Skip to main content

Bhagavad-gītā As It Is

Bhagavad-gītā taková, jaká je

Chapter One: Observing the Armies on the Battlefield of Kurukṣetra
Kapitola první: Pozorování vojsk na Kuruovském bitevním poli
Chapter Two: Contents of the Gītā Summarized
Kapitola druhá: Shrnutí obsahu Bhagavad-gīty
Chapter Three: Karma-yoga
Kapitola třetí: Karma-yoga
Chapter Four: Transcendental Knowledge
Kapitola čtvrtá: Transcendentální poznání
Chapter Five: Karma-yoga – Action in Kṛṣṇa Consciousness
Kapitola pátá: Karma-yoga — jednání s vědomím Kṛṣṇy
Chapter Six: Dhyāna-yoga
Kapitola šestá: Dhyāna-yoga
Chapter Seven: Knowledge of the Absolute
Kapitola sedmá: Poznání o Absolutním
Chapter Eight: Attaining the Supreme
Kapitola osmá: Dosažení Nejvyššího
Chapter Nine: The Most Confidential Knowledge
Kapitola devátá: Nejdůvěrnější poznání
Chapter Ten: The Opulence of the Absolute
Kapitola desátá: Bohatství Absolutního
Chapter Eleven: The Universal Form
Kapitola jedenáctá: Vesmírná podoba
Chapter Twelve: Devotional Service
Kapitola dvanáctá: Oddaná služba
Chapter Thirteen: Nature, the Enjoyer and Consciousness
Kapitola třináctá: Příroda, poživatel a vědomí
Chapter Fourteen: The Three Modes of Material Nature
Kapitola čtrnáctá: Tři kvality hmotné přírody
Chapter Fifteen: The Yoga of the Supreme Person
Kapitola patnáctá: Yoga Nejvyšší Osoby
Chapter Sixteen: The Divine and Demoniac Natures
Kapitola šestnáctá: Božská a démonská povaha
Chapter Seventeen: The Divisions of Faith
Chapter Eighteen: Conclusion – The Perfection of Renunciation
Kapitola osmnáctá: Závěr - dokonalost odříkání