Skip to main content

Text 107

Text 107

Text

Verš

bhrama, pramāda, vipralipsā, karaṇāpāṭava
īśvarera vākye nāhi doṣa ei saba
bhrama, pramāda, vipralipsā, karaṇāpāṭava
īśvarera vākye nāhi doṣa ei saba

Synonyms

Synonyma

bhrama — mistake; pramāda — illusion; vipralipsā — cheating purposes; karaṇa-apāṭava — inefficiency of the material senses; īśvarera — of the Lord; vākye — in the speech; nāhi — there is not; doṣa — fault; ei saba — all this.

bhrama — omyl; pramāda — iluze; vipralipsā — sklon podvádět; karaṇa-apāṭava — nedokonalost hmotných smyslů; īśvarera — Pána; vākye — v řeči; nāhi — není; doṣa — chyba; ei saba — to vše.

Translation

Překlad

“The material defects of mistakes, illusions, cheating and sensory inefficiency do not exist in the words of the Supreme Personality of Godhead.

„Hmotné nedostatky v podobě omylů, iluze, podvádění a nedokonalosti smyslů se ve slovech Nejvyšší Osobnosti Božství nenacházejí.“

Purport

Význam

A mistake is the acceptance of an object to be different from what it is or the acceptance of false knowledge. For example, one may see a rope in the dark and think it to be a serpent, or one may see a glittering oyster shell and think it to be gold. These are mistakes. Similarly, an illusion is a misunderstanding that arises from inattention while hearing, and cheating is the transmission of such defective knowledge to others. Materialistic scientists and philosophers generally use such words as “maybe” and “perhaps” because they do not have actual knowledge of complete facts. Therefore their instructing others is an example of cheating. The final defect of the materialistic person is his inefficient senses. Although our eyes, for example, have the power to see, they cannot see that which is situated at a distance, nor can they see the eyelid, which is the object nearest to the eye. To our untrained eyes the sun appears to be just like a plate, and to the eyes of one who is suffering from jaundice everything appears to be yellow. Therefore we cannot rely on the knowledge acquired through such imperfect eyes. The ears are equally imperfect. We cannot hear a sound vibrated a long distance away unless we put a telephone to our ear. Similarly, if we analyze all our senses in this way, we will find them all to be imperfect. Therefore it is useless to acquire knowledge through the senses. The Vedic process is to hear from authority. In the Bhagavad-gītā (4.2) the Lord says, evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ: “The supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way.” We have to hear not from a telephone but from an authorized person, for it is he who has real knowledge.

Omyl znamená vnímat něco jinak, než jaké to je, nebo přijímat nepravé poznání. Někdo může například v šeru vidět provaz a myslet si, že to je had, nebo považovat lesknoucí se lasturu ústřice za zlato. To jsou omyly. Iluze je špatné pochopení, jež vzniká nepozorným nasloucháním, a podvádění znamená předávat toto nedokonalé poznání dalším. Materialističtí vědci a filosofové často používají slova jako „možná“ a „asi“, neboť neznají úplnou skutečnost. Jejich poučování druhých je tedy příkladem podvádění. Posledním nedostatkem materialistického člověka jsou jeho nedokonalé smysly. Naše oči například mají schopnost vidět, ale ne to, co je příliš daleko, ani to, co je oku nejblíže, to znamená oční víčka. Našim necvičeným očím se slunce jeví jako talíř a očím člověka trpícího žloutenkou připadá všechno žluté. Na poznání získané tak nedokonalými smysly se tedy nelze spoléhat. Stejně nedokonalé jsou i uši. Nejsme schopni slyšet zvuky vydávané ve velké vzdálenosti, dokud si k uchu nepřiložíme telefonní sluchátko. Budeme-li podobně analyzovat všechny své smysly, zjistíme, že jsou do jednoho nedokonalé. Získávat poznání smysly je tedy k ničemu. Védský způsob je naslouchat autoritě. V Bhagavad-gītě (4.2) Pán Kṛṣṇa uvádí: evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ – „Tato nejvyšší věda tak byla předávána řetězcem učednické posloupnosti a svatí králové ji chápali tímto způsobem.“ Musíme naslouchat nikoliv telefonu, ale autorizované osobě, protože ta má skutečné poznání.