Skip to main content

Text 89

Text 89

Text

Verš

ullaṅghita-trividha-sīma-samātiśāyi-
sambhāvanaṁ tava parivraḍhima-svabhāvam
māyā-balena bhavatāpi niguhyamānaṁ
paśyanti kecid aniśaṁ tvad-ananya-bhāvāḥ
ullaṅghita-trividha-sīma-samātiśāyi-
sambhāvanaṁ tava parivraḍhima-svabhāvam
māyā-balena bhavatāpi niguhyamānaṁ
paśyanti kecid aniśaṁ tvad-ananya-bhāvāḥ

Synonyms

Synonyma

ullaṅghita — passed over; tri-vidha — three kinds; sīma — the limitations; sama — of equal; atiśāyi — and of excelling; sambhāvanam — by which the adequacy; tava — Your; parivraḍhima — of supremacy; svabhāvam — the real nature; māyā-balena — by the strength of the illusory energy; bhavatā — Your; api — although; niguhyamānam — being hidden; paśyanti — they see; kecit — some; aniśam — always; tvat — to You; ananya-bhāvāḥ — those who are exclusively devoted.

ullaṅghita — překonal; tri-vidha — tři druhy; sīma — omezení; sama — stejných; atiśāyi — a lepších; sambhāvanam — přiměřenost; tava — Tvojí; parivraḍhima — svrchovanosti; svabhāvam — skutečná povaha; māyā-balena — mocí energie klamu; bhavatā — Tvojí; api — přestože; niguhyamānam — ukrytý; paśyanti — vidí; kecit — někteří; aniśam — vždy; tvat — Tobě; ananya-bhāvāḥ — ti, kdo jsou výhradně oddáni.

Translation

Překlad

“O my Lord, everything within material nature is limited by time, space and thought. Your characteristics, however, being unequaled and unsurpassed, are always transcendental to such limitations. You sometimes cover such characteristics by Your own energy, but nevertheless Your unalloyed devotees are always able to see You under all circumstances.”

„Ó můj Pane, v hmotné přírodě je všechno omezené časem, prostorem a myšlenkou. Tvoje vlastnosti jsou však nesrovnatelné a nepřekonatelné a vždy transcendentální vůči těmto omezením. Někdy tyto svoje vlastnosti skryješ svojí vlastní energií, avšak Tvoji čistí oddaní jsou schopni Tě vidět za všech okolností.“

Purport

Význam

This verse is also quoted from the Stotra-ratna (13) of Yāmunācārya. Everything covered by the influence of māyā is within the limited boundaries of space, time and thought. Even the greatest manifestation we can conceive, the sky, also has limitations. From the authentic scriptures, however, it is evident that beyond the sky is a covering of seven layers, each ten times thicker than the one preceding it. The covering layers are vast, but with or without coverings, space is limited. Our power to think about space and time is also limited. Time is eternal; we may imagine billions and trillions of years, but that will still be an inadequate estimate of the extent of time. Our imperfect senses, therefore, cannot think of the greatness of the Supreme Personality of Godhead, nor can we bring Him within the limitations of time or our thinking power. His position is accordingly described by the word ullaṅghita. He is transcendental to space, time and thought; although He appears within them, He exists transcendentally. Even when the Lord’s transcendental existence is disguised by space, time and thought, however, pure devotees of the Supreme Lord can see Him in His personal features beyond space, time and thought. In other words, even though the Lord is not visible to the eyes of ordinary men, those who are beyond the covering layers because of their transcendental devotional service can still see Him.

Tento verš je také citátem z Yamunācāryovy Stotra-ratny (13). Vše, co je pokryto māyou, se nachází v omezeném prostoru, čase a myšlence. Dokonce i největší projev, který jsme schopni vnímat – nebe – má také své hranice. Z hodnověrných písem je totiž zřejmé, že nad tímto nebem se nachází pokryv ze sedmi vrstev, z nichž každá je desetkrát silnější než ta předchozí. Tyto pokryvy jsou obrovské, ale ať s nimi či bez nich, prostor je omezený. Naše schopnost přemýšlet o čase či prostoru je také omezená. Čas je věčný; můžeme si představit miliardy a bilióny let, ale to bude stále neúměrná představa o čase. Naše nedokonalé smysly tedy o velikosti Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, nemohou ani uvažovat, ani Jej nemůžeme vtěsnat do hranic času nebo naší schopnosti myslet. Proto je Jeho postavení popsáno slovem ullaṅghita. Pán je vůči prostoru, času a myšlence transcendentální, a přestože se v nich objevuje, zůstává stále na transcendentální úrovni. I když je Pánova transcendentální existence zahalena prostorem, časem a myšlenkou, čistí oddaní Jej mohou vidět v Jeho osobních rysech mimo prostor, čas a myšlenku. Jinými slovy, i když Pána oči obyčejných lidí nevidí, ti, kdo díky své transcendentální oddané službě stojí mimo zahalující vrstvy, Jej vidět mohou.

The sun may appear covered by a cloud, but actually it is the eyes of the tiny people below the cloud that are covered, not the sun. If those tiny people rose above the cloud in an airplane, they could then see the sunshine and the sun without impediment. Similarly, although the covering of māyā is very strong, Lord Kṛṣṇa says in the Bhagavad-gītā (7.14):

Někdy se může zdát, že je slunce zakryto mrakem, ale ve skutečnosti není zakryto slunce, ale oči nepatrných lidí pod mrakem. Když tito nepatrní lidé vzlétnou v letadle nad mraky, uvidí slunce i jeho záři bez překážek. Pokrytí māyou je také velmi silné, ale Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.14):

daivī hy eṣā guṇa-mayīmama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante
māyām etāṁ taranti te
daivī hy eṣā guṇa-mayī
mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante
māyām etāṁ taranti te

“This divine energy of Mine, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome. But those who have surrendered unto Me can easily cross beyond it.” To surpass the influence of the illusory energy is very difficult, but those who are determined to catch hold of the lotus feet of the Lord are freed from the clutches of māyā. Therefore, pure devotees can understand the Supreme Personality of Godhead, but demons, because of their miscreant behavior, cannot understand the Lord, in spite of seeing the many revealed scriptures and the uncommon activities of the Lord.

„Tuto Mou božskou energii, sestávající z tří kvalit hmotné přírody, je těžké překonat. Avšak ti, kdo se Mi odevzdali, ji snadno překročí.“ Překonat vliv energie klamu je velice obtížné, ale ti, kdo jsou odhodláni se chytit lotosových nohou Pána, jsou ze spárů māyi vysvobozeni. Čistí oddaní proto mohou Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, poznat, ale démoni kvůli svému bezbožnému chování nikoliv, i kdyby viděli mnoho zjevených písem a Pánových neobyčejných činností.