Skip to main content

Text 66

Text 66

Text

Verš

eka aṅgābhāse kare māyāte milana
māyā haite janme tabe brahmāṇḍera gaṇa
eka aṅgābhāse kare māyāte milana
māyā haite janme tabe brahmāṇḍera gaṇa

Synonyms

Synonyma

eka — one; aṅga-ābhāse — bodily reflection; kare — does; māyāte — in the material energy; milana — mixture; māyā — the material energy; haite — from; janme — grows; tabe — then; brahma-aṇḍera gaṇa — the groups of universes.

eka — jeden; aṅga-ābhāse — odlesk těla; kare — zapříčiní; māyāte — v hmotné energii; milana — smíšení; māyā — hmotné energie; haite — z; janme — rostou; tabe — potom; brahma-aṇḍera gaṇa — shluky vesmírů.

Translation

Překlad

The reflected rays of His body mix with māyā, and thus māyā gives birth to myriad universes.

Odražené paprsky Jeho těla se smísí s māyou, která pak porodí nespočet vesmírů.

Purport

Význam

The Vedic conclusion is that the cosmic manifestation visible to the eyes of the conditioned soul is caused by the Absolute Truth, the Personality of Godhead, through the exertion of His specific energies, although in the conclusion of atheistic deliberations this manifested cosmic exhibition is attributed to material nature. The energy of the Absolute Truth is exhibited in three ways: spiritual, material and marginal. The Absolute Truth is identical with His spiritual energy. Only when contacted by the spiritual energy can the material energy work and the temporary material manifestations thus appear active. In the conditioned state the living entities of the marginal energy are a mixture of spiritual and material energies. The marginal energy is originally under the control of the spiritual energy, but, under the control of the material energy, the living entities have been wandering in forgetfulness within the material world since time immemorial.

Závěrem Véd je, že příčinou vesmírného projevu, který mohou podmíněné duše vidět, je Absolutní Pravda, Osobnost Božství, prostřednictvím svých různých energií, i když ateistické úvahy vedou k závěru, podle kterého je projevení vesmíru připisováno hmotné přírodě. Energie Absolutní Pravdy se projevuje třemi způsoby: jako duchovní, jako hmotná a jako okrajová. Absolutní Pravda je totožná se svojí duchovní energií. Dočasné hmotné projevy i hmotná příroda mohou vypadat činné pouze tehdy, jsou-li ve styku s energií duchovní. V podmíněném stavu jsou živé bytosti neboli okrajová energie směsí duchovní a hmotné energie. Okrajová energie je ve svém původním stavu ovládána duchovní energií, ale pokud jsou živé bytosti ovládány energií hmotnou, cestují už od nepaměti ve stavu zapomnění tímto hmotným světem.

The conditioned state is caused by misuse of the individual independence of the spiritual platform, for this separates the living entity from the association of the spiritual energy. But when the living entity is enlightened by the grace of the Supreme Lord or His pure devotee and becomes inclined to revive his original state of loving service, he is on the most auspicious platform of eternal bliss and knowledge. The marginal jīva, or living entity, misuses his independence and becomes averse to the eternal service attitude when he independently thinks he is not energy but the energetic. This misconception of his own existence leads him to the attitude of lording it over material nature.

Podmíněný stav je způsoben zneužitím osobní nezávislosti duchovní úrovně, protože tím je živá bytost oddělena od duchovní energie. Pokud je však milostí Nejvyššího Pána nebo Jeho čistého oddaného osvícena a začne směřovat k obnovení svého původního stavu láskyplné služby, ocitá se na nejpříznivější úrovni věčné blaženosti a poznání. Okrajová jīva neboli živá bytost zneužívá svoji nezávislost a vyvíjí odpor k věčné službě, když se svévolně začne považovat místo energie za energetický zdroj. Toto scestné pochopení její vlastní existence ji vede k postoji pána hmotné přírody.

Material nature appears to be just the opposite of the spiritual energy. The fact is that the material energy can work only when in contact with the spiritual energy. Originally the energy of Kṛṣṇa is spiritual, but it works in diverse ways, like electrical energy, which can exhibit the functions of refrigerating or heating through its manifestations in different ways. The material energy is spiritual energy covered by a cloud of illusion, or māyā. Therefore, the material energy is not self-sufficient in working. Kṛṣṇa invests His spiritual energy into material energy, and then it can act, just as iron can act like fire after being heated by fire. The material energy can act only when empowered by the spiritual energy.

