Skip to main content

Text 10

Text 10

Text

Verš

aṣṭāviṁśa catur-yuge dvāparera śeṣe
vrajera sahite haya kṛṣṇera prakāśe
aṣṭāviṁśa catur-yuge dvāparera śeṣe
vrajera sahite haya kṛṣṇera prakāśe

Synonyms

Synonyma

aṣṭāviṁśa — twenty-eighth; catuḥ-yuge — in the cycle of four ages; dvāparera — of the Dvāpara-yuga; śeṣe — at the end; vrajera sahite — along with Vraja; haya — is; kṛṣṇera — of Lord Kṛṣṇa; prakāśe — manifestation.

aṣṭāviṁśa — dvacátý osmý; catuḥ-yuge — v cyklu čtyř věků; dvāparera — Dvāpara-yugy; śeṣe — na konci; vrajera sahite — spolu s Vradžou; haya — je; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; prakāśe — projevení.

Translation

Překlad

At the end of the Dvāpara-yuga of the twenty-eighth divya-yuga, Lord Kṛṣṇa appears on earth with the full paraphernalia of His eternal Vraja-dhāma.

Na konci Dvāpara-yugy ve dvacáté osmé divya-yuze se na Zemi zjevuje Pán Kṛṣṇa i s celým svým věčným Vradža-dhāmem.

Purport

Význam

Now is the term of Vaivasvata Manu, during which Lord Caitanya appears. First Lord Kṛṣṇa appears at the close of the Dvāpara-yuga of the twenty-eighth divya-yuga, and then Lord Caitanya appears in the Kali-yuga of the same divya-yuga. Lord Kṛṣṇa and Lord Caitanya appear once in each day of Brahmā, or once in fourteen manv-antaras, each of seventy-one divya-yugas in duration.

Nyní probíhá období Vaivasvaty Manua, během kterého se zjevuje Pán Caitanya. Nejdříve se na konci Dvāpara-yugy dvacáté osmé divya-yugy zjevuje Pán Kṛṣṇa a potom se v Kali-yuze stejné divya-yugy zjevuje Pán Caitanya. Pán Kṛṣṇa a Pán Caitanya se zjevují jednou v každém Brahmově dni neboli jednou ve čtrnácti manv-antarách, z nichž každá se skládá ze sedmdesáti jedna divya-yug.

From the beginning of Brahmā’s day of 4,320,000,000 years, six Manus appear and disappear before Lord Kṛṣṇa appears. Thus 1,975,320,000 years of the day of Brahmā elapse before the appearance of Lord Kṛṣṇa. This is an astronomical calculation according to solar years.

Od začátku Brahmova dne, který trvá 4 320 000 000 let, přijde a odejde šest Manuů, a teprve potom se zjeví Pán Kṛṣṇa. Před zjevením Pána Kṛṣṇy tedy uběhne z Brahmova dne 1 975 320 000 let. To je astronomický výpočet podle slunečních let.