Skip to main content

Text 221

Text 221

Text

Verš

yāṅra dhyāna nija-loke kare padmāsana
aṣṭādaśākṣara-mantre kare upāsana
yāṅra dhyāna nija-loke kare padmāsana
aṣṭādaśākṣara-mantre kare upāsana

Synonyms

Synonyma

yāṅra — of whom; dhyāna — the meditation; nija-loke — in his own abode; kare — does; padma-āsana — Lord Brahmā; aṣṭādaśa-akṣara-mantre — by the hymn composed of eighteen letters; kare — does; upāsana — worshiping.

yāṅra — o němž; dhyāna — meditace; nija-loke — ve vlastním sídle; kare — provádí; padma-āsana — Pán Brahmā; aṣṭādaśa-akṣara-mantre — hymnem složeným z osmnácti slabik; kare — provádí; upāsana — uctívání.

Translation

Překlad

Lord Brahmā, sitting on his lotus seat in his own abode, always meditates on Him and worships Him with the mantra consisting of eighteen syllables.

Pán Brahmā, sedící ve svém sídle na sedadle v podobě lotosu, o Něm neustále medituje a uctívá Jej mantrou o osmnácti slabikách.

Purport

Význam

In his own planet, Lord Brahmā, with the inhabitants of that planet, worships the form of Lord Govinda, Kṛṣṇa, by the mantra of eighteen syllables, klīṁ kṛṣṇāya govindāya gopī-jana-vallabhāya svāhā. Those who are initiated by a bona fide spiritual master and who chant the Gāyatrī mantra three times a day know this aṣṭādaśākṣara (eighteen-syllable) mantra. The inhabitants of Brahmaloka and the planets below Brahmaloka worship Lord Govinda by meditating with this mantra. There is no difference between meditating and chanting, but in the present age meditation is not possible on this planet. Therefore loud chanting of a mantra like the mahā-mantra, Hare Kṛṣṇa, with soft chanting of the aṣṭādaśākṣara, the mantra of eighteen syllables, is recommended.

Na své vlastní planetě uctívá Pán Brahmā společně s obyvateli této planety podobu Pána Govindy, Kṛṣṇy, osmnáctislabičnou mantrou: klīṁ kṛṣṇāya govindāya gopī-jana-vallabhāya svāhā. Ti, kdo jsou zasvěceni pravým duchovním mistrem a třikrát denně pronášejí Gāyatrī mantru, tuto aṣṭādaśākṣara (osmnáctislabičnou) mantru znají. Obyvatelé Brahmaloky a planet pod ní Pána Govindu uctívají meditací s touto mantrou. Mezi meditováním a opěvováním není rozdíl, ale v současném věku se na této planetě meditovat nedá. Proto je doporučeno pronášet nahlas určitou mantru, jako je mahā-mantra Hare Kṛṣṇa, a k tomu tiše pronášet aṣṭādaśākṣaru, mantru o osmnácti slabikách.

Lord Brahmā lives in the highest planetary system, known as Brahmaloka or Satyaloka. In every planet there is a predominating deity. As the predominating deity in Satyaloka is Lord Brahmā, so in the heavenly planets Indra is the predominating deity, and on the sun, the sun-god, Vivasvān, is the predominating deity. The inhabitants and predominating deities of every planet are all recommended to worship Govinda either by meditation or by chanting.

Pán Brahmā žije v nejvyšší planetární soustavě známé jako Brahmaloka či Satyaloka. Každá planeta má své vládnoucí božstvo. Jako je na Brahmaloce vládnoucím božstvem Pán Brahmā, je vládnoucím božstvem nebeských planet Indra a na Slunci je to bůh Slunce Vivasvān. Obyvatelům i vládnoucím božstvům každé planety je doporučeno uctívat Govindu buď meditací, nebo opěvováním Jeho jmen.