Skip to main content

Preface

Eessõna

Originally I wrote Bhagavad-gītā As It Is in the form in which it is presented now. When this book was first published, the original manuscript was, unfortunately, cut short to less than 400 pages, without illustrations and without explanations for most of the original verses of the Śrīmad Bhagavad-gītā. In all of my other books – Śrīmad-Bhāgavatam, Śrī Īśopaniṣad, etc. – the system is that I give the original verse, its English transliteration, word-for-word Sanskrit-English equivalents, translations and purports. This makes the book very authentic and scholarly and makes the meaning self-evident. I was not very happy, therefore, when I had to minimize my original manuscript. But later on, when the demand for Bhagavad-gītā As It Is considerably increased, I was requested by many scholars and devotees to present the book in its original form. Thus the present attempt is to offer the original manuscript of this great book of knowledge with full paramparā explanation in order to establish the Kṛṣṇa consciousness movement more soundly and progressively.

Algupäraselt kirjutasin ma „Bhagavad-gītā nii nagu see on" kujul, nagu see ilmub käesolevas trükis. Raamatu esimesel avaldamisel lühendati algne käsikiri kahjuks aga vähem kui neljasajale leheküljele ning see ilmus illustratsioonide ja enamike „Śrīmad Bhagavad-gītā" algupäraste värsside selgitusteta. Kõikides minu teistes raamatutes, nagu „Śrīmad-Bhāgavatam", „Śrī Īśopaniṣad" jt olen ma järginud süsteemi, et ma toon esiteks ära värsirea selle algupärasel kujul, seejärel annan ma selle ladina transliteratsiooni, siis iga sanskritikeelse sõna ingliskeelse vaste, millele järgneb värsi tõlge ja selgitus. Selline esitlusviis teeb raamatust autentse ja teadusliku ning selle mõte saab enesestmõistetavaks. Seetõttu olin ma küllaltki pettunud, kui minult nõuti käsikirja lühendamist miinimumini. Kuid aja jooksul, mil nõudlus „Bhagavad-gītā nii nagu see on" järgi suurenes, pöördusid minu poole paljud õpetlased ja pühendunud palvega, esitada raamat selle algupärases vormis. Seega on käesoleva väljaande eesmärgiks esitada lugejale selle suure teadmiste raamatu algupärane käsikiri koos täielike, paramparāst lähtuvate selgitustega ning luua sellega Kṛṣṇa teadvuse liikumisele tugevam alus ja kindlustada selle edasine levik.

Our Kṛṣṇa consciousness movement is genuine, historically authorized, natural and transcendental due to its being based on Bhagavad-gītā As It Is. It is gradually becoming the most popular movement in the entire world, especially amongst the younger generation. It is becoming more and more interesting to the older generation also. Older gentlemen are becoming interested, so much so that the fathers and grandfathers of my disciples are encouraging us by becoming life members of our great society, the International Society for Krishna Consciousness. In Los Angeles many fathers and mothers used to come to see me to express their feelings of gratitude for my leading the Kṛṣṇa consciousness movement throughout the entire world. Some of them said that it is greatly fortunate for the Americans that I have started the Kṛṣṇa consciousness movement in America. But actually the original father of this movement is Lord Kṛṣṇa Himself, since it was started a very long time ago but is coming down to human society by disciplic succession. If I have any credit in this connection, it does not belong to me personally, but it is due to my eternal spiritual master, His Divine Grace Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupāda.

