Skip to main content

Text 70

Text 70

Text

Verš

kṛṣṇa avatārite ācārya pratijñā kariyā
kṛṣṇa-pūjā kare tulasī-gaṅgājala diyā
kṛṣṇa avatārite ācārya pratijñā kariyā
kṛṣṇa-pūjā kare tulasī-gaṅgājala diyā

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; avatārite — to cause His advent; ācārya — Advaita Ācārya; pratijñā — promise; kariyā — making; kṛṣṇa-pūjā — worship of Lord Kṛṣṇa; kare — does; tulasītulasī leaves; gaṅgā-jala diyā — with the water of the Ganges .

kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; avatārite — zapříčinit sestoupení; ācārya — Advaita Ācārya; pratijñā — slib; kariyā — poté, co učinil; kṛṣṇa-pūjā — uctívání Pána Śrī Kṛṣṇy; kare — provádí; tulasī — lístky tulasī; gaṅgā-jala diyā — vodou Gangy.

Translation

Překlad

With this consideration, Advaita Ācārya Prabhu, promising to cause Lord Kṛṣṇa to descend, began to worship the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa, with tulasī leaves and water of the Ganges.

Po této úvaze Advaita Ācārya složil slib, že přiměje Pána Kṛṣṇu, aby sestoupil, a začal uctívat Nejvyšší Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇu lístky tulasī a vodou Gangy.

Purport

Význam

Tulasī leaves and Ganges water, with, if possible, a little pulp of sandalwood, is sufficient paraphernalia to worship the Supreme Personality of Godhead. The Lord says in the Bhagavad-gītā (9.26):

Lístky tulasī, voda z Gangy, a je-li to možné, trocha pasty ze santálového dřeva jsou dostatečné potřeby pro uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství. V Bhagavad-gītě (9.26) Pán říká:

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁyo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ
patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ
yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ

“If one offers Me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I will accept it.” Following this principle, Advaita Prabhu pleased the Supreme Personality of Godhead with tulasī leaves and water of the Ganges.

„Jestliže Mi někdo obětuje s láskou a oddaností lístek, květ, ovoce nebo vodu, přijmu to.“ Advaita Prabhu se řídil touto zásadou a těšil Nejvyšší Osobnost Božství lístky tulasī a vodou z Gangy.