Skip to main content

Preface

Pratarmė

Originally I wrote Bhagavad-gītā As It Is in the form in which it is presented now. When this book was first published, the original manuscript was, unfortunately, cut short to less than 400 pages, without illustrations and without explanations for most of the original verses of the Śrīmad Bhagavad-gītā. In all of my other books – Śrīmad-Bhāgavatam, Śrī Īśopaniṣad, etc. – the system is that I give the original verse, its English transliteration, word-for-word Sanskrit-English equivalents, translations and purports. This makes the book very authentic and scholarly and makes the meaning self-evident. I was not very happy, therefore, when I had to minimize my original manuscript. But later on, when the demand for Bhagavad-gītā As It Is considerably increased, I was requested by many scholars and devotees to present the book in its original form. Thus the present attempt is to offer the original manuscript of this great book of knowledge with full paramparā explanation in order to establish the Kṛṣṇa consciousness movement more soundly and progressively.

Iš pradžių mano parašytoji „Bhagavad-gītā, kokia ji yra“ turėjo dabartinę formą. Deja, leidžiant knygą pirmąjį kartą, originalo rankraštis buvo sutrumpintas beveik iki 400 puslapių, neliko iliustracijų, daugelis sanskrito tekstų neturėjo paaiškinimų. Visose kitose savo knygose – „Śrīmad- Bhāgavatam“, „Śrī Iśopaniṣadoje“ etc. – laikiausi tokios sistemos: pirmiausiai pateikiu sanskrito tekstą, paskui – anglišką jo transliteraciją, pažodinį bei literatūrinį vertimą ir pagaliau – komentarą. Tai suteikia knygai autentiškumo ir moksliškumo, o tekstų prasmė tampa aiški. Todėl manęs toli gražu nedžiugino būtinybė sutrumpinti pradinį rankraštį. Bet vėliau, kai „Bhagavad-gītos, kokia ji yra“ poreikis smarkiai išaugo, nemažas būrys mokslininkų ir bhaktų paprašė pateikti visą knygą. Taigi dabar skaitytojui siūlomas šios didžios pažinimo knygos originalas su išsamiais paramparos paaiškinimais. Tai daroma tam, kad Kṛṣṇos sąmonės judėjimas įgautų platesnį užmojį ir tvirtą pagrindą.

Our Kṛṣṇa consciousness movement is genuine, historically authorized, natural and transcendental due to its being based on Bhagavad-gītā As It Is. It is gradually becoming the most popular movement in the entire world, especially amongst the younger generation. It is becoming more and more interesting to the older generation also. Older gentlemen are becoming interested, so much so that the fathers and grandfathers of my disciples are encouraging us by becoming life members of our great society, the International Society for Krishna Consciousness. In Los Angeles many fathers and mothers used to come to see me to express their feelings of gratitude for my leading the Kṛṣṇa consciousness movement throughout the entire world. Some of them said that it is greatly fortunate for the Americans that I have started the Kṛṣṇa consciousness movement in America. But actually the original father of this movement is Lord Kṛṣṇa Himself, since it was started a very long time ago but is coming down to human society by disciplic succession. If I have any credit in this connection, it does not belong to me personally, but it is due to my eternal spiritual master, His Divine Grace Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupāda.