Hmotná příroda se jeví jako pravý opak duchovní energie. Skutečností je, že hmotná energie může jednat pouze tehdy, je-li ve styku s energií duchovní. Kṛṣṇova energie je ve své podstatě duchovní, ale jedná různými způsoby, tak jako elektřina, která může ve svých různých projevech buď mrazit nebo ohřívat. Hmotná energie je tedy duchovní energie zahalená mrakem iluze neboli māyi a není tedy ve svých činnostech soběstačná. Hmotná energie může působit až tehdy, když ji Kṛṣṇa obdaří duchovní energií, stejně jako železo může jednat jako oheň, až když je ohněm rozžhavené. Hmotná energie tedy jedná pouze tehdy, je-li zmocněna duchovní energií.

When covered by the cloud of material energy, the living entity, who is also a spiritual energy of the Supreme Personality of Godhead, forgets about the activities of the spiritual energy and considers all that happens in the material manifestation to be wonderful. But a person who is engaged in devotional service in full Kṛṣṇa consciousness and who is therefore already situated in the spiritual energy can understand that the material energy has no independent powers: whatever actions are going on are due to the help of the spiritual energy. The material energy, which is a perverted form of the spiritual energy, presents everything pervertedly, thus causing misconceptions and duality. Material scientists and philosophers conditioned by the spell of material nature suppose that material energy acts automatically, and therefore they are frustrated, like an illusioned person who tries to get milk from the nipplelike bunches of skin on the neck of a goat. As there is no possibility of getting milk from these bunches of skin, there is similarly no possibility that anyone will be successful in understanding the original cause of creation by putting forward theories produced by the material energy. Such an attempt is a manifestation of ignorance.

Pokud je živá bytost, která je také duchovní energií Nejvyšší Osobnosti Božství, zahalená mrakem hmotné energie, zapomene na činnosti duchovní energie a považuje vše, co se děje v hmotném stvoření, za úžasné. Avšak ten, kdo je zaměstnán oddanou službou s plným vědomím Kṛṣṇy a díky tomu již setrvává na úrovni duchovní energie, ví, že hmotná energie nemá nezávislou moc; vše se děje pouze za pomoci duchovní energie. Hmotná energie, která je zvrácenou podobou duchovní energie, představuje vše zvráceně, čímž vznikají mylná pochopení a protiklady. Materialističtí vědci a filosofové, podmínění kouzlem hmotné přírody, předpokládají, že hmotná příroda jedná samočinně, a tak jsou zklamáni stejně jako pomatený člověk, který se snaží získat mléko ze struků na krku kozy. Podobně jako nelze dostat z těchto kožených výrůstků mléko, není možné, aby někdo porozuměl původní příčině stvoření vytvářením teorií, jež mají svůj původ v hmotné energii. Tato snaha je jen projevem nevědomosti.

The material energy of the Supreme Personality of Godhead is called māyā, or illusion, because in two capacities (by supplying the material elements and by causing the material manifestation) it makes the conditioned soul unable to understand the real truth of creation. However, when a living entity is liberated from the conditioned life of matter, he can understand the two different activities of material nature, namely covering and bewildering.

Hmotná energie Nejvyšší Osobnosti Božství se nazývá māyā neboli iluze, neboť svými dvěma funkcemi (jako dodavatel hmotných složek a jako příčina hmotného projevu) způsobuje, že podmíněná duše není schopna pochopit pravdu o stvoření. Je-li však živá bytost z hmotou podmíněného života vysvobozena, může pochopit dvě různé činnosti hmotné přírody: pokrývání a matení.

The origin of creation is the Supreme Personality of Godhead. As confirmed in the Bhagavad-gītā (9.10), the cosmic manifestation is working under the direction of the Supreme Lord, who invests the material energy with three material qualities. Agitated by these qualities, the elements supplied by the material energy produce varieties of things, just as an artist produces varieties of pictures by mixing the three colors red, yellow and blue. Yellow represents the quality of goodness, red represents passion, and blue represents ignorance. Therefore the colorful material creation is but an interaction of these three qualities, represented in eighty-one varieties of mixtures (3 × 3 equaling 9, 9 × 9 thus equaling 81). Deluded by material energy, the conditioned soul, enamored by these eighty-one varieties of manifestations, wants to lord it over material energy, just as a moth wants to enjoy a fire. This illusion is the net result of the conditioned soul’s forgetfulness of his eternal relationship with the Supreme Personality of Godhead. When conditioned, the soul is impelled by the material energy to engage in sense gratification, whereas one enlightened by the spiritual energy engages himself in the service of the Supreme Lord in his eternal relationship.

