Skip to main content

Text 79

Text 79

Text

Verš

putra pāñā dampati hailā ānandita mana
viśeṣe sevana kare govinda-caraṇa
putra pāñā dampati hailā ānandita mana
viśeṣe sevana kare govinda-caraṇa

Synonyms

Synonyma

putra — son; pāñā — having gotten; dampati — husband and wife; hailā — became; ānandita — pleased; mana — mind; viśeṣe — specifically; sevana — service; kare — render; govinda-caraṇa — the lotus feet of Lord Govinda.

putra — syna; pāñā — když získali; dampati — oba manželé; hailā — stala se; ānandita — šťastná; mana — mysl; viśeṣe — zvláště; sevana — službu; kare — prokazují; govinda-caraṇa — lotosovým nohám Pána Govindy.

Translation

Překlad

The husband and wife [Jagannātha Miśra and Śacīmātā], having gotten Viśvarūpa as their son, were very pleased within their minds. Because of their pleasure, they specifically began to serve the lotus feet of Govinda.

Oba manželé (Jagannātha Miśra a Śacīmātā) měli z toho, že získali syna Viśvarūpu, velkou radost, a proto začali zvláště sloužit lotosovým nohám Govindy.

Purport

Význam

There is a common saying in India that everyone goes to worship the Supreme Personality of Godhead when he is in distress, but when a person is in an opulent position, he forgets God. In the Bhagavad-gītā (7.16) this is confirmed:

V Indii známé rčení říká, že každý jde uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, když trpí, ale jakmile zbohatne, na Boha zapomene. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (7.16):

catur-vidhā bhajante māṁjanāḥ sukṛtino ’rjuna
ārto jijñāsur arthārthī
jñānī ca bharatarṣabha
catur-vidhā bhajante māṁ
janāḥ sukṛtino 'rjuna
ārto jijñāsur arthārthī
jñānī ca bharatarṣabha

“If backed by pious activities in the past, four kinds of men — namely those who are distressed, those in need of money, those searching after knowledge and those who are inquisitive — become interested in devotional service.” The husband and wife, Jagannātha Miśra and Śacīmātā, were very unhappy because their eight daughters had passed away. Now, when they got Viśvarūpa as their son, certainly they became extremely happy. They knew that it was by the grace of the Lord that they were endowed with such happiness and opulence. Therefore instead of forgetting the Lord, they became more and more adherent in rendering service to the lotus feet of Govinda. When a common man becomes opulent, he forgets God; but the more opulent a devotee becomes by the grace of the Lord, the more he becomes attached to the service of the Lord.

„Čtyři druhy lidí: ti, kdo trpí, kdo potřebují peníze, kdo hledají poznání a kdo jsou zvídaví, se za předpokladu, že v minulosti vykonali nějaké zbožné činnosti, začnou zajímat o oddanou službu.“ Oba manželé, Jagannātha Miśra a Śacīmātā, byli velmi zkroušení, protože jim zemřelo osm dcer, ale nyní, když získali Viśvarūpu, byli naprosto šťastní. Věděli, že takového štěstí a bohatství se jim dostalo Pánovou milostí. A tak, místo aby na Pána zapomněli, sloužili lotosovým nohám Pána Govindy s čím dál tím větším odhodláním. Když zbohatne obyčejný člověk, na Boha zapomene, ale čím bohatší je oddaný, díky Pánově milosti, tím více lpí na službě Pánu.