Mūsų Kṛṣṇos sąmonės judėjimas – autentiškas, istoriškai autorizuotas, atitinkantis žmogaus prigimtį ir transcendentinis, nes pagrįstas „Bhagavad- gīṭā, kokia ji yra“. Tolydžio jis tampa pačiu populiariausiu judėjimu pasaulyje, ypač tarp jaunimo. Tačiau ir vyresniosios kartos žmonės vis labiau ir labiau juo domisi, ir tas susidomėjimas išaugo tiek, kad mano mokinių tėvai ir seneliai įkvepia mus tolesnei veiklai, tapdami nuolatiniais mūsų didžios Tarptautinės Kṛṣṇos sąmonės bendrijos nariais. Los Andžele daugelis tėvų apsilankydavo pas mane, norėdami padėkoti, kad propaguoju Kṛṣṇos sąmonės judėjimą visame pasaulyje. Kai kurie jų teigė, jog amerikiečiams labai pasisekė, kad pradėjau Kṛṣṇos sąmonės judėjimą būtent Amerikoje. Tačiau tikrasis jo pradininkas – Patsai Viešpats Kṛṣṇa, nes judėjimas iš tikrųjų prasidėjo labai seniai ir pasiekė žmonių visuomenę mokinių seka. Jeigu man ir priskiriami kai kurie jo organizavimo nuopelnai, tai iš tikrųjų jie priklauso mano amžinam dvasiniam mokytojui Jo Dieviškajai Kilnybei Oṁ Viṣṇupādai Paramahaṁsai Parivrājakācāryai Aṣṭottara-śatai Śrī Śrīmad Bhaktisiddhāntai Sarasvačiui Gosvāmiui Mahārājai Prabhupādai.

If personally I have any credit in this matter, it is only that I have tried to present Bhagavad-gītā as it is, without any adulteration. Before my presentation of Bhagavad-gītā As It Is, almost all the English editions of Bhagavad-gītā were introduced to fulfill someone’s personal ambition. But our attempt, in presenting Bhagavad-gītā As It Is, is to present the mission of the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa. Our business is to present the will of Kṛṣṇa, not that of any mundane speculator like the politician, philosopher or scientist, for they have very little knowledge of Kṛṣṇa, despite all their other knowledge. When Kṛṣṇa says, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru, etc., we, unlike the so-called scholars, do not say that Kṛṣṇa and His inner spirit are different. Kṛṣṇa is absolute, and there is no difference between Kṛṣṇa’s name, Kṛṣṇa’s form, Kṛṣṇa’s qualities, Kṛṣṇa’s pastimes, etc. This absolute position of Kṛṣṇa is difficult to understand for any person who is not a devotee of Kṛṣṇa in the system of paramparā (disciplic succession). Generally the so-called scholars, politicians, philosophers and svāmīs, without perfect knowledge of Kṛṣṇa, try to banish or kill Kṛṣṇa when writing commentary on Bhagavad-gītā. Such unauthorized commentary upon Bhagavad-gītā is known as māyāvāda-bhāṣya, and Lord Caitanya has warned us about these unauthorized men. Lord Caitanya clearly says that anyone who tries to understand Bhagavad-gītā from the Māyāvādī point of view will commit a great blunder. The result of such a blunder will be that the misguided student of Bhagavad-gītā will certainly be bewildered on the path of spiritual guidance and will not be able to go back to home, back to Godhead.

Aš pats padariau tik tiek, kad pasistengiau pateikti „Bhagavad-gītą“ tokią, kokia ji yra, neiškreipdamas tikrosios jos prasmės. Iki mano išleistosios „Bhagavad-gītos, kokia ji yra“ beveik visi angliški „Bhagavad-gītos“ leidimai pataikavo kažkieno asmeninėms ambicijoms, tuo tarpu mes stengėmės parodyti, kokia yra Aukščiausiojo Dievo Asmens, Kṛṣṇos, misija. Mūsų užduotis – persakyti Paties Kṛṣṇos, o ne kokio nors pasaulietiškai samprotaujančio politiko, filosofo ar mokslininko valią, nes jie, nors ir gerai išmano kitus dalykus, menkai tepažįsta Kṛṣṇą. Kai Kṛṣṇa sako: man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru ir t.t., mes, priešingai nei vadinamieji mokslininkai, neatsiejame Kṛṣṇos nuo Jo vidinės dvasios. Nėra jokio skirtumo tarp Kṛṣṇos vardo, Kṛṣṇos pavidalo, Kṛṣṇos savybių, Jo pramogų etc., nes Kṛṣṇa – Absoliutas. Šią Kṛṣṇos, kaip Absoliuto, padėtį sunkiai suvokia tas, kuris nėra Kṛṣṇos bhaktas ir nepriklauso paramparai (mokinių sekai). Paprastai tariami mokslininkai, politikai, filosofai ir svāmiai gerai nesupranta Kṛṣṇos, todėl rašydami komentarus „Bhagavad-gītai“ stengiasi išstumti Jį iš knygos, palaidoti. Tokie neautorizuoti „Bhagavad-gītos“ komentarai vadinami Māyāvāda-bhāṣya, ir Viešpats Caitanya įspėjo mus saugotis jų autorių. Jis aiškiai sakė, kad kiekvienas, bandantis suvokti „Bhagavad-gītą“, kaip ją traktuoja māyāvādžiai, skaudžiai apsiriks. Dėl to suklaidintasis greičiausiai neteisingai pasirinks dvasinį vadovą ir nebegalės grįžti namo, atgal pas Dievą.

