Skip to main content

Text 69

Text 69

Text

Verš

saṅkalpo viditaḥ sādhvyo
bhavatīnāṁ mad-arcanam
mayānumoditaḥ so ’sau
satyo bhavitum arhati
saṅkalpo viditaḥ sādhvyo
bhavatīnāṁ mad-arcanam
mayānumoditaḥ so ’sau
satyo bhavitum arhati

Synonyms

Synonyma

saṅkalpaḥ — desire; viditaḥ — has been understood; sādhvyaḥ — O all of you chaste ladies; bhavatīnām — of all of you; mat-arcanam — for worshiping Me; mayā — by Me; anumoditaḥ — accepted; saḥ — that; asau — that determination or desire; satyaḥ — successful; bhavitum — to become; arhati — deserves.

saṅkalpaḥ — touha; viditaḥ — byla známá; sādhvyaḥ — ó vy všechny počestné ženy; bhavatīnām — vás všech; mat-arcanam — uctívání Mě; mayā — Mnou; anumoditaḥ — přijaté; saḥ — takové; asau — odhodlání nebo touha; satyaḥ — úspěšná; bhavitum — stát se; arhati — zaslouží si.

Translation

Překlad

“ ‘My dear gopīs, I accept your desire to have Me as your husband and thus worship Me. I wish your desire to be fulfilled because it deserves to be so.”’

„Moje drahé gopī, přijímám vaši touhu mít Mě za manžela, a tak Mě uctívat. Přeji vám, aby se tato vaše touha vyplnila, protože si to zaslouží.“

Purport

Význam

The gopīs, the girlfriends of Kṛṣṇa, were almost of the same age as He. Within their minds they desired that Kṛṣṇa be their husband, but because of feminine bashfulness they could not express their desire. Therefore later on, after stealing their garments, Kṛṣṇa informed them, “I immediately understood your desire and approved of it. Because I have now stolen your garments, you have presented yourselves before Me completely naked, which means that I have accepted all of you as My wives.” Sometimes foolish rascals, not knowing the purpose of the Lord or the purpose of the gopīs, unnecessarily criticize from their own angle of vision, but the real purpose of vastra-haraṇa is expressed by the Lord in this verse.

Gopī, Kṛṣṇovy přítelkyně, byly téměř stejně staré jako On. Přály si mít Kṛṣṇu za manžela, ale kvůli ženské ostýchavosti nemohly svou touhu vyjádřit. Kṛṣṇa jim proto ukradl šaty a řekl: „Okamžitě jsem pochopil, o co vám jde, a schvaluji to. Ukradl Jsem vám šaty a vy jste přede Mnou stály nahé, což znamená, že jsem vás všechny přijal za své manželky.“ Někdy na to hloupí darebáci pohlížejí ze svého úhlu a zbytečně kritizují, protože nechápou, jaký záměr Pán měl a jaký měly gopī, ale skutečný význam zábavy vastra-haraṇa Pán vyjadřuje v tomto verši.