Meie Kṛṣṇa teadvuse liikumine on ehe, ajalooliselt autoriteetne, loomupärane ja transtsendentaalne, kuna see põhineb teosel „Bhagavad-gītā nii nagu see on". Kṛṣṇa teadvuse liikumine on aegamööda muutumas populaarseimaks liikumiseks terves maailmas, seda eriti noorema põlvkonna hulgas. Samuti on ka vanem põlvkond sellest üha enam ja enam huvitumas. Vanahärradki on huvitumas meie liikumisest, nii et paljud minu õpilaste isad ja vanaisad annavad meile jõudu meie ühingu, Rahvusvahelise Kṛṣṇa Teadvuse Ühingu liikmeks astudes. Los Angeleses tulid minu juurde paljud isad ja emad sooviga väljendada mulle tänu Kṛṣṇa teadvuse liikumise levitamise eest üle kogu maailma. Mõned nende hulgast ütlesid, et ameeriklastele on langenud osaks suur õnn, kuna ma alustasin Kṛṣṇa teadvuse liikumist just Ameerikas. Kuid selle liikumise tõeline isa on tegelikult Jumal Kṛṣṇa Ise. See liikumine sai alguse palju aastaid tagasi ning on tänapäeva jõudnud õpilasjärgnevusahelat pidi. Kui mina väärin selle kõigega seotult üldse mingitki tunnustust, siis ei kuulu see isiklikult mitte minule, vaid minu igavesele vaimsele õpetajale Tema Jumalikule Kõrgusele Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupādale.

If personally I have any credit in this matter, it is only that I have tried to present Bhagavad-gītā as it is, without any adulteration. Before my presentation of Bhagavad-gītā As It Is, almost all the English editions of Bhagavad-gītā were introduced to fulfill someone’s personal ambition. But our attempt, in presenting Bhagavad-gītā As It Is, is to present the mission of the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa. Our business is to present the will of Kṛṣṇa, not that of any mundane speculator like the politician, philosopher or scientist, for they have very little knowledge of Kṛṣṇa, despite all their other knowledge. When Kṛṣṇa says, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru, etc., we, unlike the so-called scholars, do not say that Kṛṣṇa and His inner spirit are different. Kṛṣṇa is absolute, and there is no difference between Kṛṣṇa’s name, Kṛṣṇa’s form, Kṛṣṇa’s qualities, Kṛṣṇa’s pastimes, etc. This absolute position of Kṛṣṇa is difficult to understand for any person who is not a devotee of Kṛṣṇa in the system of paramparā (disciplic succession). Generally the so-called scholars, politicians, philosophers and svāmīs, without perfect knowledge of Kṛṣṇa, try to banish or kill Kṛṣṇa when writing commentary on Bhagavad-gītā. Such unauthorized commentary upon Bhagavad-gītā is known as māyāvāda-bhāṣya, and Lord Caitanya has warned us about these unauthorized men. Lord Caitanya clearly says that anyone who tries to understand Bhagavad-gītā from the Māyāvādī point of view will commit a great blunder. The result of such a blunder will be that the misguided student of Bhagavad-gītā will certainly be bewildered on the path of spiritual guidance and will not be able to go back to home, back to Godhead.

Kui minule kuulub siinkohal üldse mingi tunnustus, siis ehk ainult põhjusel, et ma olen püüdnud esitada „Bhagavad-gītāt" nii nagu see on, midagi võltsimata. Enne seda kui ma esitasin „Bhagavad-gītā nii nagu see on", olid praktiliselt kõik ingliskeelsed „Bhagavad-gītā" tõlked avaldatud kellegi isiklike ambitsioonide rahuldamiseks. Kuid meie katse esitada „Bhagavad- gītā nii nagu see on" kannab eesmärki tutvustada Jumala Kõrgeima Isiksuse, Kṛṣṇa, missiooni. Meie ülesandeks on esitada Kṛṣṇa tahet, mitte mõne ilmaliku spekulandi – poliitiku, filosoofi, teadlase – tahet, sest nende teadmised Kṛṣṇast on äärmiselt piiratud, vaatamata nende haritusele teistes valdkondades. Kui Kṛṣṇa lausub man-manā bhava mad-bhakto mad- yājī māṁ namaskuru jne, siis meie, erinevalt niinimetatud õpetlastest, ei väida, nagu oleksid Kṛṣṇa ja Tema sisemine vaim erinevad. Kṛṣṇa on absoluutne, ning Tema nime, keha, omaduste ega mängude vahel pole mingit erinevust. Inimene, kes ei kuulu paramparāsse (õpilasjärgnevusahelasse) ega ole Kṛṣṇa pühendunu, pole võimeline Kṛṣṇa absoluutset positsiooni mõistma. Reeglina püüavad niinimetatud teadlased, poliitikud, filosoofid ja svāmīd, kel puudub selge ettekujutus Kṛṣṇast, Teda, „Bhagavad-gītāt" kommenteerides üldse välja jätta. Selline ebaautoriteetne „Bhagavad-gītā" kommentaar kannab nimetust māyāvādabhāṣya ning Jumal Caitanya hoiatas meid selliste ebaautoriteetsete tõlgitsuste eest. Jumal Caitanya lausus selgelt, et igaüks, kes püüab mõista „Bhagavad-gītāt" māyāvādī seisukohalt, sooritab suure vea. Sellise eksituse tulemuseks on see, et eksiteele juhitud „Bhagavad-gītā" uurija satub vaimse edasiliikumise teel suurde segadusse ega suuda leida teed tagasi koju, Jumala juurde.

