Skip to main content

Text 40

Text 40

Text

Verš

kali-yuge yuga-dharma — nāmera pracāra
tathi lāgi’ pīta-varṇa caitanyāvatāra
kali-yuge yuga-dharma — nāmera pracāra
tathi lāgi’ pīta-varṇa caitanyāvatāra

Synonyms

Synonyma

kali-yuge — in the Age of Kali; yuga-dharma — the religious practice for the age; nāmera — of the holy name; pracāra — propagation; tathi — this; lāgi’ — for; pīta-varṇa — having a yellow color; caitanya-avatāra — the incarnation of Lord Caitanya.

kali-yuge — ve věku Kali; yuga-dharma — náboženství daného věku; nāmera — svatého jména; pracāra — šíření; tathi — toto; lāgi' — pro; pīta-varṇa — se žlutou barvou; caitanya-avatāra — inkarnace Pána Caitanyi.

Translation

Překlad

The religious practice for the Age of Kali is to broadcast the glories of the holy name. Only for this purpose has the Lord, in a yellow color, descended as Lord Caitanya.

Náboženstvím věku Kali je šířit slávu svatého jména. Jen proto Pán sestoupil se žlutou barvou pleti jako Pán Caitanya.

Purport

Význam

In this Age of Kali the practical system of religion for everyone is the chanting of the name of Godhead. This was introduced in this age by Lord Caitanya. Bhakti-yoga actually begins with the chanting of the holy name, as confirmed by Madhvācārya in his commentary on the Muṇḍaka Upaniṣad. He quotes this verse from the Nārāyaṇa-saṁhitā:

Praktickým náboženským systémem pro každého je v současném věku Kali zpívání jmen Boha. To v tomto věku zavedl Pán Caitanya. Bhakti-yoga ve skutečnosti začíná zpíváním svatých jmen, jak potvrzuje Madhvācārya ve svém komentáři k Muṇḍaka Upaniṣadě, v němž cituje verš z Nārāyaṇa-saṁhity:

dvāparīyair janair viṣṇuḥpañcarātrais tu kevalaiḥ
kalau tu nāma-mātreṇa
pūjyate bhagavān hariḥ
dvāparīyair janair viṣṇuḥ
pañcarātrais tu kevalaiḥ
kalau tu nāma-mātreṇa
pūjyate bhagavān hariḥ

“In the Dvāpara-yuga people should worship Lord Viṣṇu only by the regulative principles of the Nārada-pañcarātra and other such authorized books. In the Age of Kali, however, people should simply chant the holy names of the Supreme Personality of Godhead.” The Hare Kṛṣṇa mantra is specifically mentioned in many Upaniṣads, such as the Kali-santaraṇa Upaniṣad, where it is said:

„Ve Dvāpara-yuze by lidé měli uctívat Pána Viṣṇua výhradně podle usměrňujících zásad Nārada-pañcarātry a dalších takových autorizovaných knih. Ve věku Kali by však měli pouze zpívat svatá jména Nejvyšší Osobnosti Božství.“ O Hare Kṛṣṇa mantře je konkrétní zmínka v mnoha Upaniṣadách, například v Kalisantaraṇa Upaniṣadě, kde stojí:

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇakṛṣṇa kṛṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma
rāma rāma hare hare
hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa
kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma
rāma rāma hare hare
iti ṣoḍaśakaṁ nāmnāṁkali-kalmaṣa-nāśanaṁ
nātaḥ parataropāyaḥ
sarva-vedeṣu dṛśyate
iti ṣoḍaśakaṁ nāmnāṁkali-kalmaṣa-nāśanaṁ
nātaḥ parataropāyaḥ
sarva-vedeṣu dṛśyate

“After searching through all the Vedic literature, one cannot find a method of religion more sublime for this age than the chanting of Hare Kṛṣṇa.”

„Když prozkoumáme celou védskou literaturu, nenajdeme pro tento věk vznešenější náboženský proces, než je zpívání Hare Kṛṣṇa.“