of the voice and tears in the eyes.

Když se skutečně probudí transcendentální láskyplná služba Kṛṣṇovi, způsobí v těle přeměny, jako je pocení, třesení, bušení srdce, selhávání hlasu a slzy v očích.

Purport

Význam

These bodily transformations are automatically manifested when one is actually situated in love of Godhead. One should not artificially imitate them. Our disease is desire for that which is material; even while advancing in spiritual life, we want material acclaim. One must be freed from this disease. Pure devotion must be anyābhilāṣitā-śūnyam, without desire for anything material. Advanced devotees manifest many bodily transformations, which are symptoms of ecstasy, but one should not imitate them to achieve cheap adoration from the public. When one actually attains the advanced stage, the ecstatic symptoms will appear automatically; one does not need to imitate them.

Tyto tělesné změny se přirozeně projeví u toho, kdo skutečně dosáhl lásky k Bohu. Neměli bychom je uměle napodobovat. Jsme nemocní touhou po hmotných věcech; i na cestě duchovního pokroku toužíme po hmotném uznání. Toho se musíme zbavit. Čistá oddanost musí být anyābhilāṣitā-śūnyam neboli zbavená touhy po čemkoliv hmotném. Pokročilí oddaní projevují mnoho tělesných přeměn či extatických příznaků, ale nikdo by je neměl napodobovat jen proto, aby získal laciné uznání veřejnosti. Když oddaný dosáhne pokročilé úrovně, extatické příznaky se projeví přirozeně, aniž by je musel napodobovat.