Skip to main content

TEXT 12

TEXT 12

Devanagari

Деванагарі

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
मूध्‍न्‍‍र्याधायात्मन: प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

Text

Текст

sarva-dvārāṇi saṁyamya
mano hṛdi nirudhya ca
mūrdhny ādhāyātmanaḥ prāṇam
āsthito yoga-dhāraṇām
сарва-два̄ра̄н̣і сам̇йамйа
мано хр̣ді нірудгйа ча
мӯрдгнй а̄дга̄йа̄тманах̣ пра̄н̣ам
а̄стгіто йоґа-дга̄ран̣а̄м

Synonyms

Послівний переклад

sarva-dvārāṇi — all the doors of the body; saṁyamya — controlling; manaḥ — the mind; hṛdi — in the heart; nirudhya — confining; ca — also; mūrdhni — on the head; ādhāya — fixing; ātmanaḥ — of the soul; prāṇam — the life air; āsthitaḥ — situated in; yoga-dhāraṇām — the yogic situation.

сарва-два̄ра̄н̣і—усі ворота тіла; сам̇йамйа—контролюючи; манах̣— розум; хр̣ді—в серці; нірудгйа—зачинивши; ча—також; мӯрдгні— на голові; а̄дга̄йа—утримуючи; а̄тманах̣—душі; пра̄н̣ам—життєве повітря; а̄стгітах̣—розташований; йоґа-дга̄ран̣а̄м—у стані йоґи.

Translation

Переклад

The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements. Closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head, one establishes himself in yoga.

Йоґа означає відречення від будь-якої чуттєвої діяльності. Зачинивши двері всіх чуттів, зосередивши розум на серці і життєве повітря — на маківці голови, людина стверджується в йозі.

Purport

Коментар

To practice yoga as suggested here, one first has to close the doors of all sense enjoyment. This practice is called pratyāhāra, or withdrawing the senses from the sense objects. The sense organs for acquiring knowledge – the eyes, ears, nose, tongue and touch – should be fully controlled and should not be allowed to engage in self-gratification. In this way the mind focuses on the Supersoul in the heart, and the life force is raised to the top of the head. In the Sixth Chapter this process is described in detail. But as mentioned before, this practice is not practical in this age. The best process is Kṛṣṇa consciousness. If one is always able to fix his mind on Kṛṣṇa in devotional service, it is very easy for him to remain in an undisturbed transcendental trance, or in samādhi.

Щоб практикувати йоґу, як запропоновано тут, людина перш за все має замкнути двері для всіх почуттєвих насолод. Таку практику називають пратйа̄ха̄рою — відверненням чуттів од об’єктів чуттєвого сприймання. Органи чуття, що призначені для здобування знань, — очі, вуха, ніс, язик і органи дотику — треба повністю контролювати, не дозволяти їм діяти задля власного задоволення. Таким чином розум зосереджується на Парама̄тмі в серці, а життєва сила підіймається до маківки голови. У шостій главі цей процес було описано в подробицях. Але, як уже згадувалося раніше, така практика є недійовою за наших часів. Найкращий метод — це свідомість Кр̣шн̣и. Якщо людина завжди здатна утримувати свій розум на Кр̣шн̣і і віддано служити Йому, то їй неважко залишатись в стані непотривоженого трансцендентного трансу, або сама̄дгі.