Our only purpose is to present this Bhagavad-gītā As It Is in order to guide the conditioned student to the same purpose for which Kṛṣṇa descends to this planet once in a day of Brahmā, or every 8,600,000,000 years. This purpose is stated in Bhagavad-gītā, and we have to accept it as it is; otherwise there is no point in trying to understand the Bhagavad-gītā and its speaker, Lord Kṛṣṇa. Lord Kṛṣṇa first spoke Bhagavad-gītā to the sun-god some hundreds of millions of years ago. We have to accept this fact and thus understand the historical significance of Bhagavad-gītā, without misinterpretation, on the authority of Kṛṣṇa. To interpret Bhagavad-gītā without any reference to the will of Kṛṣṇa is the greatest offense. In order to save oneself from this offense, one has to understand the Lord as the Supreme Personality of Godhead, as He was directly understood by Arjuna, Lord Kṛṣṇa’s first disciple. Such understanding of Bhagavad-gītā is really profitable and authorized for the welfare of human society in fulfilling the mission of life.

Mes siekiame vieno – pateikti „Bhagavad-gītą“ tokią, kokia ji yra, kad nukreiptume materijos sąlygotą mokinį į tą tikslą, dėl kurio kartą per Brahmos dieną, kartą per 8600000000 metų, Kṛṣṇa nužengia į mūsų planetą. Tą tikslą nurodo ir pati „Bhagavad-gītā“, o mes turime priimti ją tokią, kokia ji yra; kitaip stengtis suvokti „Bhagavad-gītą“ ir jos autorių,Viešpatį Kṛṣṇą, nėra jokios prasmės. Pirmiausia Viešpats Kṛṣṇa perteikė „Bhagavad-gītą“ Saulės dievui prieš keletą šimtų milijonų metų. Mes turime pripažinti šį faktą pasikliaudami Kṛṣṇos autoritetu ir, atmetę klaidingas interpretacijas, suprasti istorinę „Bhagavad-gītos“ reikšmę. Aiškinti „Bhagavad-gītą“ neatsižvelgiant į Kṛṣṇos valią – didžiausias įžeidimas, todėl norint jo išvengti reikia suvokti Viešpatį kaip Aukščiausiąjį Dievo Asmenį – taip, kaip tiesiogiai Jį suvokė Arjuna, pirmasis Viešpaties Kṛṣṇos mokinys. Toks „Bhagavad-gītos“ suvokimas yra iš tiesų naudingas ir autorizuotas; jis atneš žmonijai gėrį, padės įvykdyti gyvenimo misiją.

The Kṛṣṇa consciousness movement is essential in human society, for it offers the highest perfection of life. How this is so is explained fully in the Bhagavad-gītā. Unfortunately, mundane wranglers have taken advantage of Bhagavad-gītā to push forward their demonic propensities and mislead people regarding right understanding of the simple principles of life. Everyone should know how God, or Kṛṣṇa, is great, and everyone should know the factual position of the living entities. Everyone should know that a living entity is eternally a servant and that unless one serves Kṛṣṇa one has to serve illusion in different varieties of the three modes of material nature and thus wander perpetually within the cycle of birth and death; even the so-called liberated Māyāvādī speculator has to undergo this process. This knowledge constitutes a great science, and each and every living being has to hear it for his own interest.

