Skip to main content

Preface

Előszó

Originally I wrote Bhagavad-gītā As It Is in the form in which it is presented now. When this book was first published, the original manuscript was, unfortunately, cut short to less than 400 pages, without illustrations and without explanations for most of the original verses of the Śrīmad Bhagavad-gītā. In all of my other books – Śrīmad-Bhāgavatam, Śrī Īśopaniṣad, etc. – the system is that I give the original verse, its English transliteration, word-for-word Sanskrit-English equivalents, translations and purports. This makes the book very authentic and scholarly and makes the meaning self-evident. I was not very happy, therefore, when I had to minimize my original manuscript. But later on, when the demand for Bhagavad-gītā As It Is considerably increased, I was requested by many scholars and devotees to present the book in its original form. Thus the present attempt is to offer the original manuscript of this great book of knowledge with full paramparā explanation in order to establish the Kṛṣṇa consciousness movement more soundly and progressively.

A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van-t eredetileg olyan formában írtam meg, ahogyan azt most látják. Sajnos azonban az első kiadás alkalmával az eredeti kéziratot kevesebb mint négyszáz oldalasra kellett rövidítenünk. Nem voltak illusztrációk hozzá, és a legtöbb eredeti verset nem követték magyarázatok. Valamennyi könyvem – a Śrīmad-Bhāgavatam, a Śrī Īśopaniṣad stb. – hasonló rendszer szerint épül fel: először az eredeti verset olvashatják, azután annak latin betűs átírását, szavankénti fordítását, majd a vers teljes fordítását és a magyarázatokat. Mindez rendkívül hitelessé és tudományossá teszi a könyvet és magától értetődővé a jelentést, ezért nem örültem neki, amikor le kellett rövidítenem az eredeti kéziratot. Később azonban, amikor a Bhagavad-gītā iránti érdeklődés jelentősen megnövekedett, számos tudós és gyakorló hívő arra kért, hogy eredeti formájában tegyem közzé fordításomat. Jelenlegi próbálkozásunk célja az, hogy a tudás e nagy könyvének eredeti kéziratát a teljes paramparā-magyarázattal adjuk közzé, hogy a Kṛṣṇa-tudat mozgalmát még szilárdabb alapokra helyezzük, s elősegítsük fejlődését.

Our Kṛṣṇa consciousness movement is genuine, historically authorized, natural and transcendental due to its being based on Bhagavad-gītā As It Is. It is gradually becoming the most popular movement in the entire world, especially amongst the younger generation. It is becoming more and more interesting to the older generation also. Older gentlemen are becoming interested, so much so that the fathers and grandfathers of my disciples are encouraging us by becoming life members of our great society, the International Society for Krishna Consciousness. In Los Angeles many fathers and mothers used to come to see me to express their feelings of gratitude for my leading the Kṛṣṇa consciousness movement throughout the entire world. Some of them said that it is greatly fortunate for the Americans that I have started the Kṛṣṇa consciousness movement in America. But actually the original father of this movement is Lord Kṛṣṇa Himself, since it was started a very long time ago but is coming down to human society by disciplic succession. If I have any credit in this connection, it does not belong to me personally, but it is due to my eternal spiritual master, His Divine Grace Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupāda.

A mi Kṛṣṇa-tudatú mozgalmunk valódi, történelmileg hiteles, természetes és transzcendentális, mert az igazi Bhagavad-gītān alapszik. Lassanként a legnépszerűbb mozgalommá válik a világon, különösen a fiatalok körében, de az idősebb generáció is egyre nagyobb érdeklődéssel fordul felé. Koros úriemberek kezdenek el érdeklődni iránta, olyannyira, hogy tanítványaim apái és nagyapái nagyszerű közösségünk, a Kṛṣṇa-tudat Nemzetközi Szervezete támogató tagjai lesznek, így lelkesítve bennünket. Los Angelesben számtalan szülő felkeresett már, hogy kifejezze háláját amiatt, hogy szerte a világon irányítom a Kṛṣṇa-tudatos mozgalmat. Voltak, akik azt mondták, hogy az amerikaiak nagyon szerencsések, amiért hazájukban kezdtem el a prédikálást. A mozgalom alapító atyja azonban valójában az Úr Kṛṣṇa, hiszen a Kṛṣṇa-tudat eredete igen ősi időkre nyúlik vissza, s az emberi társadalomba a tanítványi láncolaton keresztül száll alá. Mindezért az elismerés azonban nem az én személyemnek, hanem örök lelki tanítómesteremnek, Ő Isteni Kegyelmének, Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupādának jár.

