Skip to main content

TEXT 10

TEXT 10

Devanagari

Devanagari

मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम् ।
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

Text

Tekst

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate
mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate

Synonyms

Synonyms

mayā — by Me; adhyakṣeṇa — by superintendence; prakṛtiḥ — material nature; sūyate — manifests; sa — both; cara-acaram — the moving and the nonmoving; hetunā — for the reason; anena — this; kaunteya — O son of Kuntī; jagat — the cosmic manifestation; viparivartate — is working.

mayā — af Mig; adhyakṣeṇa — gennem overopsyn; prakṛtiḥ — materiel natur; sūyate — manifesterer; sa — både; cara-acaram — de bevægelige og ubevægelige; hetunā — af den grund; anena — denne; kaunteya — O Kuntīs søn; jagat — den kosmiske manifestation; viparivartate — virker.

Translation

Translation

This material nature, which is one of My energies, is working under My direction, O son of Kuntī, producing all moving and nonmoving beings. Under its rule this manifestation is created and annihilated again and again.

Denne materielle natur, der er en af Mine energier, fungerer under Min ledelse og frembringer alle bevægelige såvel som ubevægelige skabninger, O Kuntīs søn. Under dens lov skabes og tilintetgøres denne manifestation igen og igen.

Purport

Purport

It is clearly stated here that the Supreme Lord, although aloof from all the activities of the material world, remains the supreme director. The Supreme Lord is the supreme will and the background of this material manifestation, but the management is being conducted by material nature. Kṛṣṇa also states in Bhagavad-gītā that of all the living entities in different forms and species, “I am the father.” The father gives seeds to the womb of the mother for the child, and similarly the Supreme Lord by His mere glance injects all the living entities into the womb of material nature, and they come out in their different forms and species, according to their last desires and activities. All these living entities, although born under the glance of the Supreme Lord, take their different bodies according to their past deeds and desires. So the Lord is not directly attached to this material creation. He simply glances over material nature; material nature is thus activated, and everything is created immediately. Because He glances over material nature, there is undoubtedly activity on the part of the Supreme Lord, but He has nothing to do with the manifestation of the material world directly. This example is given in the smṛti: when there is a fragrant flower before someone, the fragrance is touched by the smelling power of the person, yet the smelling and the flower are detached from one another. There is a similar connection between the material world and the Supreme Personality of Godhead; actually He has nothing to do with this material world, but He creates by His glance and ordains. In summary, material nature, without the superintendence of the Supreme Personality of Godhead, cannot do anything. Yet the Supreme Personality is detached from all material activities.

FORKLARING: Her står der klart og tydeligt, at skønt den Højeste Herre er hævet over alle den materielle verdens aktiviteter, forbliver Han den øverste leder. Den Højeste Herre er den højeste vilje og baggrunden for denne materielle manifestation, men selve forvaltningen står den materielle natur for. Kṛṣṇa erklærer også i Bhagavad-gītā (14.4), at “Jeg er Faderen” til alle levende skabninger i deres forskellige former og arter. Faderen sår frøet til barnet i moderens liv, og på samme måde befrugter den Højeste Herre alene med Sit blik alle de levende væsener i skødet på den materielle natur, og de kommer ud i forskellige former og arter i overensstemmelse med deres tidligere ønsker og handlinger. Selv om alle disse levende væsener bliver født af den Højeste Herres blik, antager de forskellige kroppe i overensstemmelse med deres tidligere ønsker og handlinger. Herren er således ikke direkte knyttet til denne materielle skabelse. Han kaster blot Sit blik over den materielle natur. Den materielle natur bliver derved aktiveret, og alt bliver skabt med det samme. I og med at Han skuer over den materielle natur, er der unægtelig tale om handling fra den Højeste Herres side, men Han har intet direkte at gøre med manifestationen af den materielle verden. I smṛti bliver der givet følgende eksempel: Når man har en duftende blomst foran sig, berøres duften af ens lugtesans, men alligevel har lugtesansen og blomsten intet med hinanden at gøre. En lignende forbindelse finder vi mellem den materielle verden og Guddommens Højeste Personlighed. Han har i virkeligheden intet at gøre med denne materielle verden, men Han skaber via Sit blik og forordner alting. Kort sagt kan den materielle natur intet foretage sig uden Guddommens Højeste Personligheds overopsyn. Ikke desto mindre er den Højeste Personlighed utilknyttet til alle materielle aktiviteter.