Skip to main content

Preface

Передмова

Originally I wrote Bhagavad-gītā As It Is in the form in which it is presented now. When this book was first published, the original manuscript was, unfortunately, cut short to less than 400 pages, without illustrations and without explanations for most of the original verses of the Śrīmad Bhagavad-gītā. In all of my other books – Śrīmad-Bhāgavatam, Śrī Īśopaniṣad, etc. – the system is that I give the original verse, its English transliteration, word-for-word Sanskrit-English equivalents, translations and purports. This makes the book very authentic and scholarly and makes the meaning self-evident. I was not very happy, therefore, when I had to minimize my original manuscript. But later on, when the demand for Bhagavad-gītā As It Is considerably increased, I was requested by many scholars and devotees to present the book in its original form. Thus the present attempt is to offer the original manuscript of this great book of knowledge with full paramparā explanation in order to establish the Kṛṣṇa consciousness movement more soundly and progressively.

Спочатку я написав Бгаґавад-ґı̄ту як вона є в тому вигляді, в якому ви бачите її зараз. Коли книгу було вперше надруковано, ориґінал, на жаль, було скорочено на чотириста сторінок, і видання не включало в себе ілюстрацій і пояснень до більшості санскритських текстів Ш́рı̄мад Бгаґавад-ґı̄ти. У всіх інших моїх книгах — Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам, Ш́рı̄ Īш́опанішаді тощо — я спочатку наводжу санскритський вірш, потім англійську транслітерацію цього віршу, послівний переклад, літературний переклад і, нарешті, коментарі. Такий спосіб дозволяє зберегти автентичність і науковість твору і робить його смисл очевидним, тому мене не дуже радувала необхідність скорочувати рукопис. Але згодом, коли попит на Бгаґавад-ґı̄ту як вона є значно зріс, різні фахівці, а також багато хто з моїх учнів попросили мене подати книгу в її первісному вигляді. Отже, тут ми пропонуємо читачеві ориґінал цієї великої книги знання з повними коментарями, що подають ведичну мудрість такою, якою вона передавалась ланками ланцюга учнівської послідовності. Це робиться з метою надати рухові свідомості Кр̣шн̣и ще більшого розмаху й глибини.

Our Kṛṣṇa consciousness movement is genuine, historically authorized, natural and transcendental due to its being based on Bhagavad-gītā As It Is. It is gradually becoming the most popular movement in the entire world, especially amongst the younger generation. It is becoming more and more interesting to the older generation also. Older gentlemen are becoming interested, so much so that the fathers and grandfathers of my disciples are encouraging us by becoming life members of our great society, the International Society for Krishna Consciousness. In Los Angeles many fathers and mothers used to come to see me to express their feelings of gratitude for my leading the Kṛṣṇa consciousness movement throughout the entire world. Some of them said that it is greatly fortunate for the Americans that I have started the Kṛṣṇa consciousness movement in America. But actually the original father of this movement is Lord Kṛṣṇa Himself, since it was started a very long time ago but is coming down to human society by disciplic succession. If I have any credit in this connection, it does not belong to me personally, but it is due to my eternal spiritual master, His Divine Grace Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupāda.

Наш рух свідомості Кр̣шн̣и має природний і духовний характер завдяки тому, що його засновано на вченні Бгаґавад-ґı̄ти, якою вона є. Поступово наш рух стає найпопулярнішим рухом у всьому сві ті — надто серед молоді, проте й у людей старшого віку цікавість до нього зростає дедалі більше, настільки, що батьки моїх учнів заохочують нас тим, що стають довічними членами нашого чудового Товариства, Міжнародного товариства свідомості Крішни. У Лос-Анжелесі багато з них приходили побачитися зі мною й висловити свою вдячність за те, що я поширюю цей рух по всьому світі, і деякі казали, що американцям дуже поталанило через те, що я розпочав рух свідомості Кр̣шн̣и саме в Америці. Але справжній засновник цього руху — Сам Господь Кр̣шн̣а, тому що рух цей було розпочато дуже й дуже давно, і передавався він людям ланками учнівської послідовності. Якщо мені й приписують деякі заслуги в його заснуванні, то насправді вони належать моєму вічному духовному вчителеві, Його Божественній Милості Ом̇ Вішн̣упа̄ду Парамахам̇сі Парівра̄джака̄ча̄рйі 108 Ш́рı̄ Ш́рı̄мад Бгактісіддга̄нта Сарасватı̄ Ґосва̄мı̄ Маха̄ра̄джі Прабгупа̄ді.