If personally I have any credit in this matter, it is only that I have tried to present Bhagavad-gītā as it is, without any adulteration. Before my presentation of Bhagavad-gītā As It Is, almost all the English editions of Bhagavad-gītā were introduced to fulfill someone’s personal ambition. But our attempt, in presenting Bhagavad-gītā As It Is, is to present the mission of the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa. Our business is to present the will of Kṛṣṇa, not that of any mundane speculator like the politician, philosopher or scientist, for they have very little knowledge of Kṛṣṇa, despite all their other knowledge. When Kṛṣṇa says, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru, etc., we, unlike the so-called scholars, do not say that Kṛṣṇa and His inner spirit are different. Kṛṣṇa is absolute, and there is no difference between Kṛṣṇa’s name, Kṛṣṇa’s form, Kṛṣṇa’s qualities, Kṛṣṇa’s pastimes, etc. This absolute position of Kṛṣṇa is difficult to understand for any person who is not a devotee of Kṛṣṇa in the system of paramparā (disciplic succession). Generally the so-called scholars, politicians, philosophers and svāmīs, without perfect knowledge of Kṛṣṇa, try to banish or kill Kṛṣṇa when writing commentary on Bhagavad-gītā. Such unauthorized commentary upon Bhagavad-gītā is known as māyāvāda-bhāṣya, and Lord Caitanya has warned us about these unauthorized men. Lord Caitanya clearly says that anyone who tries to understand Bhagavad-gītā from the Māyāvādī point of view will commit a great blunder. The result of such a blunder will be that the misguided student of Bhagavad-gītā will certainly be bewildered on the path of spiritual guidance and will not be able to go back to home, back to Godhead.

Az én érdemem mindebben csupán annyi, hogy eredetiben, torzítás nélkül igyekeztem bemutatni a Bhagavad-gītāt. A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van megjelenése előtt szinte minden angol kiadás valakinek a személyes érdekeit szolgálta. A mi célunk A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van bemutatása során az, hogy Kṛṣṇa, az Istenség Legfelsőbb Személyisége misszióját ismertessük. Feladatunk tehát Kṛṣṇa akaratának, s nem valamiféle világi spekuláló – politikus, filozófus vagy tudós – véleményének az ismertetése, akik nagy tudásuk ellenére oly keveset tudnak Kṛṣṇáról. Amikor Kṛṣṇa kijelenti, hogy man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru, mi – ezekkel az állítólagos tudósokkal ellentétben – nem azt mondjuk, hogy Kṛṣṇa különbözik a Benne lévő lélektől. Kṛṣṇa abszolút, ezért neve, formája, tulajdonságai, kedvtelései stb. között nincs különbség. Abszolút helyzetét azok, akik nem Kṛṣṇa bhaktái, s nem tartoznak a paramparāhoz (a tanítványi láncolathoz), nehezen érthetik meg. Az úgynevezett tudósok, politikusok, filozófusok és svāmīk nem rendelkeznek tökéletes tudással Kṛṣṇáról, s megpróbálják száműzni vagy megölni Őt, amikor magyarázatot írnak a Bhagavad-gītāhoz. A Bhagavad-gītā efféle nem hiteles magyarázatait māyāvāda-bhāṣyának nevezik. Az Úr Caitanya óvott bennünket az ilyen emberektől, akik nem követik a hiteles forrásokat. Félreérthetetlenül kijelentette: legyen az bárki, ha a māyāvādī filozófia alapján próbálja megérteni a Bhagavad-gītāt, nagy hibát követ el. A Bhagavad-gītā félrevezetett tanulmányozója minden bizonnyal eltéved a lelki parancsok ösvényén, s így nem fog tudni hazatérni, vissza Istenhez.

