Skip to main content

TEXT 6

6. VERS

Devanagari

Devanagari

यथाकाशस्थितो नित्यं वायु: सर्वत्रगो महान् ।
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

Text

Szöveg

yathākāśa-sthito nityaṁ
vāyuḥ sarvatra-go mahān
tathā sarvāṇi bhūtāni
mat-sthānīty upadhāraya
yathākāśa-sthito nityaṁ
vāyuḥ sarvatra-go mahān
tathā sarvāṇi bhūtāni
mat-sthānīty upadhāraya

Synonyms

Szó szerinti jelentés

yathā — just as; ākāśa-sthitaḥ — situated in the sky; nityam — always; vāyuḥ — the wind; sarvatra-gaḥ — blowing everywhere; mahān — great; tathā — similarly; sarvāṇi bhūtāni — all created beings; mat-sthāni — situated in Me; iti — thus; upadhāraya — try to understand.

yathā – ahogyan; ākāśa-sthitaḥ – az égben nyugodva; nityam – mindig; vāyuḥ – a szél; sarvatra-gaḥ – mindenhol fújó; mahān – nagy; tathā – hasonlóan; sarvāṇi bhūtāni – minden teremtett lény; mat-sthāni – Bennem van; iti – ily módon; upadhāraya – próbáld megérteni.

Translation

Fordítás

Understand that as the mighty wind, blowing everywhere, rests always in the sky, all created beings rest in Me.

Tudd meg, hogy minden teremtett lény úgy nyugszik Bennem, miként a mindenhol fújó erős szél nyugszik állandóan az űrben.

Purport

Magyarázat

For the ordinary person it is almost inconceivable how the huge material creation is resting in Him. But the Lord is giving an example which may help us to understand. The sky may be the biggest manifestation we can conceive. And in that sky the wind or air is the biggest manifestation in the cosmic world. The movement of the air influences the movements of everything. But although the wind is great, it is still situated within the sky; the wind is not beyond the sky. Similarly, all the wonderful cosmic manifestations are existing by the supreme will of God, and all of them are subordinate to that supreme will. As we generally say, not a blade of grass moves without the will of the Supreme Personality of Godhead. Thus everything is moving under His will: by His will everything is being created, everything is being maintained, and everything is being annihilated. Still He is aloof from everything, as the sky is always aloof from the activities of the wind.

A közönséges ember számára szinte elképzelhetetlen, hogyan nyugszik az Úrban a hatalmas anyagi teremtés. Ő azonban egy példával segít nekünk ezt megérteni. Az űr számunkra a felfoghatóság határain belül a legnagyobb megnyilvánulás, s ebben az űrben a szél vagy a levegő a kozmikus világ legnagyobb megnyilvánulása. A levegő mozgása befolyásolja minden más mozgását. A szél azonban annak ellenére, hogy hatalmas, az űrben van, s nem azon túl. Ehhez hasonlóan a csodálatos kozmikus megnyilvánulások is mind Isten legfelsőbb akarata által léteznek, s annak alárendeltjei. Ahogy mondani szokás, egy fűszál sem mozdulhat az Istenség Legfelsőbb Személyiségének akarata nélkül. Minden az Ő akarata szerint mozog. Az Ő akarata teremt, tart fenn és semmisít meg mindent, Ő mégis kívül áll mindenen, mint ahogyan az égre sincs hatással a szélfúvás.

In the Upaniṣads it is stated, yad-bhīṣā vātaḥ pavate: “It is out of the fear of the Supreme Lord that the wind is blowing.” (Taittirīya Upaniṣad 2.8.1) In the Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad (3.8.9) it is stated, etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi sūrya-candramasau vidhṛtau tiṣṭhata etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi dyāv-āpṛthivyau vidhṛtau tiṣṭhataḥ. “By the supreme order, under the superintendence of the Supreme Personality of Godhead, the moon, the sun, and the other great planets are moving.” In the Brahma-saṁhitā (5.52) also it is stated,

Az upaniṣadok kijelentik: yad-bhīṣā vātaḥ pavate. „A szél a Legfelsőbb Úrtól rettegve fúj” (Taittirīya-upaniṣad 2.8.1). A Bṛhad-āraṇyaka-upaniṣadban (3.8.9) az áll: etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi sūrya-candramasau vidhṛtau tiṣṭhata etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi dyāv-āpṛthivyau vidhṛtau tiṣṭhataḥ. „A Hold, a Nap és a többi hatalmas bolygó az Istenség Legfelsőbb Személyiségének felügyelete alatt, az Ő legfelsőbb parancsára kering.” Ezt a Brahma-saṁhitā (5.52) is megerősíti.

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

This is a description of the movement of the sun. It is said that the sun is considered to be one of the eyes of the Supreme Lord and that it has immense potency to diffuse heat and light. Still it is moving in its prescribed orbit by the order and the supreme will of Govinda. So, from the Vedic literature we can find evidence that this material manifestation, which appears to us to be very wonderful and great, is under the complete control of the Supreme Personality of Godhead. This will be further explained in the later verses of this chapter.

Ez a vers a Nap mozgását írja le. A Napot a Legfelsőbb Úr egyik szemének tekintik, s hevét és fényét óriási energiával árasztja szét, mégis Govinda utasítására, az Ő legfelsőbb akaratából kering pályáján. A védikus írásokban tehát bizonyítékot találunk arra, hogy ez a számunkra rendkívül csodálatosnak és hatalmasnak tűnő anyagi megnyilvánulás teljesen az Istenség Legfelsőbb Személyiségének irányítása alatt áll. Ezt a fejezet későbbi versei még részletesebben kifejtik majd.