Skip to main content

Preface

Předmluva

Originally I wrote Bhagavad-gītā As It Is in the form in which it is presented now. When this book was first published, the original manuscript was, unfortunately, cut short to less than 400 pages, without illustrations and without explanations for most of the original verses of the Śrīmad Bhagavad-gītā. In all of my other books – Śrīmad-Bhāgavatam, Śrī Īśopaniṣad, etc. – the system is that I give the original verse, its English transliteration, word-for-word Sanskrit-English equivalents, translations and purports. This makes the book very authentic and scholarly and makes the meaning self-evident. I was not very happy, therefore, when I had to minimize my original manuscript. But later on, when the demand for Bhagavad-gītā As It Is considerably increased, I was requested by many scholars and devotees to present the book in its original form. Thus the present attempt is to offer the original manuscript of this great book of knowledge with full paramparā explanation in order to establish the Kṛṣṇa consciousness movement more soundly and progressively.

Původně jsem napsal Bhagavad-gītu takovou, jaká je, v podobě, ve které ji předkládáme nyní. Pro první vydání byl rukopis bohužel zkrácen na necelých čtyři sta stránek, bez ilustrací a bez vysvětlujících komentářů k většině původních veršů. V ostatních knížkách — Śrīmad-Bhāgavatamu, Śrī Īśopaniṣadě atd. — uvádím nejprve původní verš, jeho přepis do latinky, překlady jednotlivých sanskrtských slov, poté překlad celého verše a nakonec jeho výklad. Tak je text autentický a vědecký a má zcela jasný smysl. Proto jsem nebyl příliš nadšený, když jsem musel svůj rukopis zkrátit. Později však po Bhagavad-gītě takové, jaká je, značně vzrostla poptávka a mnoho učenců i oddaných mě požádalo, abych knihu vydal v její původní podobě. Nyní se tedy pokoušíme předložit původní rukopis této velké knihy poznání s úplným vysvětlením předávaným posloupností duchovních učitelů (paramparā), abychom dali hnutí pro vědomí Kṛṣṇy pevnější základ pro jeho existenci a rozvoj.

Our Kṛṣṇa consciousness movement is genuine, historically authorized, natural and transcendental due to its being based on Bhagavad-gītā As It Is. It is gradually becoming the most popular movement in the entire world, especially amongst the younger generation. It is becoming more and more interesting to the older generation also. Older gentlemen are becoming interested, so much so that the fathers and grandfathers of my disciples are encouraging us by becoming life members of our great society, the International Society for Krishna Consciousness. In Los Angeles many fathers and mothers used to come to see me to express their feelings of gratitude for my leading the Kṛṣṇa consciousness movement throughout the entire world. Some of them said that it is greatly fortunate for the Americans that I have started the Kṛṣṇa consciousness movement in America. But actually the original father of this movement is Lord Kṛṣṇa Himself, since it was started a very long time ago but is coming down to human society by disciplic succession. If I have any credit in this connection, it does not belong to me personally, but it is due to my eternal spiritual master, His Divine Grace Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupāda.

Naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je pravé, historicky autorizované, přirozené a transcendentální, jelikož se opírá o Bhagavad-gītu takovou, jaká je. Postupně se stává nejpopulárnějším hnutím na světě, zvláště mezi mladými lidmi. Stále větší zájem však projevuje i starší generace, a to do té míry, že otcové a dědové mých žáků se stávají čestnými životními členy naší velké Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy. To je velice povzbudivé. V Los Angeles mi mnoho rodičů přicházelo vyslovit svůj vděk za to, že vedu hnutí pro vědomí Kṛṣṇy na celém světě. Někteří z nich se vyjádřili, že Američané mají velké štěstí, že jsem hnutí založil právě v Americe. Původním otcem našeho hnutí je však samotný Pán Kṛṣṇa, neboť bylo založeno již nesmírně dávno a do lidské společnosti sestupuje učednickou posloupností. Připadají-li mi v této souvislosti nějaké zásluhy, pak nepatří mé osobě, ale mému věčnému duchovnímu učiteli, kterým je Jeho Božská Milost Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivṛājakācārya 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupāda.

