Skip to main content

Text 165

Text 165

Text

Verš

nityānanda-gosāñe pāṭhāilā gauḍa-deśe
teṅho bhakti pracārilā aśeṣa-viśeṣe
nityānanda-gosāñe pāṭhāilā gauḍa-deśe
teṅho bhakti pracārilā aśeṣa-viśeṣe

Synonyms

Synonyma

nityānanda — Lord Nityānanda; gosāñe — the ācārya; pāṭhāilā — was sent; gauḍa-deśe — in Bengal; teṅho — He; bhakti — devotional cult; pracārilā — preached; aśeṣa-viśeṣe — in a very extensive way.

nityānanda — Pán Nityānanda; gosāñeācārya; pāṭhāilā — byl poslán; gauḍa-deśe — do Bengálska; teṅho — On; bhakti — oddanou službu; pracārilā — kázal; aśeṣa-viśeṣe — ve velkém.

Translation

Překlad

As Rūpa Gosvāmī and Sanātana Gosvāmī were sent toward Mathurā, so Nityānanda Prabhu was sent to Bengal to preach extensively the cult of Caitanya Mahāprabhu.

Tak jako byli Rūpa a Sanātana Gosvāmī posláni do Mathury, byl Nityānanda Prabhu poslán do Bengálska, aby tam mohutně kázal učení Caitanyi Mahāprabhua.

Purport

Význam

The name of Lord Nityānanda is very famous in Bengal. Of course, anyone who knows Lord Nityānanda knows Śrī Caitanya Mahāprabhu also, but there are some misguided devotees who stress the importance of Lord Nityānanda more than that of Śrī Caitanya Mahāprabhu. This is not good. Nor should Śrī Caitanya Mahāprabhu be stressed more than Lord Nityānanda. The author of the Caitanya-caritāmṛta, Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, left his home because of his brother’s stressing the importance of Śrī Caitanya Mahāprabhu over that of Nityānanda Prabhu. Actually, one should offer respect to the Pañca-tattva without such foolish discrimination, not considering Nityānanda Prabhu to be greater, Caitanya Mahāprabhu to be greater or Advaita Prabhu to be greater. The respect should be offered equally: śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. All devotees of Lord Caitanya or Nityānanda are worshipable persons.

Jméno Pána Nityānandy je v Bengálsku velmi známé. Každý, kdo zná Pána Nityānandu, zná samozřejmě také Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua, ale existují i zmatení oddaní, kteří zdůrazňují více důležitost Pána Nityānandy než Śrī Caitanyi Mahāprabhua. To není správné. Śrī Caitanya Mahāprabhu by také neměl být zdůrazňován více než Pán Nityānanda. Autor Caitanya-caritāmṛty opustil svůj domov právě proto, že jeho bratr považoval Śrī Caitanyu Mahāprabhua za důležitějšího než Nityānandu Prabhua. Ve skutečnosti bychom měli vzdávat úctu celé Pañca-tattvě, aniž bychom pošetile rozlišovali a považovali Nityānandu Prabhua, Caitanyu Mahāprabhua nebo Advaitu Prabhua za větší než ostatní. Úcty by se mělo dostávat všem stejně: śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Všichni oddaní Pána Caitanyi nebo Nityānandy jsou hodni úcty.