Skip to main content

Text 58

Text 58

Text

Verš

kalau yaṁ vidvāṁsaḥ sphuṭam abhiyajante dyuti-bharād
akṛṣṇāṅgaṁ kṛṣṇaṁ makha-vidhibhir utkīrtana-mayaiḥ
upāsyaṁ ca prāhur yam akhila-caturthāśrama-juṣāṁ
sa devaś caitanyākṛtir atitarāṁ naḥ kṛpayatu
kalau yaṁ vidvāṁsaḥ sphuṭam abhiyajante dyuti-bharād
akṛṣṇāṅgaṁ kṛṣṇaṁ makha-vidhibhir utkīrtana-mayaiḥ
upāsyaṁ ca prāhur yam akhila-caturthāśrama-juṣāṁ
sa devaś caitanyākṛtir atitarāṁ naḥ kṛpayatu

Synonyms

Synonyma

kalau — in the Age of Kali; yam — Him whom; vidvāṁsaḥ — the learned men; sphuṭam — clearly manifested; abhiyajante — worship; dyuti-bharāt — due to an abundance of bodily luster; akṛṣṇa-aṅgam — whose body is not blackish; kṛṣṇam — Lord Kṛṣṇa; makha-vidhibhiḥ — by the performances of sacrifice; utkīrtana-mayaiḥ — consisting of loud chanting of the holy name; upāsyam — worshipable object; ca — and; prāhuḥ — they said; yam — whom; akhila — all; caturtha-āśrama-juṣām — of those who are in the fourth order of life (sannyāsa); saḥ — He; devaḥ — the Supreme Personality of Godhead; caitanya-ākṛtiḥ — having the form of Lord Caitanya Mahāprabhu; atitarām — excessively; naḥ — unto us; kṛpayatu — let Him show His mercy.

kalau — ve věku Kali; yam — toho, jehož; vidvāṁsaḥ — učení lidé; sphuṭam — jasně projeveného; abhiyajante — uctívají; dyuti-bharāt — díky přemíře tělesného jasu; akṛṣṇa-aṅgam — jehož tělo není načernalé; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; makha-vidhibhiḥ — prováděním oběti; utkīrtana-mayaiḥ — sestávající z hlasitého zpívání svatého jména; upāsyam — předmět uctívání; ca — a; prāhuḥ — řekli; yam — jemuž; akhila — všech; caturtha-āśrama-juṣām — těch, kdo jsou ve čtvrtém životním stádiu (sannyās); saḥ — On; devaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; caitanya-ākṛtiḥ — v podobě Śrī Caitanyi Mahāprabhua; atitarām — nezměrně; naḥ — nám; kṛpayatu — nechť prokáže svou milost.

Translation

Překlad

“By performing the sacrifice of congregational chanting of the holy name, learned scholars in the Age of Kali worship Lord Kṛṣṇa, who is now nonblackish because of the great upsurge of the feelings of Śrīmatī Rādhārāṇī. He is the only worshipable Deity for the paramahaṁsas, who have attained the highest stage of the fourth order [sannyāsa]. May that Supreme Personality of Godhead, Lord Caitanya, show us His great causeless mercy.”

„Prováděním oběti v podobě společného zpívání svatého jména uctívají učení lidé věku Kali Pána Kṛṣṇu, jenž tentokrát není načernalý, neboť se v něm vzedmuly pocity Śrīmatī Rādhārāṇī. Je jediným uctívaným Božstvem paramahaṁsů, jež dosáhli nejvyšší úrovně čtvrtého životního stavu (sannyāsu). Nechť nám tento Pán Caitanya, Nejvyšší Osobnost Božství, prokáže svou nezměrnou bezpříčinnou milost.“

Purport

Význam

This verse is Dvitīya Śrī Caitanyāṣṭaka 1, from the Stava-mālā of Śrīla Rūpa Gosvāmī.

Tento verš je Dvitīya Śrī Caitanyāṣṭaka 1 ze Stava-māly Śrīly Rūpy Gosvāmīho.