Skip to main content

TEXT 17

TEXT 17

Devanagari

Деванагарі

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदु: ।
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जना: ॥ १७ ॥

Text

Текст

sahasra-yuga-paryantam
ahar yad brahmaṇo viduḥ
rātriṁ yuga-sahasrāntāṁ
te ’ho-rātra-vido janāḥ
сахасра-йуґа-парйантам
ахар йад брахман̣о відух̣
ра̄трім̇ йуґа-сахасра̄нта̄м̇
те ’хо-ра̄тра-відо джана̄х̣

Synonyms

Послівний переклад

sahasra — one thousand; yuga — millenniums; paryantam — including; ahaḥ — day; yat — that which; brahmaṇaḥ — of Brahmā; viduḥ — they know; rātrim — night; yuga — millenniums; sahasra-antām — similarly, ending after one thousand; te — they; ahaḥ-rātra — day and night; vidaḥ — who understand; janāḥ — people.

сахасра — тисяча; йуґа — епохи; парйантам — той, що вміщує; ахах̣—день; йат—той, котрий; брахман̣ах̣—Брахми; відух̣—вони знають; ра̄трім — ніч; йуґа — епохи; сахасра-анта̄м — обмежений тисячею; те—ті; ахах̣-ра̄тра—день і ніч; відах̣—хто розуміє; джана̄х̣—люди.

Translation

Переклад

By human calculation, a thousand ages taken together form the duration of Brahmā’s one day. And such also is the duration of his night.

За земним літочисленням, тисяча епох (йуґ), разом узятих, складають один день Брахми. І так само довго триває його ніч.

Purport

Коментар

The duration of the material universe is limited. It is manifested in cycles of kalpas. A kalpa is a day of Brahmā, and one day of Brahmā consists of a thousand cycles of four yugas, or ages: Satya, Tretā, Dvāpara and Kali. The cycle of Satya is characterized by virtue, wisdom and religion, there being practically no ignorance and vice, and the yuga lasts 1,728,000 years. In the Tretā-yuga vice is introduced, and this yuga lasts 1,296,000 years. In the Dvāpara-yuga there is an even greater decline in virtue and religion, vice increasing, and this yuga lasts 864,000 years. And finally in Kali-yuga (the yuga we have now been experiencing over the past 5,000 years) there is an abundance of strife, ignorance, irreligion and vice, true virtue being practically nonexistent, and this yuga lasts 432,000 years. In Kali-yuga vice increases to such a point that at the termination of the yuga the Supreme Lord Himself appears as the Kalki avatāra, vanquishes the demons, saves His devotees, and commences another Satya-yuga. Then the process is set rolling again. These four yugas, rotating a thousand times, comprise one day of Brahmā, and the same number comprise one night. Brahmā lives one hundred of such “years” and then dies. These “hundred years” by earth calculations total to 311 trillion and 40 billion earth years. By these calculations the life of Brahmā seems fantastic and interminable, but from the viewpoint of eternity it is as brief as a lightning flash. In the Causal Ocean there are innumerable Brahmās rising and disappearing like bubbles in the Atlantic. Brahmā and his creation are all part of the material universe, and therefore they are in constant flux.

Тривалість існування матеріального всесвіту обмежена. Вона вимірюється в циклах калп. Калпа — це день Брахми, а один день Брахми складається з тисячі циклів по чотири йуґи: Сатйа, Трета̄, Два̄пара і Калі. Сатйа-йуґу характеризує праведність, мудрість, релігійність, відсутність невігластва та інших вад й триває ця йуґа 1 728 000 років. У Трета-йузі з’являються перші вади, і ця йуґа триває 1 296 000 років. У Двапара-йуґу праведність й релігійність занепадають ще більше, збільшується кількість вад, й триває ця йуґа 864 000 років. І зрештою настає Калі-йуґа, (та, що триває останні 5 000 років і за якої ми зараз живемо), щедра на суперечки, невігластво, безбожність та гріх, Калі-йуґа, в яку практично відсутні справжні чесноти, триває 432 000 років. У Калі-йуґу настільки поширюється кривда, що наприкінці цієї йуґи з’являється Сам Верховний Господь в образі Калкі авата̄ри, знищує демонів, рятує Своїх відданих й починає нову Сатйа-йуґу. Потім цей самий цикл повторюється знову. Чотири йуґи, повторювані тисячу разів, складають один день Брахми і стільки ж триває складає його ніч. Брахма̄ живе сто таких «років» і потім вмирає. Ці сто «років» складають 311 трильйонів і 40 мільярдів земних років. На підставі таких обчислень життя Брахми здається фантастично довгим, безконечним, але з погляду вічності воно не довше, ніж спалах блискавки. В Причинному океані існує безліч таких Брахм, що з’являються й зникають, як бульбашки в Атлантичному океані. Брахма̄ та його творіння — це частина матеріального всесвіту, і тому вони постійно перебувають у русі.

In the material universe not even Brahmā is free from the process of birth, old age, disease and death. Brahmā, however, is directly engaged in the service of the Supreme Lord in the management of this universe – therefore he at once attains liberation. Elevated sannyāsīs are promoted to Brahmā’s particular planet, Brahmaloka, which is the highest planet in the material universe and which survives all the heavenly planets in the upper strata of the planetary system, but in due course Brahmā and all the inhabitants of Brahmaloka are subject to death, according to the law of material nature.

В матеріальному всесвіті навіть Брахма̄ не вільний від необхідності народжуватись, старіти, хворіти та вмирати. Але Брахма̄, керуючи всесвітом, безпосередньо служить Верховному Господеві, і тому він одразу ж досягає звільнення. Саннйа̄сі, що досягли високого ступеня духовного розвитку, підносяться саме на планету Брахми, Брахмалоку, найвищу планету матеріального всесвіту, яка існує довше, ніж усі райські планети у верхній сфері всесвіту, але на Брахму та усіх мешканців Брахмалоки також чекає смерть згідно із законами матеріальної природи.