Skip to main content

Preface

Voorwoord

Originally I wrote Bhagavad-gītā As It Is in the form in which it is presented now. When this book was first published, the original manuscript was, unfortunately, cut short to less than 400 pages, without illustrations and without explanations for most of the original verses of the Śrīmad Bhagavad-gītā. In all of my other books – Śrīmad-Bhāgavatam, Śrī Īśopaniṣad, etc. – the system is that I give the original verse, its English transliteration, word-for-word Sanskrit-English equivalents, translations and purports. This makes the book very authentic and scholarly and makes the meaning self-evident. I was not very happy, therefore, when I had to minimize my original manuscript. But later on, when the demand for Bhagavad-gītā As It Is considerably increased, I was requested by many scholars and devotees to present the book in its original form. Thus the present attempt is to offer the original manuscript of this great book of knowledge with full paramparā explanation in order to establish the Kṛṣṇa consciousness movement more soundly and progressively.

Oorspronkelijk schreef ik de Bhagavad-gītā zoals ze is in de vorm waarin ze nu gepresenteerd wordt. Toen dit boek voor het eerst gepubliceerd werd, werd het oorspronkelijke manuscript helaas tot minder dan vierhonderd bladzijden teruggebracht, zonder illustraties en zonder uitleg bij de meeste van de oorspronkelijke verzen van de Śrīmad Bhagavad-gītā. In al mijn andere boeken—Śrīmad-Bhāgavatam, Śrī Īśopaniṣad enz.—is het systeem dat ik de oorspronkelijke sanskriettekst geef, de transliteratie ervan, de woord-voor-woord-vertalingen van het Sanskriet naar het Engels, de vertalingen en de commentaren. Dit maakt een boek zeer authentiek en wetenschappelijk en maakt de betekenis duidelijk en vanzelfsprekend. Ik was daarom niet zo gelukkig toen ik mijn oorspronkelijke manuscript aanzienlijk moest inkorten. Maar later, toen de behoefte aan de Bhagavad-gītā zoals ze is aanmerkelijk toenam, werd ik door vele geleerden en toegewijden gevraagd het boek in haar oorspronkelijke vorm te presenteren. Daarom hebben we nu geprobeerd om het oorspronkelijke manuscript van dit grote boek van kennis met volledige uitleg volgens de paramparā te presenteren, zodat de beweging voor Kṛṣṇa-bewustzijn goed gevestigd kan worden en zich verder kan ontwikkelen.

Our Kṛṣṇa consciousness movement is genuine, historically authorized, natural and transcendental due to its being based on Bhagavad-gītā As It Is. It is gradually becoming the most popular movement in the entire world, especially amongst the younger generation. It is becoming more and more interesting to the older generation also. Older gentlemen are becoming interested, so much so that the fathers and grandfathers of my disciples are encouraging us by becoming life members of our great society, the International Society for Krishna Consciousness. In Los Angeles many fathers and mothers used to come to see me to express their feelings of gratitude for my leading the Kṛṣṇa consciousness movement throughout the entire world. Some of them said that it is greatly fortunate for the Americans that I have started the Kṛṣṇa consciousness movement in America. But actually the original father of this movement is Lord Kṛṣṇa Himself, since it was started a very long time ago but is coming down to human society by disciplic succession. If I have any credit in this connection, it does not belong to me personally, but it is due to my eternal spiritual master, His Divine Grace Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupāda.

