Skip to main content

TEXT 6

TEXT 6

Devanagari

Деванагарі

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित: ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥

Text

Текст

bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat
бандгур а̄тма̄тманас тасйа
йена̄тмаіва̄тмана̄ джітах̣
ана̄тманас ту ш́атрутве
вартета̄тмаіва ш́атру-ват

Synonyms

Послівний переклад

bandhuḥ — friend; ātmā — the mind; ātmanaḥ — of the living entity; tasya — of him; yena — by whom; ātmā — the mind; eva — certainly; ātmanā — by the living entity; jitaḥ — conquered; anātmanaḥ — of one who has failed to control the mind; tu — but; śatrutve — because of enmity; varteta — remains; ātmā eva — the very mind; śatru-vat — as an enemy.

бандгух̣—друг; а̄тма̄—розум; а̄тманах̣—живої істоти; тасйа—того; йена—ким; а̄тма̄—розум; ева—неодмінно; а̄тмана̄—живою істотою; джітах̣—переможений; анатманах̣—того, хто не може контролювати розум; ту—але; ш́атрутве—через ворожість; вартета—залишається; а̄тма̄ ева—сам розум; ш́атру-ват—як ворог.

Translation

Переклад

For him who has conquered the mind, the mind is the best of friends; but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy.

Для того, хто підкорив собі свій розум, він — найкращий друг. Але для того, хто не зміг цього зробити, розум залишається найзапеклішим ворогом.

Purport

Коментар

The purpose of practicing eightfold yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission. Unless the mind is controlled, the practice of yoga (for show) is simply a waste of time. One who cannot control his mind lives always with the greatest enemy, and thus his life and its mission are spoiled. The constitutional position of the living entity is to carry out the order of the superior. As long as one’s mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictations of lust, anger, avarice, illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the Personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramātmā. Real yoga practice entails meeting the Paramātmā within the heart and then following His dictation. For one who takes to Kṛṣṇa consciousness directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically.

Мета занять восьмиступеневою йоґою полягає в тому, щоб опанувати розум і зробити його помічником у виконанні місії людського життя. Поки людина не опанувала свій розум, практика йоґи напоказ — це просто даремна трата часу. Хто не може контролювати свого розуму, той завжди живе в товаристві найзапеклішого ворога і нівечить своє життя, не досягаючи свого головного призначення. Коритися старшим — це природній обов’язок живої істоти. Доки розум залишатиметься непереможеним ворогом, людина буде змушена служити диктату хтивості, злостивості, захланності, ілюзії тощо. Але, перемігши свій розум, людина охоче віддає себе в розпорядження Бога-Особи, який перебуває в серці кожного у вигляді Парама̄тми. Заняття справжньою йоґою приводять до того, що людина помічає Наддушу всередині свого серця і починає виконувати Її накази. Той, хто безпосередньо звертається до свідомості Кр̣шн̣и, природним чином вручає себе Господу.