If personally I have any credit in this matter, it is only that I have tried to present Bhagavad-gītā as it is, without any adulteration. Before my presentation of Bhagavad-gītā As It Is, almost all the English editions of Bhagavad-gītā were introduced to fulfill someone’s personal ambition. But our attempt, in presenting Bhagavad-gītā As It Is, is to present the mission of the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa. Our business is to present the will of Kṛṣṇa, not that of any mundane speculator like the politician, philosopher or scientist, for they have very little knowledge of Kṛṣṇa, despite all their other knowledge. When Kṛṣṇa says, man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru, etc., we, unlike the so-called scholars, do not say that Kṛṣṇa and His inner spirit are different. Kṛṣṇa is absolute, and there is no difference between Kṛṣṇa’s name, Kṛṣṇa’s form, Kṛṣṇa’s qualities, Kṛṣṇa’s pastimes, etc. This absolute position of Kṛṣṇa is difficult to understand for any person who is not a devotee of Kṛṣṇa in the system of paramparā (disciplic succession). Generally the so-called scholars, politicians, philosophers and svāmīs, without perfect knowledge of Kṛṣṇa, try to banish or kill Kṛṣṇa when writing commentary on Bhagavad-gītā. Such unauthorized commentary upon Bhagavad-gītā is known as māyāvāda-bhāṣya, and Lord Caitanya has warned us about these unauthorized men. Lord Caitanya clearly says that anyone who tries to understand Bhagavad-gītā from the Māyāvādī point of view will commit a great blunder. The result of such a blunder will be that the misguided student of Bhagavad-gītā will certainly be bewildered on the path of spiritual guidance and will not be able to go back to home, back to Godhead.

Pokud jsem sám udělal něco záslužného, bylo to jedině to, že jsem se snažil představit Bhagavad-gītu tak, jak je — bez jakýchkoliv změn. Téměř všechna anglická vydání Gīty, která předcházela mé Bhagavad-gītě takové, jaká je, byla uveřejněna s cílem uspokojit něčí osobní ambice. My se však pokoušíme představit poselství Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy. Naším cílem je předložit vůli Kṛṣṇy, ne vůli nějakého světského spekulanta z řad politiků, filozofů, či vědců, kteří sice mohou mít rozsáhlé znalosti v různých jiných oblastech, ale o Kṛṣṇovi toho vědí velice málo. Když Kṛṣṇa prohlašuje: man-manā bhava mad-bhakto mad yājī māṁ namaskuru atd., neříkáme na rozdíl od takzvaných učenců, že Kṛṣṇa a Jeho duchovní nitro se od sebe liší. Kṛṣṇa je absolutní a mezi Kṛṣṇovým jménem, podobou, vlastnostmi, zábavami apod. není žádný rozdíl. Pro každého, kdo není oddaným Kṛṣṇy v systému učednické posloupnosti (paramparā), je toto Kṛṣṇovo absolutní postavení velmi těžko pochopitelné. Takzvaní učenci, politici, filozofové a svāmī, kterým chybí dokonalé poznání o Kṛṣṇovi, se ve svých komentářích k Bhagavad-gītě obvykle snaží Kṛṣṇu odstranit ze scény či zabít. Takové neautorizované komentáře k Bhagavad-gītě se nazývají māyāvāda-bhāṣya a Pán Caitanya nás před jejich samozvanými autory varuje. Jasně říká, že každý, kdo se snaží pochopit Bhagavad-gītu z māyāvādského hlediska, se dopouští hrubé chyby. Kvůli této chybě bude pomýlený student Bhagavad-gīty uveden na nesprávnou cestu co se týče duchovního vedení a nebude se moci vrátit domů, zpátky k Bohu.

Our only purpose is to present this Bhagavad-gītā As It Is in order to guide the conditioned student to the same purpose for which Kṛṣṇa descends to this planet once in a day of Brahmā, or every 8,600,000,000 years. This purpose is stated in Bhagavad-gītā, and we have to accept it as it is; otherwise there is no point in trying to understand the Bhagavad-gītā and its speaker, Lord Kṛṣṇa. Lord Kṛṣṇa first spoke Bhagavad-gītā to the sun-god some hundreds of millions of years ago. We have to accept this fact and thus understand the historical significance of Bhagavad-gītā, without misinterpretation, on the authority of Kṛṣṇa. To interpret Bhagavad-gītā without any reference to the will of Kṛṣṇa is the greatest offense. In order to save oneself from this offense, one has to understand the Lord as the Supreme Personality of Godhead, as He was directly understood by Arjuna, Lord Kṛṣṇa’s first disciple. Such understanding of Bhagavad-gītā is really profitable and authorized for the welfare of human society in fulfilling the mission of life.

Naším jediným záměrem je předložit tuto Bhagavad-gītu takovou, jaká je, s úmyslem vést jejího podmíněného studenta za stejným cílem, pro který Kṛṣṇa jednou za den Brahmy neboli jednou za 8 600 000 000 let sestupuje na tuto planetu. Tento cíl je v Bhagavad-gītě popsán a my ho musíme přijmout takový, jaký je. V jiném případě nemá snaha porozumět Bhagavad-gītě a jejímu mluvčímu, Pánu Kṛṣṇovi, žádný význam. Poprvé Pán Kṛṣṇa přednesl Bhagavad-gītu před více než stem miliónů let bohu Slunce. Tento fakt musíme uznat, a tak pochopit historický význam Bhagavad-gīty podle mínění samotného Kṛṣṇy, aniž bychom se uchylovali k mylným výkladům. Vykládat Bhagavad-gītu bez odkazu na Kṛṣṇovu vůli je ten největší přestupek. Abychom se ho vyvarovali, musíme poznat Pána jakožto Nejvyšší Osobnost Božství, tak jako Ho přímo poznal Arjuna, Kṛṣṇův první žák. Takové pochopení Bhagavad-gīty je skutečně prospěšné a má moc přinést dobro celé lidské společnosti, neboť člověku umožňuje naplnit jeho životní poslání.

