Skip to main content

Text 5

Text 5

Text

Verš

eka-i svarūpa doṅhe, bhinna-mātra kāya
ādya kāya-vyūha, kṛṣṇa-līlāra sahāya
eka-i svarūpa doṅhe, bhinna-mātra kāya
ādya kāya-vyūha, kṛṣṇa-līlāra sahāya

Synonyms

Synonyma

eka-i — one; svarūpa — identity; doṅhe — both of Them; bhinna-mātra kāya — only two different bodies; ādya — original; kāya-vyūha — quadruple expansions; kṛṣṇa-līlāra — in the pastimes of Lord Kṛṣṇa; sahāya — assistance.

eka-i — jedna; svarūpa — totožnost; doṅhe — oba; bhinna-mātra kāya — pouze dvě různá těla; ādya — původní; kāya-vyūha — čtveřice expanzí; kṛṣṇa- līlāra — v zábavách Pána Kṛṣṇy; sahāya — pomoc.

Translation

Překlad

These two are one and the same identity. They differ only in form. Lord Balarāma is the first bodily expansion of Kṛṣṇa, and He assists in Lord Kṛṣṇa’s transcendental pastimes.

Jsou jedna a táž osoba a liší se pouze podobou. Pán Balarāma je první tělesnou expanzí Pána Kṛṣṇy a pomáhá Mu v Jeho transcendentálních zábavách.

Purport

Význam

Balarāma is a svāṁśa expansion of the Lord, and therefore there is no difference in potency between Kṛṣṇa and Balarāma. The only difference is in Their bodily structure. As the first expansion of Godhead, Balarāma is the chief Deity among the first quadruple forms, and He is the foremost assistant of Śrī Kṛṣṇa in His transcendental activities.

Jelikož je Balarāma Pánovou expanzí kategorie svāṁśa, neexistuje mezi Ním a Kṛṣṇou rozdíl v síle. Jediný rozdíl je v Jejich tělesné stavbě. Pán Balarāma je jako první expanze Boha hlavním Božstvem v původní čtveřici podob a nejpřednějším pomocníkem Śrī Kṛṣṇy v Jeho transcendentálních činnostech.