Skip to main content

Text 87

Text 87

Text

Verš

ei saba līlā kare śacīra nandana
anya loka nāhi jāne vinā bhakta-gaṇa
ei saba līlā kare śacīra nandana
anya loka nāhi jāne vinā bhakta-gaṇa

Synonyms

Synonyma

ei saba — all these; līlā — pastimes; kare — performed; śacīra — of mother Śacī; nandana — son; anya loka — other people; nāhi — do not; jāne — know; vinā — except; bhakta-gaṇa — the devotees.

ei saba — všechny tyto; līlā — zábavy; kare — prováděl; śacīra — matky Śacī; nandana — syn; anya loka — ostatní lidé; nāhi — ne; jāne — vědí; vinā — kromě; bhakta-gaṇa — oddaných.

Translation

Překlad

These are confidential pastimes of the son of Śacī. Other than devotees, no one knows of this incident.

Toto jsou důvěrné zábavy syna Śacī. Nikdo jiný než oddaní o této události neví.

Purport

Význam

Nondevotees cannot believe this incident, yet the place where the tree grew still exists in Māyāpur. It is called Āmra-ghaṭṭa or Āma-ghāṭā.

Neoddaní nevěří, že se to stalo, ale v Májápuru se dodnes nachází místo, kde tento strom rostl. Říká se mu Ámra-ghatta nebo Ám-gháta.