Skip to main content

Text 1

Text 1

Text

Verš

śrī-caitanya-prabhuṁ vande
bālo ’pi yad-anugrahāt
taren nānā-mata-grāha-
vyāptaṁ siddhānta-sāgaram
śrī-caitanya-prabhuṁ vande
bālo ’pi yad-anugrahāt
taren nānā-mata-grāha-
vyāptaṁ siddhānta-sāgaram

Synonyms

Synonyma

śrī-caitanya-prabhum — to Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; vande — I offer obeisances; bālaḥ — an ignorant child; api — even; yat — of whom; anugrahāt — by the mercy; taret — may cross over; nānā — various; mata — of theories; grāha — the crocodiles; vyāptam — filled with; siddhānta — of conclusions; sāgaram — the ocean.

śrī-caitanya-prabhum — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; vande — klaním se; bālaḥ — nevědomé dítě; api — dokonce; yat — jehož; anugrahāt — milostí; taret — může překonat; nānā — různé; mata — teorie; grāha — krokodýlů; vyāptam — plný; siddhānta — závěrů; sāgaram — oceán.

Translation

Překlad

I offer my obeisances to Sri Caitanya Mahāprabhu, by whose mercy even an ignorant child can swim across the ocean of conclusions about the ultimate truth, which is full of the crocodiles of various theories.

Klaním se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, jehož milostí může i nevědomé dítě přeplavat oceán závěrů týkajících se konečné pravdy, který je plný krokodýlů v podobě různých teorií.

Purport

Význam

By the mercy of the Supreme Personality of Godhead Śrī Caitanya Mahāprabhu, even an inexperienced boy with no educational culture can be saved from the ocean of nescience, which is full of various types of philosophical doctrines that are like dangerous aquatic animals. The philosophy of the Buddha, the argumentative presentations of the jñānīs, the yoga systems of Patañjali and Gautama, and the systems of philosophers like Kaṇāda, Kapila and Dattātreya are dangerous creatures in the ocean of nescience. By the grace of Śrī Caitanya Mahāprabhu one can have real understanding of the essence of knowledge by avoiding these sectarian views and accepting the lotus feet of Kṛṣṇa as the ultimate goal of life. Let us all worship Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu for His gracious mercy to the conditioned souls.

Dokonce i nezkušený a nevzdělaný chlapec může být milostí Nejvyšší Osobnosti Božství Śrī Caitanyi Mahāprabhua zachráněn z oceánu nevědomosti, plného různých filosofických doktrín, které připomínají nebezpečné vodní živočichy. Filosofie Buddhy, argumenty jñānīch, jógové systémy Patañjaliho a Gautamy, a systémy filosofů, jako jsou Kaṇāda, Kapila a Dattātreya, jsou nebezpečnými stvůrami v oceánu nevědomosti. Díky milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua můžeme správně pochopit esenci poznání tak, že se vyhneme těmto sektářským pohledům a místo toho přijmeme za konečný cíl života lotosové nohy Kṛṣṇy. Uctívejme tedy všichni Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua za Jeho milost k podmíněným duším.