Skip to main content

Text 33

Text 33

Text

Verš

vrajera nirmala rāga śuni’ bhakta-gaṇa
rāga-mārge bhaje yena chāḍi’ dharma-karma
vrajera nirmala rāga śuni’ bhakta-gaṇa
rāga-mārge bhaje yena chāḍi’ dharma-karma

Synonyms

Synonyma

vrajera — of Vraja; nirmala — spotless; rāga — love; śuni’ — hearing; bhakta-gaṇa — the devotees; rāga-mārge — on the path of spontaneous love; bhaje — they worship; yena — so that; chāḍi’ — giving up; dharma — religiosity; karma — fruitive activity.

vrajera — Vradži; nirmala — bez poskvrny; rāga — láska; śuni' — když slyší; bhakta-gaṇa — oddaní; rāga-mārge — na cestě spontánní lásky; bhaje — uctívají; yena — takže; chāḍi' — vzdávající se; dharma — zbožnosti; karma — plodonosných činností.

Translation

Překlad

“Then, by hearing about the pure love of the residents of Vraja, devotees will worship Me on the path of spontaneous love, abandoning all rituals of religiosity and fruitive activity.”

„Až oddaní uslyší o čisté lásce obyvatel Vradži, zanechají všech náboženských a plodonosných obřadů a začnou Mne uctívat se spontánní láskou.“

Purport

Význam

Many realized souls, such as Raghunātha dāsa Gosvāmī and King Kulaśekhara, have recommended with great emphasis that one develop this spontaneous love of Godhead, even at the risk of transgressing all the traditional codes of morality and religiosity. Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī, one of the six Gosvāmīs of Vṛndāvana, has written in his prayers called the Manaḥ-śikṣā that one should simply worship Rādhā and Kṛṣṇa with all attention. Na dharmaṁ nādharmaṁ śruti-gaṇa-niruktaṁ kila kuru: one should not be much interested in performing Vedic rituals or simply following rules and regulations.

Mnoho realizovaných duší, jako například Raghunātha dāsa Gosvāmī a král Kulaśekhara, důrazně doporučovalo, abychom tuto spontánní lásku k Bohu rozvinuli i za cenu toho, že porušíme veškerá tradiční pravidla morálky a zbožnosti. Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī, jeden ze šesti Gosvāmīch z Vrindávanu, ve svých modlitbách zvaných Manah-śikṣā napsal, že bychom měli jednoduše uctívat Rādhu a Kṛṣṇu s plnou pozorností. Na dharmaṁ nādharmaṁ śruti-gaṇa-niruktaṁ kila kuru – neměli bychom se příliš zajímat o provádění védských obřadů či pouhé následování usměrňujících pravidel.

King Kulaśekhara has written similarly, in his book Mukunda-mālā-stotra (5):

Také král Kulaśekhara napsal ve své knize Mukunda-mālā-stotra (5):

nāsthā dharme na vasu-nicaye naiva kāmopabhoge
yad bhāvyaṁ tad bhavatu bhagavan pūrva-karmānurūpam
etat prārthyaṁ mama bahu-mataṁ janma-janmāntare ’pi
tvat-pādāmbho-ruha-yuga-gatā niścalā bhaktir astu
nāsthā dharme na vasu-nicaye naiva kāmopabhoge
yad bhāvyaṁ tad bhavatu bhagavan pūrva-karmānurūpam
etat prārthyaṁ mama bahu-mataṁ janma-janmāntare 'pi
tvat-pādāmbho-ruha-yuga-gatā niścalā bhaktir astu

“I have no attraction for performing religious rituals or holding any earthly kingdom. I do not care for sense enjoyments; let them appear and disappear in accordance with my previous deeds. My only desire is to be fixed in devotional service to the lotus feet of the Lord, even though I may continue to take birth here life after life.”

„Nepřitahuje mě provádění náboženských obřadů ani držba nějakého světského království. Smyslové požitky mě nezajímají; nechť přicházejí a odcházejí v souladu s mými předešlými činy. Mojí jedinou touhou je s neochvějnou oddaností sloužit lotosovým nohám Pána, i kdybych se zde měl dále rodit život za životem.“