If personally I have any credit in this matter, it is only that I have tried to present Bhagavad-gītā as it is, without any adulteration. Before my presentation of Bhagavad-gītā As It Is, almost all the English editions of Bhagavad-gītā were introduced to fulfill someone’s personal ambition. But our attempt, in presenting Bhagavad-gītā As It Is, is to present the mission of the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa. Our business is to present the will of Kṛṣṇa, not that of any mundane speculator like the politician, philosopher or scientist, for they have very little knowledge of Kṛṣṇa, despite all their other knowledge. When Kṛṣṇa says, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru, etc., we, unlike the so-called scholars, do not say that Kṛṣṇa and His inner spirit are different. Kṛṣṇa is absolute, and there is no difference between Kṛṣṇa’s name, Kṛṣṇa’s form, Kṛṣṇa’s qualities, Kṛṣṇa’s pastimes, etc. This absolute position of Kṛṣṇa is difficult to understand for any person who is not a devotee of Kṛṣṇa in the system of paramparā (disciplic succession). Generally the so-called scholars, politicians, philosophers and svāmīs, without perfect knowledge of Kṛṣṇa, try to banish or kill Kṛṣṇa when writing commentary on Bhagavad-gītā. Such unauthorized commentary upon Bhagavad-gītā is known as māyāvāda-bhāṣya, and Lord Caitanya has warned us about these unauthorized men. Lord Caitanya clearly says that anyone who tries to understand Bhagavad-gītā from the Māyāvādī point of view will commit a great blunder. The result of such a blunder will be that the misguided student of Bhagavad-gītā will certainly be bewildered on the path of spiritual guidance and will not be able to go back to home, back to Godhead.

Якщо ж тут і є моя особиста заслуга, то вона полягає лише в тому, що я спробував подати Бгаґавад-ґı̄ту такою, якою вона є, без будь-яких змін. Досі практично всі видання Бгаґавад-ґı̄ти було написано на задоволення чиїхось шанолюбних прагнень, однак ми намагаємось подати місію Верховного Бога-Особи, Кр̣шн̣и. Наша задача — відобразити волю Кр̣шн̣и, а не якогось світського політика, філософа чи вченого, який має надто мало знань про Кр̣шн̣у, незважаючи на свою обізнаність в інших речах. Коли Кр̣шн̣а каже: ман-мана̄ бгава мад-бгакто мад-йа̄джı̄ ма̄м̇ намаскуру..., ми, на відміну од так званих «учених», не твердимо, що Кр̣шн̣а і Його внутрішній дух відмінні. Кр̣шн̣а абсолютний і нема різниці між ім’ям Кр̣шн̣и, формою Кр̣шн̣и, Його іграми тощо. Абсолютне становище Кр̣шн̣и важко усвідомити тому, хто не є Його відданим, і хто не належить до системи парампари (учнівської послідовності). Здебільшого так звані «вчені», політики, філософи та сва̄мı̄, не маючи досконалого знання про Кр̣шн̣у і роблячи спроби писати коментарі до Бгаґавад-ґı̄ти, намагаються вилучити Кр̣шн̣у, вбити Його. Такі неавторитетні коментарі відомі як ма̄йа̄ва̄дабга̄шйа і Господь Чаітанйа радив нам остерігатись їх несумлінних укладачів. Він ясно сказав, що кожен, хто намагається зрозуміти Бгаґавад-ґı̄ту з погляду ма̄йа̄ва̄дı̄, припускається серйозної помилки. Внаслідок такої грубої помилки введений в оману дослідник Бгаґавад-ґı̄ти неодмінно загубить стежку духовного провідництва і не зможе повернутися додому, назад до Бога.

Our only purpose is to present this Bhagavad-gītā As It Is in order to guide the conditioned student to the same purpose for which Kṛṣṇa descends to this planet once in a day of Brahmā, or every 8,600,000,000 years. This purpose is stated in Bhagavad-gītā, and we have to accept it as it is; otherwise there is no point in trying to understand the Bhagavad-gītā and its speaker, Lord Kṛṣṇa. Lord Kṛṣṇa first spoke Bhagavad-gītā to the sun-god some hundreds of millions of years ago. We have to accept this fact and thus understand the historical significance of Bhagavad-gītā, without misinterpretation, on the authority of Kṛṣṇa. To interpret Bhagavad-gītā without any reference to the will of Kṛṣṇa is the greatest offense. In order to save oneself from this offense, one has to understand the Lord as the Supreme Personality of Godhead, as He was directly understood by Arjuna, Lord Kṛṣṇa’s first disciple. Such understanding of Bhagavad-gītā is really profitable and authorized for the welfare of human society in fulfilling the mission of life.

Наше єдине бажання — подати Бгаґавад-ґı̄ту такою, якою вона є, і направити обумовлені душі до мети, заради якої Кр̣шн̣а спускається на цю планету раз у день Брахми, тобто кожні 8 600 000 000 років. Цю мету сформульовано у Бгаґавад-ґı̄ті, і нам треба прийняти її такою, як вона є, в іншому випадку нема рації намагатися зрозуміти Бгаґавад-ґı̄ту та її оповідача, Господа Кр̣шн̣у. Спочатку Господь Кр̣шн̣а сповістив Бгаґавад-ґı̄ту богові Сонця сотні мільйонів років тому. Нам треба прийняти цей факт і таким чином усвідомити історичне значення Бгаґавад-ґı̄ти без оманного тлумачення її, цілковито покладаючись на авторитет Кр̣шн̣и. Тлумачити Бгаґавад-ґı̄ту, не посилаючись при цьому на волю Кр̣шн̣и — велика образа, і, щоб уникнути такої помилки, треба визнати Господа за Верховного Бога-Особу, саме так, як Його безпосередньо усвідомив Арджуна, перший учень Кр̣шн̣и. Таке розуміння Бгаґавад-ґı̄ти визнають авторитети, і воно принесе благо всім людям і по-справжньому сприятиме здійсненню призначення людського життя.