Onze beweging voor Kṛṣṇa-bewustzijn is authentiek, historisch gezien geautoriseerd, natuurlijk en transcendentaal, omdat ze gebaseerd is op de Bhagavad-gītā zoals ze is. Ze wordt geleidelijk aan de populairste beweging van de hele wereld, vooral onder de jongere generatie. Ook voor de oudere generatie wordt ze steeds interessanter. Oudere heren raken geïnteresseerd, zelfs zozeer dat de vaders en grootvaders van mijn discipelen ons aanmoedigen door steunend lid te worden van onze belangrijke gemeenschap, de Internationale Gemeenschap voor Kṛṣṇa-bewustzijn. In Los Angeles kwamen vele vaders en moeders me bezoeken om hun gevoelens van dankbaarheid te uiten voor de leiding die ik over de hele wereld aan de beweging voor Kṛṣṇa-bewustzijn geef. Sommigen van hen zeiden dat de Amerikanen zeer fortuinlijk zijn dat ik de beweging voor Kṛṣṇa-bewustzijn in Amerika begonnen ben. Maar eigenlijk is de oorspronkelijke vader van deze beweging Heer Kṛṣṇa Zelf, omdat ze zeer lang geleden begonnen is, maar de menselijke samenleving heeft bereikt via een opeenvolging van discipelen. Als ik in dit verband enige verdienste heb, dan komt die mij niet persoonlijk toe, maar is die te danken aan mijn eeuwige spiritueel leraar Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupāda.

If personally I have any credit in this matter, it is only that I have tried to present Bhagavad-gītā as it is, without any adulteration. Before my presentation of Bhagavad-gītā As It Is, almost all the English editions of Bhagavad-gītā were introduced to fulfill someone’s personal ambition. But our attempt, in presenting Bhagavad-gītā As It Is, is to present the mission of the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa. Our business is to present the will of Kṛṣṇa, not that of any mundane speculator like the politician, philosopher or scientist, for they have very little knowledge of Kṛṣṇa, despite all their other knowledge. When Kṛṣṇa says, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru, etc., we, unlike the so-called scholars, do not say that Kṛṣṇa and His inner spirit are different. Kṛṣṇa is absolute, and there is no difference between Kṛṣṇa’s name, Kṛṣṇa’s form, Kṛṣṇa’s qualities, Kṛṣṇa’s pastimes, etc. This absolute position of Kṛṣṇa is difficult to understand for any person who is not a devotee of Kṛṣṇa in the system of paramparā (disciplic succession). Generally the so-called scholars, politicians, philosophers and svāmīs, without perfect knowledge of Kṛṣṇa, try to banish or kill Kṛṣṇa when writing commentary on Bhagavad-gītā. Such unauthorized commentary upon Bhagavad-gītā is known as māyāvāda-bhāṣya, and Lord Caitanya has warned us about these unauthorized men. Lord Caitanya clearly says that anyone who tries to understand Bhagavad-gītā from the Māyāvādī point of view will commit a great blunder. The result of such a blunder will be that the misguided student of Bhagavad-gītā will certainly be bewildered on the path of spiritual guidance and will not be able to go back to home, back to Godhead.

Komt mij persoonlijk enige verdienste toe, dan alleen omdat ik geprobeerd heb de Bhagavad-gītā te presenteren zoals ze is, onvervalst. Vóór mijn publicatie van de Bhagavad-gītā zoals ze is werden bijna alle Engelse edities van de Bhagavad-gītā uitgebracht om iemands persoonlijke ambitie te vervullen. Maar met het publiceren van de Bhagavad-gītā zoals ze is proberen wij de missie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Kṛṣṇa, te presenteren. Het is onze taak om het verlangen van Kṛṣṇa te presenteren en niet dat van een of andere wereldse theoreticus, zoals de politicus, de filosoof of de wetenschapper, omdat zij maar heel weinig kennis hebben over Kṛṣṇa, ondanks al hun andere kennis. Wanneer Kṛṣṇa zegt, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru enz., dan zeggen wij, in tegenstelling tot de zogenaamde geleerden, niet dat Kṛṣṇa van Zijn ziel verschilt. Kṛṣṇa is absoluut en er bestaat geen verschil tussen Kṛṣṇa’s naam, Kṛṣṇa’s gedaante, Kṛṣṇa’s eigenschappen, Kṛṣṇa’s activiteiten van vermaak enz. Deze absolute positie van Kṛṣṇa is moeilijk te begrijpen voor iemand die geen toegewijde van Kṛṣṇa is binnen het paramparā-systeem (de opeenvolging van discipelen). Zogenaamde geleerden, politici, filosofen en swami’s, die geen volmaakte kennis hebben over Kṛṣṇa, proberen Hem over het algemeen te verdrijven of te doden wanneer ze hun commentaren op de Bhagavad-gītā schrijven. Zulk ongeautoriseerd commentaar op de Bhagavad-gītā wordt Māyāvāda-bhāṣya genoemd en Heer Caitanya heeft ons gewaarschuwd voor deze ongeautoriseerde personen. Heer Caitanya zegt heel duidelijk dat wie de Bhagavad-gītā probeert te begrijpen vanuit het standpunt van de māyāvādī’s, een grote blunder begaat. Het resultaat van zo’n blunder is uiteindelijk dat de misleide student van de Bhagavad-gītā beslist verward raakt op het pad van spirituele bewustwording en niet in staat zal zijn om terug te keren naar huis, terug naar God.