Původem stvoření je Nejvyšší Osobnost Božství. Bhagavad-gītā (9.10) potvrzuje, že toto vesmírné stvoření jedná pod dohledem Nejvyššího Pána, který hmotnou energii obdařuje třemi hmotnými kvalitami. Prvky, které dodává hmotná příroda, jsou pak těmito kvalitami podníceny a začnou vytvářet různé věci, stejně jako malíř, který smícháváním tří barev – červené, žluté a modré – vytváří různé obrazy. Žlutá zastupuje dobro, červená vášeň a modrá nevědomost. Pestré hmotné stvoření tedy není ničím jiným než vzájemným působením těchto tří kvalit, zastoupených v jedenaosmdesáti odstínech (3  3 = 9 a 9  9 = 81). Podmíněná duše, oklamaná hmotnou energií a okouzlená těmito jedenaosmdesáti druhy projevů, se chce stát pánem hmotné energie, stejně jako si chce můra užívat ohně. Tento klam je čistě výsledkem zapomnění živé bytosti na její věčný vztah s Nejvyšší Osobností Božství. Je-li duše podmíněná, hmotná energie ji pobízí k uspokojování smyslů. Je-li však osvícena duchovní energií, věnuje se službě Nejvyššímu Pánu v rámci jejich věčného vztahu.

Kṛṣṇa is the original cause of the spiritual world, and He is the covered cause of the material manifestation. He is also the original cause of the marginal potency, the living entities. He is both the leader and maintainer of the living entities, who are called the marginal potency because they can act under the protection of the spiritual energy or under the cover of the material energy. With the help of the spiritual energy we can understand that independence is visible only in Kṛṣṇa, who by His inconceivable energy is able to act in any way He likes.

Kṛṣṇa je původní příčina duchovního světa a skrytá příčina hmotného projevu. Je také původní příčinou okrajové energie, živých bytostí. Je tím, kdo vede i pečuje o živé bytosti, které se nazývají okrajová energie, protože mohou jednat buď pod ochranou duchovní energie, nebo pod závojem hmotné energie. S pomocí duchovní energie můžeme pochopit, že nezávislost lze vidět pouze u Kṛṣṇy, který je díky své nepochopitelné energii schopen jednat, jakkoliv se Mu zachce.

The Supreme Personality of Godhead is the Absolute Whole, and the living entities are parts of the Absolute Whole. This relationship of the Supreme Personality of Godhead and the living entities is eternal. One should never mistakenly think that the spiritual whole can be divided into small parts by the small material energy. The Bhagavad-gītā does not support this Māyāvāda theory. Rather, it clearly states that the living entities are eternally small fragments of the supreme spiritual whole. As a part can never be equal with the whole, so a living entity, as a minute fragment of the spiritual whole, cannot be equal at any time to the Supreme Whole, the absolute Personality of Godhead. Although the Supreme Lord and the living entities are quantitatively related as the whole and the parts, the parts are nevertheless qualitatively one with the whole. Thus the living entities, although always qualitatively one with the Supreme Lord, are in a relative position. The Supreme Personality of Godhead is the controller of everything, and the living entities are always controlled, either by the spiritual energy or by the material energy. Therefore a living entity can never become the controller of material or spiritual energies. The natural position of the living being is always as a subordinate of the Supreme Personality of Godhead. When one agrees to act in such a position, he attains perfection in life, but if one rebels against this principle, he is in the conditioned state.

Nejvyšší Osobnost Božství je Absolutní Celek a živé bytosti jsou části Absolutního Celku. Tento vztah mezi Nejvyšší Osobností Božství a živými bytostmi je věčný. Nikdo by si neměl mylně představovat, že duchovní celek může být nepatrnou hmotnou energií rozdělen na malé částečky. Bhagavad-gītā tuto māyāvādskou teorii nepodporuje, ale naopak jasně prohlašuje, že živé bytosti jsou věčně malými zlomky svrchovaného duchovního celku. Tak jako se část nikdy nerovná celku, nemůže se ani živá bytost jako nepatrná částečka duchovního celku v žádném případě rovnat Nejvyššímu Celku, absolutní Osobnosti Božství. Přestože k sobě mají Pán a živé bytosti kvantitativně vztah jako celek a části, kvalitativně jsou tyto části s celkem totožné. Živé bytosti jsou tedy na jednu stranu s Nejvyšším Pánem vždy kvalitativně totožné, ale zároveň jsou v relativním postavení. Nejvyšší Osobnost Božství je vládcem všeho a živé bytosti jsou vždy ovládané, a to buď duchovní, nebo hmotnou energií. Živá bytost tyto energie nikdy ovládat nemůže; pro ni je přirozené být stále podřízená Nejvyšší Osobnosti Božství. Souhlasí-li s tím, že bude jednat v tomto postavení, dosáhne dokonalosti života, ale když se tomuto principu vzepře, ocitá se v podmíněném stavu.