Kṛṣṇos sąmonės judėjimas žmonijai yra būtinas, nes nurodo, kaip pasiekti gyvenimo tobulumo viršūnę. „Bhagavad-gītā“ nuodugniai tai paaiškina. Deja, kai kurie pasauliečiai, mėgėjai pasiginčyti, naudojasi šia knyga kaip priedanga įskiepyti žmonėms savo demoniškus polinkius ir trukdo teisingai suvokti elementariausius gyvenimo principus. Kiekvienas žmogus turi žinoti apie Dievo, t.y. Kṛṣṇos, didybę, suvokti tikrąją gyvųjų esybių padėtį; kiekvienas turi žinoti, kad gyvoji esybė – amžinas tarnas. Netarnaujantis Kṛṣṇai tarnauja iliuzijai, jį valdo įvairios trijų materialios gamtos guṇų atmainos, ir jis amžinai klaidžioja gimimo ir mirties rate. Netgi tariamai išsivadavusiam mąstytojui māyāvādžiui tenka praeiti šį procesą. „Bhagavad-gītos“ išmintis – didis mokslas, ir visos be išimties gyvosios būtybės privalo išklausyti ją savo pačių labui.

People in general, especially in this Age of Kali, are enamored by the external energy of Kṛṣṇa, and they wrongly think that by advancement of material comforts every man will be happy. They have no knowledge that the material or external nature is very strong, for everyone is strongly bound by the stringent laws of material nature. A living entity is happily the part and parcel of the Lord, and thus his natural function is to render immediate service to the Lord. By the spell of illusion one tries to be happy by serving his personal sense gratification in different forms which will never make him happy. Instead of satisfying his own personal material senses, he has to satisfy the senses of the Lord. That is the highest perfection of life. The Lord wants this, and He demands it. One has to understand this central point of Bhagavad-gītā. Our Kṛṣṇa consciousness movement is teaching the whole world this central point, and because we are not polluting the theme of Bhagavad-gītā As It Is, anyone seriously interested in deriving benefit by studying the Bhagavad-gītā must take help from the Kṛṣṇa consciousness movement for practical understanding of Bhagavad-gītā under the direct guidance of the Lord. We hope, therefore, that people will derive the greatest benefit by studying Bhagavad-gītā As It Is as we have presented it here, and if even one man becomes a pure devotee of the Lord, we shall consider our attempt a success.

Paprastus žmones, ypač Kali amžiuje, žavi išorinė Kṛṣṇos energija, ir jie klaidingai mano, kad atras laimę didindami materialią gerovę. Jie nenutuokia, kokia galinga ta materiali, arba išorinė, gamta, nes yra stipriai supančioti materialios gamtos dėsnių. Gyvoji esybė yra palaiminga Viešpaties neatskiriama dalelė, todėl tikroji jos paskirtis – tiesiogiai Jam tarnauti. Pakerėti iliuzijos mes visaip bandome jusliškai pasitenkinti, tačiau taip niekada nerasime laimės. Užuot tenkinę savo materialias jusles, privalome tenkinti Viešpaties jausmus. Tokia yra gyvenimo tobulumo viršūnė. Viešpats to nori ir reikalauja. Būtina suvokti šią pagrindinę „Bhagavad-gītos“ tiesą. Mūsų Kṛṣṇos sąmonės judėjimas neša ją viso pasaulio žmonėms. Kadangi mes neiškreipiame pagrindinės „Bhagavad- gītos, kokia ji yra“ minties, kiekvienas, kuris tikrai nori gauti naudos studijuodamas „Bhagavad-gītą“, pagalbos turi kreiptis į Kṛṣṇos sąmonės judėjimą. Tik šitaip, tiesiogiai Viešpaties vadovaujamas, jis praktiškai suvoks jos tiesas. Tikimės, kad jūsų dėmesiui pateikta „Bhagavad-gīta, kokia ji yra“ atneš žmonėms didžiausią naudą, ir jeigu nors vienas iš jų taps tyru Viešpaties bhaktu – vadinasi, mūsų pastangos nenuėjo veltui.

A. C. Bhaktivedanta Swami
12 May 1971
Sydney, Australia

A. C. Bhaktivedanta Svamis
1971 m. gegužės 12
Sidnėjus, Australija