The Kṛṣṇa consciousness movement is essential in human society, for it offers the highest perfection of life. How this is so is explained fully in the Bhagavad-gītā. Unfortunately, mundane wranglers have taken advantage of Bhagavad-gītā to push forward their demonic propensities and mislead people regarding right understanding of the simple principles of life. Everyone should know how God, or Kṛṣṇa, is great, and everyone should know the factual position of the living entities. Everyone should know that a living entity is eternally a servant and that unless one serves Kṛṣṇa one has to serve illusion in different varieties of the three modes of material nature and thus wander perpetually within the cycle of birth and death; even the so-called liberated Māyāvādī speculator has to undergo this process. This knowledge constitutes a great science, and each and every living being has to hear it for his own interest.

Рух свідомості Кр̣шн̣и необхідний для людського суспільства, бо він пропонує вищу досконалість життя. Яким чином — це вичерпно пояснено в Бгаґавад-ґı̄ті. На жаль, світські сперечальники використовують Бгаґавад-ґı̄ту з метою реалізувати свої демонічні нахили і збити людей з вірного розуміння простих життєвих засад. Кожен повинен знати про велич Господа Кр̣шн̣и та про істинне становище живих істот. Кожен повинен знати, що жива істота вічно залишається слугою, і, якщо вона не служить Кр̣шн̣і, — вона служитиме ілюзії, підпорядкована різним поєднанням трьох ґун̣ матеріальної природи, вічно блукаючи колом народження й смерті. Навіть нібито «звільнені» споглядальники-ма̄йа̄ва̄дı̄ змушені підлягати цим законам. Знання, що його містить Бгаґавад-ґı̄та̄, є великою наукою і кожна жива істота повинна для власної ж користі оволодіти ним.

People in general, especially in this Age of Kali, are enamored by the external energy of Kṛṣṇa, and they wrongly think that by advancement of material comforts every man will be happy. They have no knowledge that the material or external nature is very strong, for everyone is strongly bound by the stringent laws of material nature. A living entity is happily the part and parcel of the Lord, and thus his natural function is to render immediate service to the Lord. By the spell of illusion one tries to be happy by serving his personal sense gratification in different forms which will never make him happy. Instead of satisfying his own personal material senses, he has to satisfy the senses of the Lord. That is the highest perfection of life. The Lord wants this, and He demands it. One has to understand this central point of Bhagavad-gītā. Our Kṛṣṇa consciousness movement is teaching the whole world this central point, and because we are not polluting the theme of Bhagavad-gītā As It Is, anyone seriously interested in deriving benefit by studying the Bhagavad-gītā must take help from the Kṛṣṇa consciousness movement for practical understanding of Bhagavad-gītā under the direct guidance of the Lord. We hope, therefore, that people will derive the greatest benefit by studying Bhagavad-gītā As It Is as we have presented it here, and if even one man becomes a pure devotee of the Lord, we shall consider our attempt a success.

Люди, особливо в Калі-йуґу, здебільшого захоплені зовнішньою енерґією Кр̣шн̣и і помилково вважають, що вдосконалення матеріальних вигод зробить їх щасливими. Вони не відають, якою сильною є матеріальна, або зовнішня, енерґія, яка обплутує їх невблаганними законами матеріальної природи. Жива істота є щаслива невід’ємна частка Господня, і її природна функція — безпосередньо служити Йому. Людина, зачарована ілюзією, намагається стати щасливою шляхом різноманітного служіння своїм почуттям, але така діяльність ніколи не принесе щастя. Замість служити своїм власним чуттям, їй слід задовольняти почуття Господа. Це — вища досконалість життя. Цього бажає Господь і цього вимагає. Треба усвідомити цю провідну думку Бгаґавад-ґı̄ти. Наш рух свідомості Кр̣шн̣и намагається донести її основне положення до людей усього світу й через те, що ми не забруднюємо змісту Бгаґавад-ґı̄ти, якою вона є, кожному, хто серйозно бажає отримати користь від вивчення Бгаґавад-ґı̄ти, слід вдатись по допомогу до руху свідомості Кр̣шн̣и для дійового усвідомлення Бгаґавад-ґı̄ти під безпосереднім керівництвом Господа. Отже, ми сподіваємось, що вивчення Бгаґавад-ґı̄ти як вона є принесе людям найбільше благо, і якщо навіть одна людина стане істинно відданим слугою Господа, ми вважатимем нашу спробу успішною.

A. C. Bhaktivedanta Swami
12 May 1971
Sydney, Australia

А.Ч. Бгактіведанта Свамі
12 травня 1971 р.,
Сідней, Австралія