Our only purpose is to present this Bhagavad-gītā As It Is in order to guide the conditioned student to the same purpose for which Kṛṣṇa descends to this planet once in a day of Brahmā, or every 8,600,000,000 years. This purpose is stated in Bhagavad-gītā, and we have to accept it as it is; otherwise there is no point in trying to understand the Bhagavad-gītā and its speaker, Lord Kṛṣṇa. Lord Kṛṣṇa first spoke Bhagavad-gītā to the sun-god some hundreds of millions of years ago. We have to accept this fact and thus understand the historical significance of Bhagavad-gītā, without misinterpretation, on the authority of Kṛṣṇa. To interpret Bhagavad-gītā without any reference to the will of Kṛṣṇa is the greatest offense. In order to save oneself from this offense, one has to understand the Lord as the Supreme Personality of Godhead, as He was directly understood by Arjuna, Lord Kṛṣṇa’s first disciple. Such understanding of Bhagavad-gītā is really profitable and authorized for the welfare of human society in fulfilling the mission of life.

Ons enige doel is deze Bhagavad-gītā zoals ze is te presenteren om de geconditioneerde student tot hetzelfde doel te leiden waarvoor Kṛṣṇa īīn keer in een dag van Brahmā of eens per 8.600.000.000 jaar naar deze planeet afdaalt. Dit doel wordt vermeld in de Bhagavad-gītā en we moeten het aanvaarden zoals het is; zo niet, dan heeft het geen zin om te proberen de Bhagavad-gītā en haar spreker, Heer Kṛṣṇa, te begrijpen. Heer Kṛṣṇa sprak de Bhagavad-gītā honderden miljoenen jaren geleden voor het eerst tot de zonnegod. We moeten dit feit aanvaarden en het historische belang van de Bhagavad-gītā op gezag van Kṛṣṇa begrijpen, zonder verkeerde interpretatie. Het interpreteren van de Bhagavad-gītā, zonder enige aandacht voor het verlangen van Kṛṣṇa, is de grootste overtreding. Om deze overtreding te vermijden, moet men begrijpen dat de Heer de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is; zo werd Hij ook begrepen door Arjuna, de eerste discipel van Heer Kṛṣṇa. Zo’n begrip van de Bhagavad-gītā is werkelijk waardevol en heeft gezag voor het welzijn van de menselijke samenleving in het verwezenlijken van het doel van het leven.

The Kṛṣṇa consciousness movement is essential in human society, for it offers the highest perfection of life. How this is so is explained fully in the Bhagavad-gītā. Unfortunately, mundane wranglers have taken advantage of Bhagavad-gītā to push forward their demonic propensities and mislead people regarding right understanding of the simple principles of life. Everyone should know how God, or Kṛṣṇa, is great, and everyone should know the factual position of the living entities. Everyone should know that a living entity is eternally a servant and that unless one serves Kṛṣṇa one has to serve illusion in different varieties of the three modes of material nature and thus wander perpetually within the cycle of birth and death; even the so-called liberated Māyāvādī speculator has to undergo this process. This knowledge constitutes a great science, and each and every living being has to hear it for his own interest.

