Skip to main content

TEXT 6

TEXT 6

Devanagari

Devanagari

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित: ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥

Text

Tekstas

bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat
bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat

Synonyms

Synonyms

bandhuḥ — friend; ātmā — the mind; ātmanaḥ — of the living entity; tasya — of him; yena — by whom; ātmā — the mind; eva — certainly; ātmanā — by the living entity; jitaḥ — conquered; anātmanaḥ — of one who has failed to control the mind; tu — but; śatrutve — because of enmity; varteta — remains; ātmā eva — the very mind; śatru-vat — as an enemy.

bandhuḥ — draugas; ātmā — protas; ātmanaḥ — gyvosios esybės; tasya — tos; yena — kurios; ātmā — protas; eva — tikrai; ātmanā — gyvosios esybės; jitaḥ — nugalėtas; anātmanaḥ — to, kuris neįstengė suvaldyti proto; tu — bet; śatrutve — dėl priešiškumo; varteta — lieka; ātmā eva — tas pats protas; śatru-vat — kaip priešas.

Translation

Translation

For him who has conquered the mind, the mind is the best of friends; but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy.

Tam, kuris nugalėjo protą, jis yra geriausias draugas, o kas nesugebėjo to padaryti, tam protas – didžiausias priešas.

Purport

Purport

The purpose of practicing eightfold yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission. Unless the mind is controlled, the practice of yoga (for show) is simply a waste of time. One who cannot control his mind lives always with the greatest enemy, and thus his life and its mission are spoiled. The constitutional position of the living entity is to carry out the order of the superior. As long as one’s mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictations of lust, anger, avarice, illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the Personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramātmā. Real yoga practice entails meeting the Paramātmā within the heart and then following His dictation. For one who takes to Kṛṣṇa consciousness directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically.

KOMENTARAS: Aštuonialypės yogos praktikos tikslas – kontroliuoti protą, kad šis taptų draugu ir padėtų įgyvendinti žmogaus gyvenimo misiją. Kol protas nepažabotas, parodomoji yogos praktika yra tiesiog tuščias laiko švaistymas. Nepažabojęs proto žmogus visada yra kartu su didžiausiu priešu, todėl jo gyvenimo tikslas, o ir pats gyvenimas nueina perniek. Prigimtinė gyvosios esybės padėtis – vykdyti nurodymus iš aukščiau. Kol protas – neįveiktas priešas, tol žmogus paklūsta aistros, pykčio, godulio, iliuzijos etc. diktatui. Nugalėjus protą, savanoriškai paklūstama Dievo Asmens, kuris glūdi kiekvieno širdyje Paramātmos pavidalu, valiai. Tikros yogos praktika leidžia užmegzti ryšį su Paramātma širdyje ir paklusti Jos valiai. Tas, kuris tiesiogiai įsijungia į Kṛṣṇos sąmonę, tuo pačiu iki galo atsiduoda ir Viešpaties valiai.