Our only purpose is to present this Bhagavad-gītā As It Is in order to guide the conditioned student to the same purpose for which Kṛṣṇa descends to this planet once in a day of Brahmā, or every 8,600,000,000 years. This purpose is stated in Bhagavad-gītā, and we have to accept it as it is; otherwise there is no point in trying to understand the Bhagavad-gītā and its speaker, Lord Kṛṣṇa. Lord Kṛṣṇa first spoke Bhagavad-gītā to the sun-god some hundreds of millions of years ago. We have to accept this fact and thus understand the historical significance of Bhagavad-gītā, without misinterpretation, on the authority of Kṛṣṇa. To interpret Bhagavad-gītā without any reference to the will of Kṛṣṇa is the greatest offense. In order to save oneself from this offense, one has to understand the Lord as the Supreme Personality of Godhead, as He was directly understood by Arjuna, Lord Kṛṣṇa’s first disciple. Such understanding of Bhagavad-gītā is really profitable and authorized for the welfare of human society in fulfilling the mission of life.

Az egyetlen szándékunk A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van kiadásával az, hogy a feltételekhez kötött, tanulni vágyó embert ugyanazon cél felé tereljük, mint amiért Kṛṣṇa száll alá e bolygóra Brahmā minden napjában, azaz minden 8 600 000 000 évben egyszer. Erről a célról maga a Bhagavad-gītā beszél, amit úgy kell elfogadnunk, ahogyan van, másképp semmi értelme azzal próbálkoznunk, hogy megértsük a Bhagavad-gītāt és elbeszélőjét, az Úr Kṛṣṇát. Az Úr Kṛṣṇa a Bhagavad-gītāt először a napistennek mondta el sok millió évvel ezelőtt. Kṛṣṇában, a hiteles forrásban bízva kell elfogadnunk ezt a tényt, s így kell megértenünk a Bhagavad-gītā történelmi jelentőségét, anélkül hogy félremagyaráznánk azt. Ha valaki Kṛṣṇa akaratát figyelmen kívül hagyva értelmezi a Bhagavad-gītāt, a legnagyobb sértést követi el. Hogy ezt elkerüljük, az Urat az Istenség Legfelsőbb Személyiségének kell elfogadnunk, ahogyan azt Arjuna, az Úr Kṛṣṇa első tanítványa tette. A Bhagavad-gītāt ilyen szellemben való olvasása valóban hiteles, és segít az emberi társadalomnak abban, hogy beteljesítse emberi küldetését.

The Kṛṣṇa consciousness movement is essential in human society, for it offers the highest perfection of life. How this is so is explained fully in the Bhagavad-gītā. Unfortunately, mundane wranglers have taken advantage of Bhagavad-gītā to push forward their demonic propensities and mislead people regarding right understanding of the simple principles of life. Everyone should know how God, or Kṛṣṇa, is great, and everyone should know the factual position of the living entities. Everyone should know that a living entity is eternally a servant and that unless one serves Kṛṣṇa one has to serve illusion in different varieties of the three modes of material nature and thus wander perpetually within the cycle of birth and death; even the so-called liberated Māyāvādī speculator has to undergo this process. This knowledge constitutes a great science, and each and every living being has to hear it for his own interest.

