Skip to main content

Text 10

Text 10

Text

Verš

ekale īśvara-tattva caitanya-īśvara
bhakta-bhāvamaya tāṅra śuddha kalevara
ekale īśvara-tattva caitanya-īśvara
bhakta-bhāvamaya tāṅra śuddha kalevara

Synonyms

Synonyma

ekale — only one person; īśvara-tattva — the supreme controller; caitanya — the supreme living force; īśvara — controller; bhakta-bhāva-maya — in the ecstasy of a devotee; tāṅra — His; śuddha — transcendental; kalevara — body.

ekale — pouze jediná osoba; īśvara-tattva — nejvyšší vládce; caitanya — nejvyšší životní síla; īśvara — vládce; bhakta-bhāva-maya — v extázi oddaného; tāṅra — Jeho; śuddha — transcendentální; kalevara — tělo.

Translation

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu, who is the supreme controller, the one Personality of Godhead, has ecstatically become a devotee, yet His body is transcendental and not materially tinged.

Nejvyšší vládce, jediná Osobnost Božství, Śrī Caitanya Mahāprabhu, se stal extatickým způsobem oddaným, ale Jeho tělo je přesto transcendentální a nedotčené hmotou.

Purport

Význam

There are different tattvas, or truths, including īśa-tattva, jīva-tattva and śakti-tattva. Īśa-tattva refers to the Supreme Personality of Godhead Viṣṇu, who is the supreme living force. In the Kaṭha Upaniṣad it is said, nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām: the Supreme Personality of Godhead is the supreme eternal and the supreme living force. The living entities are also eternal and are also living forces, but they are very minute in quantity, whereas the Supreme Lord is the supreme living force and the supreme eternal. The supreme eternal never accepts a body of a temporary material nature, whereas the living entities, who are part and parcel of the supreme eternal, are prone to do so. Thus according to the Vedic mantras the Supreme Lord is the supreme master of innumerable living entities.

Existují různé tattvy neboli pravdy, jako īśa-tattva, jīva-tattva a śakti-tattva. Īśa-tattva je Nejvyšší Osobnost Božství Viṣṇu, který je svrchovanou životní silou. V Kaṭha Upaniṣadě je řečeno: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām – Nejvyšší Osobnost Božství je nejvyšší mezi věčnými a nejvyšší životní síla. Živé bytosti jsou také věčné a také jsou životní silou, ale co do velikosti jsou nepatrné, kdežto Nejvyšší Pán je nejvyšší životní síla a nejvyšší věčný. Tento nejvyšší věčný nikdy nepřijímá tělo složené z dočasné hmotné energie, kdežto živé bytosti jako nedílné části nejvyššího věčného tento sklon mají. Podle védských manter je tedy Nejvyšší Pán svrchovaným vládcem nesčetně mnoha živých bytostí.

The Māyāvādī philosophers, however, try to equate the minute living entities with the supreme living entity. Because they recognize no distinctions between them, their philosophy is called Advaita-vāda, or monism. Factually, however, there is a distinction. This verse is especially meant to impart to the Māyāvādī philosopher the understanding that the Supreme Personality of Godhead is the supreme controller. The supreme controller, the Personality of Godhead, is Kṛṣṇa Himself, but as a transcendental pastime He has accepted the form of a devotee, Lord Caitanya Mahāprabhu.

Māyāvādští filosofové se však nepatrnou živou bytost snaží ztotožňovat s nejvyšší živou bytostí. Protože mezi nimi neuznávají žádný rozdíl, nazývá se jejich filosofie advaita-vāda neboli monismus. Rozdíly tu však ve skutečnosti jsou. Tento verš je zvláště určen k tomu, aby māyāvādským filosofům vštípil pochopení, že Nejvyšší Osobnost Božství je svrchovaný vládce. Tímto svrchovaným vládcem, Osobností Božství, je samotný Śrī Kṛṣṇa, ale v rámci transcendentální zábavy přijal podobu oddaného, Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

