Skip to main content

Text 170

Text 170

Text

Verš

ihāke kahiye kṛṣṇe dṛḍha anurāga
svaccha dhauta-vastre yaiche nāhi kona dāga
ihāke kahiye kṛṣṇe dṛḍha anurāga
svaccha dhauta-vastre yaiche nāhi kona dāga

Synonyms

Synonyma

ihāke — this; kahiye — I say; kṛṣṇe — in Lord Kṛṣṇa; dṛḍha — strong; anurāga — love; svaccha — pure; dhauta — clean; vastre — in cloth; yaiche — just as; nāhi — not; kona — some; dāga — mark.

ihāke — toto; kahiye — říkám; kṛṣṇe — k Pánu Kṛṣṇovi; dṛḍha — silná; anurāga — láska; svaccha — průzračná; dhauta — čistá; vastre — na látce; yaiche — stejně jako; nāhi — není; kona — nějaká; dāga — skvrna.

Translation

Překlad

That is called firm attachment to Lord Kṛṣṇa. It is spotlessly pure, like a clean cloth that has no stain.

Tomu se říká pevné pouto k Pánu Kṛṣṇovi. Je úplně čisté, jako látka bez jediné skvrny.

Purport

Význam

The author of Śrī Caitanya-caritāmṛta advises everyone to give up all engagements of sense gratification and, like the gopīs, dovetail oneself entirely with the will of the Supreme Lord. That is the ultimate instruction of Kṛṣṇa in the Bhagavad-gītā. We should be prepared to do anything and everything to please the Lord, even at the risk of violating the Vedic principles or ethical laws. That is the standard of love of Godhead. Such activities in pure love of Godhead are as spotless as white linen that has been completely washed. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura warns us in this connection that we should not mistakenly think that the idea of giving up everything implies the renunciation of duties necessary in relation to the body and mind. Even such duties are not sense gratification if they are undertaken in a spirit of service to Kṛṣṇa.

Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty nás všechny nabádá, abychom se vzdali všech činností určených k uspokojení smyslů a abychom se, tak jako gopī, zcela přizpůsobili vůli Nejvyššího Pána. To je Kṛṣṇův závěrečný pokyn v Bhagavad-gītě. Měli bychom být připraveni udělat pro Pánovo potěšení cokoliv, a to i za cenu porušení védských usměrnění a morálních pravidel. To je standard lásky k Bohu. Takové činnosti, vykonávané s čistou láskou k Bohu, jsou bez poskvrny, stejně jako dobře vyprané bílé plátno. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura nás v této souvislosti varuje – neměli bychom se mylně domnívat, že ono zříkání se vztahuje také na základní potřeby těla a mysli, protože ani tyto činnosti nemusejí být smyslový požitek, jsou-li vykonávány v duchu služby Kṛṣṇovi.