Skip to main content

Text 51

Text 51

Text

Verš

ādi-līlā-sūtra likhi, śuna, bhakta-gaṇa
saṅkṣepe likhiye samyak nā yāya likhana
ādi-līlā-sūtra likhi, śuna, bhakta-gaṇa
saṅkṣepe likhiye samyak nā yāya likhana

Synonyms

Synonyma

ādi-līlā — the first part of His pastimes; sūtra likhi — I write a synopsis; śuna — hear; bhakta-gaṇa — all you devotees; saṅkṣepe — in brief; likhiye — I write; samyak — full; — not; yāya — possible; likhana — to write.

ādi-līlā — první část Jeho zábav; sūtra likhi — píši přehled; śuna — slyšte; bhakta-gaṇa — vy všichni oddaní; saṅkṣepe — v krátkosti; likhiye — píši; samyak — plně; — ne; yāya — možné; likhana — popsat.

Translation

Překlad

My dear devotees of Lord Caitanya, let me now write a synopsis of the ādi-līlā; I write of these pastimes in brief because it is not possible to describe them in full.

Moji drazí oddaní Pána Caitanyi, nyní popíši přehled ādi-līly. Píši o těchto zábavách jen v krátkosti, protože není možné je popsat úplně.