A Kṛṣṇa-tudat mozgalma nélkülözhetetlen az emberi társadalomban, mert az élet legteljesebb tökéletességét teszi elérhetővé. Hogy ez miként történik, arról a Bhagavad-gītā részletes magyarázattal szolgál. Az örökké vitázó materialisták sajnos saját démonikus céljaikra használták fel a Bhagavad-gītāt, hogy félrevezessék az embereket az élet legegyszerűbb elveit illetően. Mindenkinek tudnia kell, hogy Isten, Kṛṣṇa milyen hatalmas, és ismernie kell az élőlények valódi helyzetét. Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy az élőlény örökké szolga, s ha nem Kṛṣṇát, akkor az illúziót szolgálja az anyagi természet három kötőerejének különböző megnyilvánulásaiban, állandó vándorlásra ítéltetve a születés és halál körforgásában. Még a magukat felszabadultnak tekintő māyāvādī spekulálókra is ez a sors vár. Hatalmas tudomány ez, melyről minden élőlénynek saját érdekében hallania kell.

People in general, especially in this Age of Kali, are enamored by the external energy of Kṛṣṇa, and they wrongly think that by advancement of material comforts every man will be happy. They have no knowledge that the material or external nature is very strong, for everyone is strongly bound by the stringent laws of material nature. A living entity is happily the part and parcel of the Lord, and thus his natural function is to render immediate service to the Lord. By the spell of illusion one tries to be happy by serving his personal sense gratification in different forms which will never make him happy. Instead of satisfying his own personal material senses, he has to satisfy the senses of the Lord. That is the highest perfection of life. The Lord wants this, and He demands it. One has to understand this central point of Bhagavad-gītā. Our Kṛṣṇa consciousness movement is teaching the whole world this central point, and because we are not polluting the theme of Bhagavad-gītā As It Is, anyone seriously interested in deriving benefit by studying the Bhagavad-gītā must take help from the Kṛṣṇa consciousness movement for practical understanding of Bhagavad-gītā under the direct guidance of the Lord. We hope, therefore, that people will derive the greatest benefit by studying Bhagavad-gītā As It Is as we have presented it here, and if even one man becomes a pure devotee of the Lord, we shall consider our attempt a success.

Az embereket – különösen ebben a Kali-korban – Kṛṣṇa külső energiája bűvöli el, s azt gondolják, hogy az anyagi kényelem fokozásával mindenki boldog lehet. Nem tudják, hogy a külső, anyagi természet rendkívül erős, hiszen szigorú törvényei mindenkit erősen megkötöznek. Az élőlény az Úr boldog szerves része, így természetes feladata az, hogy közvetlen szolgálatot végezzen Neki. Az illúzió hatására az ember úgy akar boldog lenni, hogy a legkülönfélébb módokon saját érzékkielégítésére törekszik. Ez azonban sohasem teheti boldoggá. Saját anyagi érzékeinek kielégítése helyett az Úr érzékeit kell elégedetté tennie. Ez az élet legmagasabb rendű tökéletessége. Az Úr erre vágyik, s ezt kéri tőlünk. Meg kell értenünk, hogy ez a Bhagavad-gītā központi gondolata. Ezt a legfőbb mondanivalót tanítja a mi Kṛṣṇa-tudatos mozgalmunk is az egész világnak. Aki valóban lelki áldáshoz szeretne jutni e könyv tanulmányozásával, annak ahhoz, hogy az Úr közvetlen irányításával a gyakorlatban is megértse a Bhagavad-gītāt, a Kṛṣṇa-tudat mozgalmától kell segítséget kérnie, mert mi nem szennyezzük be a Bhagavad-gītā témáját. Reméljük, mindenkinek nagy hasznára válik majd az általunk közreadott A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van tanulmányozása, s ha csak egyvalaki is az Úr tiszta bhaktájává válik, próbálkozásunkat már sikeresnek könyvelhetjük el.

A. C. Bhaktivedanta Swami
12 May 1971
Sydney, Australia

A. C. Bhaktivedanta Swami
Sydney, Ausztrália
1971. május 12.