Skip to main content

Bhagavad-gītā As It Is

Bhagavad-gītā — taká, aká je

Chapter One: Observing the Armies on the Battlefield of Kurukṣetra
KAPITOLA PRVÁ: Pozorovanie armád na Kuruovskom bojisku
Chapter Two: Contents of the Gītā Summarized
KAPITOLA DRUHÁ: Zhrnutie obsahu Bhagavad-gīty
Chapter Three: Karma-yoga
KAPITOLA TRETIA: Karma-yoga
Chapter Four: Transcendental Knowledge
KAPITOLA ŠTVRTÁ: Transcendentálne poznanie
Chapter Five: Karma-yoga – Action in Kṛṣṇa Consciousness
KAPITOLA PIATA: Karma-yoga — konanie s mysľou upretou na Kṛṣṇu
Chapter Six: Dhyāna-yoga
KAPITOLA ŠIESTA: Dhyāna-yoga
Chapter Seven: Knowledge of the Absolute
KAPITOLA SIEDMA: Poznanie o Absolútnom
Chapter Eight: Attaining the Supreme
KAPITOLA ÔSMA: Dosiahnutie Najvyššieho
Chapter Nine: The Most Confidential Knowledge
KAPITOLA DEVIATA: Najdôvernejšie poznanie
Chapter Ten: The Opulence of the Absolute
KAPITOLA DESIATA: Majestát Absolútneho
Chapter Eleven: The Universal Form
KAPITOLA JEDENÁSTA: Vesmírna podoba
Chapter Twelve: Devotional Service
KAPITOLA DVANÁSTA: Oddaná služba
Chapter Thirteen: Nature, the Enjoyer and Consciousness
KAPITOLA TRINÁSTA: Príroda, požívateľ, vedomie
Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature
KAPITOLA ŠTRNÁSTA: Tri kvality hmotnej prírody
Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person
KAPITOLA PÄTNÁSTA: Yoga Najvyššej Osobnosti
Chapter Sixteen: The Divine and Demoniac Natures
KAPITOLA ŠESTNÁSTA: Božské a démonské povahy
Chapter Seventeen: The Divisions of Faith
Chapter Eighteen: Conclusion – The Perfection of Renunciation
OSEMNÁSTA KAPITOLA: Dokonalosť odriekania