Skip to main content

TEXT 13

TEXT 13

Devanagari

Dévanágarí

ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
य: प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

Text

Verš

oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim
oṁ ity ekākṣaraṁ brahma
vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaṁ
sa yāti paramāṁ gatim

Synonyms

Synonyma

oṁ — the combination of letters oṁ (oṁ-kāra); iti — thus; eka-akṣaram — the one syllable; brahma — absolute; vyāharan — vibrating; mām — Me (Kṛṣṇa); anusmaran — remembering; yaḥ — anyone who; prayāti — leaves; tyajan — quitting; deham — this body; saḥ — he; yāti — achieves; paramām — the supreme; gatim — destination.

oṁ — kombinaci písmen oṁ (oṁkāra); iti — tak; eka-akṣaram — jednu slabiku; brahma — absolutní; vyāharan — pronášející; mām — na Mne (Kṛṣṇu); anusmaran — vzpomínající; yaḥ — každý, kdo; prayāti — odchází; tyajan — opouštějící; deham — toto tělo; saḥ — on; yāti — dosáhne; paramām — nejvyššího; gatim — cíle.

Translation

Překlad

After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable oṁ, the supreme combination of letters, if one thinks of the Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets.

Když je ustálen v této yoze a pronáší posvátnou slabiku oṁ, svrchovanou kombinaci písmen, a pak opustí tělo s myšlenkami na Nejvyšší Osobnost Božství, určitě dospěje na duchovní planety.

Purport

Význam

It is clearly stated here that oṁ, Brahman and Lord Kṛṣṇa are not different. The impersonal sound of Kṛṣṇa is oṁ, but the sound Hare Kṛṣṇa contains oṁ. The chanting of the Hare Kṛṣṇa mantra is clearly recommended for this age. So if one quits his body at the end of life chanting Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, he certainly reaches one of the spiritual planets, according to the mode of his practice. The devotees of Kṛṣṇa enter the Kṛṣṇa planet, Goloka Vṛndāvana. For the personalists there are also innumerable other planets, known as Vaikuṇṭha planets, in the spiritual sky, whereas the impersonalists remain in the brahma-jyotir.

Zde je jasně řečeno, že oṁ, Brahman a Pán Kṛṣṇa se od sebe neliší. Oṁ je neosobní zvukové zastoupení Kṛṣṇy, ale zvuková vibrace Hare Kṛṣṇa oṁ zahrnuje. Pro tento věk je jednoznačně doporučeno zpívat mantru Hare Kṛṣṇa. Když tedy někdo na konci svého života při opouštění těla zpívá Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, bezesporu dospěje na jednu z duchovních planet, podle způsobu svého uctívání. Oddaní Kṛṣṇy se dostanou na Kṛṣṇovu planetu, Goloku Vṛndāvanu. Personalisté se dostávají také na bezpočet jiných planet (zvaných Vaikuṇṭhy) v duchovním nebi, zatímco impersonalisté zůstávají v brahmajyoti.