Skip to main content

Text 39

Text 39

Text

Verš

dvāpare bhagavān śyāmaḥ
pīta-vāsā nijāyudhaḥ
śrīvatsādibhir aṅkaiś ca
lakṣaṇair upalakṣitaḥ
dvāpare bhagavān śyāmaḥ
pīta-vāsā nijāyudhaḥ
śrīvatsādibhir aṅkaiś ca
lakṣaṇair upalakṣitaḥ

Synonyms

Synonyma

dvāpare — in the Dvāpara-yuga; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; śyāmaḥ — blackish; pīta-vāsāḥ — having yellow clothes; nija — own; āyudhaḥ — having weapons; śrīvatsa-ādibhiḥ — such as Śrīvatsa; aṅkaiḥ — by bodily markings; ca — and; lakṣaṇaiḥ — by external characteristics such as the Kaustubha jewel; upalakṣitaḥ — characterized.

dvāpare — ve Dvāpara-yuze; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; śyāmaḥ — načernalý; pīta-vāsāḥ — má žluté šaty; nija — vlastní; āyudhaḥ — má zbraně; śrīvatsa-ādibhiḥ — jako je Śrīvatsa; aṅkaiḥ — tělesnými znaky; ca — a; lakṣaṇaiḥ — vnějšími znaky, jako je drahokam Kaustubha; upalakṣitaḥ — charakterizovaný.

Translation

Překlad

“In the Dvāpara-yuga the Personality of Godhead appears in a blackish hue. He is dressed in yellow, He holds His own weapons, and He is decorated with the Kaustubha jewel and marks of Śrīvatsa. This is how His symptoms are described.”

„Ve Dvāpara-yuze se Pán zjevuje s načernalou barvou pleti. Obléká se do žlutých šatů, drží v rukou své osobní zbraně, je ozdoben drahokamem Kaustubha a znakem Śrīvatsa. Tak jsou popsány Jeho znaky.“

Purport

Význam

This is a verse from Śrīmad-Bhāgavatam (11.5.27), spoken by Saint Karabhājana, one of the nine royal mystics who explained to King Nimi the different features of the Lord in different ages.

Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.27). Vyslovil ho jeden z devíti vznešených mystiků, světec Karabhājana, když králi Nimimu popisoval různé rysy Pána v různých věcích.