Our only purpose is to present this Bhagavad-gītā As It Is in order to guide the conditioned student to the same purpose for which Kṛṣṇa descends to this planet once in a day of Brahmā, or every 8,600,000,000 years. This purpose is stated in Bhagavad-gītā, and we have to accept it as it is; otherwise there is no point in trying to understand the Bhagavad-gītā and its speaker, Lord Kṛṣṇa. Lord Kṛṣṇa first spoke Bhagavad-gītā to the sun-god some hundreds of millions of years ago. We have to accept this fact and thus understand the historical significance of Bhagavad-gītā, without misinterpretation, on the authority of Kṛṣṇa. To interpret Bhagavad-gītā without any reference to the will of Kṛṣṇa is the greatest offense. In order to save oneself from this offense, one has to understand the Lord as the Supreme Personality of Godhead, as He was directly understood by Arjuna, Lord Kṛṣṇa’s first disciple. Such understanding of Bhagavad-gītā is really profitable and authorized for the welfare of human society in fulfilling the mission of life.

Meie ainus eesmärk „Bhagavad-gītā nii nagu see on" esitamisel on juhatada tingimustest sõltuv õpilane samale eesmärgile, mille nimel Kṛṣṇa igal Brahmā päeval ehk kord 8 600 000 000 aasta jooksul sellele planeedile laskub. Sellest eesmärgist räägitakse ka „Bhagavad-gītās" ning me peame selle omaks võtma nii nagu see on. Vastasel juhul pole mõtet üritadagi mõista ei „Bhagavad-gītāt" ega selle jutustajat, Jumal Kṛṣṇat. Esmalt andis Kṛṣṇa „Bhagavad-gītās" sisalduvad teadmised Päikesejumalale mõned sajad miljonid aastad tagasi. Me peame seda fakti tunnistama ja mõistma „Bhagavad- gītā" ajaloolist tähtsust ilma ekslike interpretatsioonideta ning Kṛṣṇa autoriteetsusele toetudes. Käsitleda „Bhagavad-gītāt" rääkimata Kṛṣṇa tahtest on suurim solvang. Et säästa end sellise solvangu sooritamisest tuleb teadvustada Jumalat kui Jumala Kõrgeimat Isiksust, nii nagu seda tegi Arjuna, Jumal Kṛṣṇa esimene õpilane. Selline arusaam „Bhagavad-gītāst" toetub autoriteedile ja toob kasu kogu inimühiskonnale, aidates sel täita oma elu missiooni.

The Kṛṣṇa consciousness movement is essential in human society, for it offers the highest perfection of life. How this is so is explained fully in the Bhagavad-gītā. Unfortunately, mundane wranglers have taken advantage of Bhagavad-gītā to push forward their demonic propensities and mislead people regarding right understanding of the simple principles of life. Everyone should know how God, or Kṛṣṇa, is great, and everyone should know the factual position of the living entities. Everyone should know that a living entity is eternally a servant and that unless one serves Kṛṣṇa one has to serve illusion in different varieties of the three modes of material nature and thus wander perpetually within the cycle of birth and death; even the so-called liberated Māyāvādī speculator has to undergo this process. This knowledge constitutes a great science, and each and every living being has to hear it for his own interest.

