Skip to main content

Text 20

Text 20

Text

Verš

śuni’ śacī-miśrera mane ānanda bāḍila
brāhmaṇa-brāhmaṇī āni’ mahotsava kaila
śuni’ śacī-miśrera mane ānanda bāḍila
brāhmaṇa-brāhmaṇī āni’ mahotsava kaila

Synonyms

Synonyma

śuni’ — hearing this; śacī — of mother Śacī; miśrera — and of Jagannātha Miśra; mane — within the minds; ānanda — pleasure; bāḍila — increased; brāhmaṇa — the brāhmaṇas; brāhmaṇī — and their wives; āni’ — inviting them; mahotsava — a festival; kaila — observed.

śuni' — když to slyšeli; śacī — matky Śacī; miśrera — a Jagannātha Miśry; mane — v myslích; ānanda — radost; bāḍila — vzrostla; brāhmaṇabrāhmaṇy; brāhmaṇī — a jejich manželky; āni' — poté, co pozvali; mahotsava — slavnost; kaila — uspořádali.

Translation

Překlad

After hearing Nīlāmbara Cakravartī’s prediction, Śacīmātā and Jagannātha Miśra observed the name-giving festival in great joy, inviting all the brāhmaṇas and their wives.

Když Śacīmātā a Jagannātha Miśra uslyšeli předpověď Nīlāmbary Cakravartīho, s velkou radostí uspořádali slavnost pojmenování dítěte a pozvali na ni všechny brāhmaṇy i s jejich manželkami.

Purport

Význam

It is the Vedic system to observe all kinds of festivals, including birthday festivals, marriage festivals, name-giving festivals and festivals marking the beginning of education, by especially inviting brāhmaṇas. In every festival the brāhmaṇas are to be fed first, and when the brāhmaṇas are pleased they bless the festival by chanting Vedic mantras or the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra.

Podle védského systému se na oslavy různých příležitostí – například narozenin, svateb, pojmenovávání dítěte a začátku vzdělání – zvou hlavně brāhmaṇové. Při každé slavnosti se nabízí jídlo nejprve brāhmaṇům, a když ti jsou spokojeni, požehnají celou slavnost zpíváním védských manter nebo Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.