Skip to main content

Text 69

Text 69

Text

Verš

kṛṣṇa avatari’ karena bhaktira vistāra
tabe ta’ sakala lokera ha-ibe nistāra
kṛṣṇa avatari’ karena bhaktira vistāra
tabe ta’ sakala lokera ha-ibe nistāra

Synonyms

Synonyma

kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; avatari’ — descending; karena — does; bhaktira — of devotional service; vistāra — expansion; tabe — then; ta’ — certainly; sakala — all; lokera — of the people; ha-ibe — there will be; nistāra — liberation.

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; avatari' — když sestoupí; karena — činí; bhaktira — oddané služby; vistāra — šíření; tabe — potom; ta' — jistě; sakala — všech; lokera — lidí; ha-ibe — bude; nistāra — osvobození.

Translation

Překlad

Śrīla Advaita Ācārya Prabhu thought, “If Kṛṣṇa Himself appears in order to distribute the cult of devotional service, then only will liberation be possible for all people.”

Śrīla Advaita Ācārya uvažoval: „Jedině když samotný Kṛṣṇa sestoupí, aby šířil oddanou službu, budou moci všichni lidé získat osvobození.“

Purport

Význam

Just as a condemned person can be relieved by a special favor of the chief executive head, the president or king, so the condemned people of this Kali-yuga can be delivered only by the Supreme Personality of Godhead Himself or a person especially empowered for this purpose. Śrīla Advaita Ācārya Prabhu desired that the Supreme Personality of Godhead advent Himself to deliver the fallen souls of this age.

Stejně jako odsouzený člověk může být osvobozen zvláštní milostí nejvyššího výkonného představitele, prezidenta či krále, tak i odsouzené lidi Kali-yugy může osvobodit jedině samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nebo osoba zvláště k tomu zmocněná. Śrīla Advaita Ācārya Prabhu si přál, aby samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, sestoupil a vysvobodil pokleslé duše tohoto věku.