Skip to main content

Text 46

Text 46

Text

Verš

nārera ayana yāte kara daraśana
tāhāteo hao tumi mūla nārāyaṇa
nārera ayana yāte kara daraśana
tāhāteo hao tumi mūla nārāyaṇa

Synonyms

Synonyma

nārera — of the living beings; ayana — the motion; yāte — since; kara — You do; daraśana — seeing; tāhāteo — therefore; hao — are; tumi — You; mūla — original; nārāyaṇa — Nārāyaṇa.

nārera — živých bytostí; ayana — pohyb; yāte — protože; kara — činíš; daraśana — sledování; tāhāteo — proto; hao — jsi; tumi — Ty; mūla — původní; nārāyaṇa — Nārāyaṇa.

Translation

Překlad

“You oversee the wanderings of all living beings. For this reason also, You are the primeval Lord Nārāyaṇa.”

„Sleduješ putování všech živých bytostí, a to je další důvod, proč jsi původní Pán Nārāyaṇa.“

Purport

Význam

Śrī Kṛṣṇa, in His Paramātmā feature, lives in the hearts of all living beings in both the transcendental and mundane creations. As the Paramātmā, He witnesses all actions the living beings perform in all phases of time, namely past, present and future. Śrī Kṛṣṇa knows what the living beings have done for hundreds and thousands of past births, and He sees what they are doing now; therefore He knows the results of their present actions that will fructify in the future. As stated in the Bhagavad-gītā, the entire cosmic situation is created as soon as He glances over the material energy. Nothing can exist without His superintendence. Since He sees even the abode where the collective living beings rest, He is the original Nārāyaṇa.

Śrī Kṛṣṇa žije jako Paramātmā v srdcích všech živých bytostí v transcendentálním i hmotném světě, a tak sleduje všechny jejich činnosti ve všech fázích času – v minulosti, současnosti i budoucnosti. Śrī Kṛṣṇa ví, co živé bytosti dělaly po stovky a tisíce minulých životů, vidí, co dělají nyní, a tudíž ví, jaké výsledky jim přinese jejich současné jednání v budoucnosti. V Bhagavad-gītě je řečeno, že všechny vesmíry jsou stvořeny, jakmile On pohlédne na hmotnou energii. Nic nemůže existovat bez Jeho dohledu. A protože vidí také sídlo souhrnu všech živých bytostí, je původní Nārāyaṇa.