As stated in the Bhagavad-gītā, when the Supreme Personality of Godhead Kṛṣṇa comes to this planet exactly like a human being, some rascals consider Him to be one of the ordinary humans. One who thinks in that mistaken way is described as mūḍha, or foolish. Therefore one should not foolishly consider Caitanya Mahāprabhu to be an ordinary human being. He has accepted the ecstasy of a devotee, but He is the Supreme Personality of Godhead. Since the time of Caitanya Mahāprabhu, there have been many imitation incarnations of Kṛṣṇa who cannot understand that Caitanya Mahāprabhu is Kṛṣṇa Himself and not an ordinary human being. Less intelligent men create their own “Gods” by advertising a human being as God. This is their mistake. Therefore here the words tāṅra śuddha kalevara warn that Caitanya Mahāprabhu’s body is not material but purely spiritual. One should not, therefore, accept Caitanya Mahāprabhu as an ordinary devotee, although He has assumed the form of a devotee. Yet one must certainly know that although Caitanya Mahāprabhu is the Supreme Personality of Godhead, because He accepted the ecstasy of a devotee one should not misunderstand His pastimes and place Him in exactly the same position as Kṛṣṇa. It is for this reason only that when Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu was addressed as Kṛṣṇa or Viṣṇu He blocked His ears, not wanting to hear Himself addressed as the Supreme Personality of Godhead. There is a class of devotees called Gaurāṅga-nāgarī, who stage plays of Kṛṣṇa’s pastimes using a vigraha, or form, of Caitanya Mahāprabhu. This is a mistake that is technically called rasābhāsa. While Caitanya Mahāprabhu is trying to enjoy as a devotee, one should not disturb Him by addressing Him as the Supreme Personality of Godhead.

V Bhagavad-gītě je řečeno, že když Nejvyšší Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa přijde na tuto planetu a vypadá přesně jako lidská bytost, někteří darebáci Jej považují za jednoho z obyčejných lidí. Ten, kdo takto chybně uvažuje, je popsán jako mūḍha neboli hlupák. Neměli bychom tedy Caitanyu Mahāprabhua hloupě považovat za obyčejnou lidskou bytost. I když přijal extázi oddaného, zůstává i nadále Nejvyšší Osobností Božství. Od dob Caitanyi Mahāprabhua už zde bylo mnoho napodobenin Kṛṣṇových inkarnací, které nemohly pochopit, že Caitanya Mahāprabhu je samotný Kṛṣṇa, a ne obyčejná lidská bytost. Méně inteligentní lidé si vytvářejí své vlastní „Bohy“ tak, že za Boha vydávají nějakého člověka. To je jejich chyba. Slova tāṅra śuddha kalevara v tomto verši nás proto upozorňují na to, že tělo Caitanyi Mahāprabhua není hmotné, ale čistě duchovní. Caitanyu Mahāprabhua bychom tedy neměli považovat za obyčejného oddaného, přestože podobu oddaného přijal. Zároveň však musíme s jistotou vědět, že i když je Śrī Caitanya Mahāprabhu Nejvyšší Osobnost Božství, přijal extázi oddaného, a proto bychom neměli mylně chápat Jeho zábavy a stavět Ho do stejné role jako Śrī Kṛṣṇu. Právě z tohoto důvodu si Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu zakrýval uši vždy, když byl osloven jako Viṣṇu nebo Kṛṣṇa, protože nechtěl být oslovován jako Nejvyšší Osobnost Božství. Existuje skupina oddaných zvaných Gaurāṅga-nāgarī, kteří hrají divadelní hry o Kṛṣṇových zábavách a používají k tomu vigrahu neboli podobu Śrī Caitanyi Mahāprabhua. To je chyba, která se odborně nazývá rasābhāsa. Když se Caitanya Mahāprabhu chce bavit jako oddaný, neměli bychom Ho rušit tím, že Ho budeme oslovovat jako Nejvyšší Osobnost Božství.