The Kṛṣṇa consciousness movement is essential in human society, for it offers the highest perfection of life. How this is so is explained fully in the Bhagavad-gītā. Unfortunately, mundane wranglers have taken advantage of Bhagavad-gītā to push forward their demonic propensities and mislead people regarding right understanding of the simple principles of life. Everyone should know how God, or Kṛṣṇa, is great, and everyone should know the factual position of the living entities. Everyone should know that a living entity is eternally a servant and that unless one serves Kṛṣṇa one has to serve illusion in different varieties of the three modes of material nature and thus wander perpetually within the cycle of birth and death; even the so-called liberated Māyāvādī speculator has to undergo this process. This knowledge constitutes a great science, and each and every living being has to hear it for his own interest.

Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy má pro společnost zásadní význam, neboť nabízí nejvyšší dokonalost žití. Detailně je to vysvětleno v Bhagavad-gītě. Světští polemici však bohužel využívají Bhagavad-gīty k tomu, aby prosazovali své démonské sklony a klamali všechny lidi v otázce správného pochopení jednoduchých principů života. Každý by měl vědět, jak veliký je Bůh, Kṛṣṇa, a jaké je skutečné postavení živých bytostí. Je třeba vědět, že živá bytost je věčně služebníkem, a že pokud neslouží Kṛṣṇovi, musí sloužit iluzi v různých projevech tří kvalit hmotné přírody, a tak neustále putovat koloběhem rození a umírání. To musí podstoupit dokonce i takzvaně osvobozený māyāvādský spekulant. Toto poznání představuje velkou vědu a je v zájmu každé živé bytosti si ho vyslechnout.

People in general, especially in this Age of Kali, are enamored by the external energy of Kṛṣṇa, and they wrongly think that by advancement of material comforts every man will be happy. They have no knowledge that the material or external nature is very strong, for everyone is strongly bound by the stringent laws of material nature. A living entity is happily the part and parcel of the Lord, and thus his natural function is to render immediate service to the Lord. By the spell of illusion one tries to be happy by serving his personal sense gratification in different forms which will never make him happy. Instead of satisfying his own personal material senses, he has to satisfy the senses of the Lord. That is the highest perfection of life. The Lord wants this, and He demands it. One has to understand this central point of Bhagavad-gītā. Our Kṛṣṇa consciousness movement is teaching the whole world this central point, and because we are not polluting the theme of Bhagavad-gītā As It Is, anyone seriously interested in deriving benefit by studying the Bhagavad-gītā must take help from the Kṛṣṇa consciousness movement for practical understanding of Bhagavad-gītā under the direct guidance of the Lord. We hope, therefore, that people will derive the greatest benefit by studying Bhagavad-gītā As It Is as we have presented it here, and if even one man becomes a pure devotee of the Lord, we shall consider our attempt a success.

Lidé, zvláště v tomto věku Kali, jsou okouzleni vnější energií Kṛṣṇy. Mylně se domnívají, že všichni budou šťastní, když budou mít zajištěné větší hmotné pohodlí. Nevědí, že hmotná, vnější příroda je velmi mocná — každý je pevně spoután jejími striktními zákony. Živá bytost je nedílnou částí Pána, a její přirozenou činností je tedy sloužit přímo Pánovi. V takovém postavení je šťastná. Pod vlivem iluze se však snaží být šťastná tím, že různými způsoby slouží různým podobám vlastního smyslového požitku, což jí štěstí nikdy nepřinese. Místo uspokojování svých hmotných smyslů musí uspokojovat smysly Pána — to je nejvyšší dokonalost života. Pán to chce a vyžaduje to; tuto hlavní myšlenku Bhagavad-gīty je třeba pochopit. Naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy o tom učí celý svět, a jelikož téma Bhagavad-gīty neznehodnocujeme, každý, kdo má vážný zájem o prospěch z jejího studia, musí přijmout pomoc od tohoto hnutí, aby mohl Gītě porozumět v praxi pod přímým vedením Pána. Doufáme tedy, že lidé získají z Bhagavad-gīty takové, jaká je — jak ji zde předkládáme — ten největší prospěch, a když se byť jen jeden člověk stane čistým oddaným Pána, budeme svou snahu považovat za úspěšnou.

A. C. Bhaktivedanta Swami
12 May 1971
Sydney, Australia

A.C. Bhaktivedanta Swami
12.května 1971
Sydney, Austrálie