De beweging voor Kṛṣṇa-bewustzijn is van essentieel belang voor de menselijke samenleving, omdat ze de hoogste volmaaktheid van het leven biedt. Waarom dit zo is, wordt volledig uitgelegd in de Bhagavad-gītā. Helaas hebben wereldse ruziezoekers misbruik gemaakt van de Bhaga-vad-gītā om hun demonische neigingen door te zetten en om de mensen te misleiden wat betreft het juiste begrip van de eenvoudige principes van het leven. Iedereen moet weten hoe God, Kṛṣṇa, groot is, en iedereen moet weten wat de feitelijke positie van het levend wezen is. Iedereen moet weten dat het levend wezen eeuwig een dienaar is en dat als men Kṛṣṇa niet dient, men in verschillende variaties van de drie hoedanigheden van de materiële natuur de illusie moet dienen, met als gevolg dat men onophoudelijk moet rondreizen in de kringloop van geboorte en dood. Zelfs de zogenaamd bevrijde māyāvādī-filosoof moet dit proces ondergaan. Deze kennis vormt een grote wetenschap en ieder levend wezen moet ze voor zijn eigen bestwil horen.

People in general, especially in this Age of Kali, are enamored by the external energy of Kṛṣṇa, and they wrongly think that by advancement of material comforts every man will be happy. They have no knowledge that the material or external nature is very strong, for everyone is strongly bound by the stringent laws of material nature. A living entity is happily the part and parcel of the Lord, and thus his natural function is to render immediate service to the Lord. By the spell of illusion one tries to be happy by serving his personal sense gratification in different forms which will never make him happy. Instead of satisfying his own personal material senses, he has to satisfy the senses of the Lord. That is the highest perfection of life. The Lord wants this, and He demands it. One has to understand this central point of Bhagavad-gītā. Our Kṛṣṇa consciousness movement is teaching the whole world this central point, and because we are not polluting the theme of Bhagavad-gītā As It Is, anyone seriously interested in deriving benefit by studying the Bhagavad-gītā must take help from the Kṛṣṇa consciousness movement for practical understanding of Bhagavad-gītā under the direct guidance of the Lord. We hope, therefore, that people will derive the greatest benefit by studying Bhagavad-gītā As It Is as we have presented it here, and if even one man becomes a pure devotee of the Lord, we shall consider our attempt a success.

Over het algemeen zijn mensen, vooral in dit Tijdperk van Kali, bekoord door de externe energie van Kṛṣṇa en hebben ze het verkeerde idee dat het bevorderen van materieel comfort ieder mens gelukkig zal maken. Ze hebben geen kennis van het feit dat de materiële of externe natuur erg sterk is, omdat iedereen stevig gebonden is door de strenge wetten van de materiële natuur. Een levend wezen is gelukkig in zijn positie als een integrerend deeltje van de Heer en daarom is het bewijzen van rechtstreekse dienst aan de Heer zijn natuurlijke functie. In de ban van illusie proberen we gelukkig te worden door onze eigen zintuigen te dienen door deze op verschillende manieren te bevredigen; geen van deze manieren zal ons echter ooit gelukkig maken. In plaats van onze eigen materiële zintuigen te bevredigen, moeten we de zintuigen van de Heer bevredigen. Dat is de hoogste volmaaktheid van het leven. De Heer wil dit en eist het. We moeten deze boodschap, die centraal staat in de Bhagavad-gītā, goed begrijpen. Onze beweging voor Kṛṣṇa-bewustzijn onderwijst de hele wereld deze centrale boodschap. En omdat we het thema van de Bhagavad-gītā zoals ze is niet schenden, zou iedereen die er daadwerkelijk in geïnteresseerd is om vooruitgang te maken door het bestuderen van de Bhagavad-gītā, hulp moeten zoeken bij de beweging voor Kṛṣṇa-bewustzijn voor een praktisch begrip van de Bhagavad-gītā onder de rechtstreekse leiding van de Heer. We hopen daarom dat mensen het hoogste voordeel zullen ontlenen aan de Bhagavad-gītā zoals ze is door haar te bestuderen zoals we haar hier gepresenteerd hebben, en zelfs al wordt er maar īīn van hen een zuivere toegewijde van de Heer, dan zullen we onze poging als een succes beschouwen.

A. C. Bhaktivedanta Swami
12 May 1971
Sydney, Australia

A.C. Bhaktivedanta Swami
12 mei 1971
Sydney, Australië