Kṛṣṇa teadvuse liikumine on inimühiskonnale hädavajalik, pakkudes võimalust saavutada elu kõrgeimat täiuslikkust. Kuidas see on võimalik, selgitab „Bhagavad-gītā". Kahjuks on aga paljud ilmalikud vaidlejad „Bhagavad-gītā" abil oma deemonlikke kalduvusi esile toonud ja eksitanud inimesi elu lihtsate printsiipide mõistmisel. Igaüks peab teadma kuivõrd võimas on Jumal, ehk Kṛṣṇa, ja milline on elusolendite tegelik positsioon. Kõik peavad teadma, et elusolend on igavene teener ja nii kaua kui ta ei teeni Kṛṣṇat, tuleb tal teenida materiaalse looduse kolme guṇa erinevate vormidena avalduvat illusiooni, olles sedasi lakkamatult sunnitud viibima sünni ja surma ringkäigus. See käib isegi niinimetatud vabanenud māyāvādīdest spekulantide kohta. „Bhagavad-gītā" kujutab endast suurt teadust ja iga elusolend peab iseenda huvides seda kuulama.

People in general, especially in this Age of Kali, are enamored by the external energy of Kṛṣṇa, and they wrongly think that by advancement of material comforts every man will be happy. They have no knowledge that the material or external nature is very strong, for everyone is strongly bound by the stringent laws of material nature. A living entity is happily the part and parcel of the Lord, and thus his natural function is to render immediate service to the Lord. By the spell of illusion one tries to be happy by serving his personal sense gratification in different forms which will never make him happy. Instead of satisfying his own personal material senses, he has to satisfy the senses of the Lord. That is the highest perfection of life. The Lord wants this, and He demands it. One has to understand this central point of Bhagavad-gītā. Our Kṛṣṇa consciousness movement is teaching the whole world this central point, and because we are not polluting the theme of Bhagavad-gītā As It Is, anyone seriously interested in deriving benefit by studying the Bhagavad-gītā must take help from the Kṛṣṇa consciousness movement for practical understanding of Bhagavad-gītā under the direct guidance of the Lord. We hope, therefore, that people will derive the greatest benefit by studying Bhagavad-gītā As It Is as we have presented it here, and if even one man becomes a pure devotee of the Lord, we shall consider our attempt a success.

Valdavalt on inimesed, ja seda eriti käesoleval kali ajastul, armunud Kṛṣṇa välisesse energiasse, ning nad arvavad ekslikult, et materiaalsete mugavuste suurendamisega suudavad nad jõuda õnneni. Neil pole vähimatki aimu, et materiaalne ehk väline energia on väga tugev, ning et kõik allub materiaalse looduse rangetele seadustele. Elusolendil on õnn olla Jumala lahutamatu osake ning seetõttu on tema loomulikuks ülesandeks teenida Jumalat. Illusiooni mõju all püüab igaüks erinevatel viisidel oma meeli rahuldades õnnelikuks saada, mis aga mitte kunagi kellelgi ei õnnestu. Selle asemel, et rahuldada omaenese materiaalseid meeli, tuleb rahuldada Jumala meeli. Selles seisneb elu kõrgeim täiuslikkus. Jumal soovib ning nõuab seda. Inimestel tuleb mõista seda „Bhagavad-gītā" keskseimat ideed. Meie Kṛṣṇa teadvuse liikumise eesmärgiks on õpetada kogu maailmale „Bhagavad-gītā nii nagu see on" keskseimat ideed ning kuna me ei risusta „Bhagavad-gītāt" oma arvamustega, tuleb igaühel, kes soovib „Bhagavad-gītā" uurimise läbi saada osa õnnistusest, pöörduda abi saamiseks ja „Bhagavad-gītā" praktiliseks mõistmiseks, Jumala otsese juhendamise all, Kṛṣṇa teadvuse liikumise poole. Seetõttu me loodame, et inimesed saavad osa suurimast õnnistusest lugedes käesolevat teost, „Bhagavad-gītā nii nagu see on" ja kui kasvõi üks inimene saab seeläbi puhtaks Jumala pühendunuks, võime me pidada oma üritust kordaläinuks.

A. C. Bhaktivedanta Swami
12 May 1971
Sydney, Australia

A.C. Bhaktivedanta Swami
12. mai 1971
Sydney, Austraalia